AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize edilmesi, sunulması ve finansmanının sağlanması amacıyla sağlık bakanlığınca uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu Aile Hekimliği Sistemine dönüştürülerek verilmeye başlanmıştır. Sağlıkta dönüşüm programının bileşenleri arasında olan Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan Gücü ne ulaşmak ise kişinin yaptığı işten memnun olmasını ifade eder. Bu çalışmanın temel amacı, aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin geçmiş ve yeni sistemi karşılaştırmaları ve yeni sistemle hizmet verirken iş tatmin düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve gelecekle ilgili düşünce durumlarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, Kahramanmaraş il merkezinde bağlı olan 44 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) 123 Aile Sağlığı Biriminde aktif olarak en az 5 ay çalışan. Ve araştırmaya katılmayı isteyen ASM de çalışan 257 sağlık çalışanının Aile Hekimliği Sistemin (AHS) ve sağlık ocağı çalışmalarında iş tatminleriyle ve gelecekle ilgili düşünce durumlarını belirlemeye yönelik olarak tanımlayıcı tipte bir alan araştırmasıdır. Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışmaktan memnun olduklarını belirtmişler ve AHSnin koruyucu sağlık hizmetleri sunumunda ve iş tatminin de Sağlık Ocağı sistemine göre daha yüksek ortalama almıştır. Sağlık ocağı sisteminde çalışmış olan sağlık personelinin iş doyumları ile ilgili 24 önermenin ortalamaları 2,94 olarak tespit edilmiştir. AHS de çalışan sağlık personelinin iş doyumları ile ilgili 24 önermenin ortalamaları 3,18 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar tarafından ASMlerde personel sayısının, mesleki gelişim olanaklarının düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.

JOB SATISFACTION OF FAMILY HEALTH CENTERS’ (FHC)EMPLOYEES IN THE PAST(HEALTH CENTERS) AND THE PRESENT SYSTEM (FAMILY DOCTOR):A FIELD STUDYIN KAHRAMANMARAS

Forthepurpose of organisation, services and fundation of health services in a effective, efficient and justice manner; Transition in Health Programme by Ministry of Health, focusing on preventive medicine, has been begun to be carried out as family medicine system. Beingone of the components of the transition in health programme; highly motivated health workers means job satisfaction of health workers. Main purpose of the study is to compare new and old systems and to determine job satisfaction, affecting factors and futur perspectives about the new system. This study, being a descriptive field research, was conducted on 257 volunteer health workers in 123 family health unit from forty-four family health centers in Kahramanmaraş. All participants have been working in family health centers at leastfor 5 months. Participants were surveyed about services presented by family medicine system(FMS) and healthcenter system (HCS) and they were about their future perspectives. In the study, most of the participitants declared that they were glad to work in family health centers and they considered family medicine system superior and more eligible than the old system from the point of preventive medicine and their primary to family health centers were the economical issues. Preventive medicine services and job satisfaction ranks were considered superior in family health centers system when compared to that of health centers systems. The average of the 24 propositions related to the health personnel working in the health center system of job satisfaction has been detected as 2,94. The average of the 24 propositions related to the health personnel working in the family medicine system(FMS) of job satisfaction has been detected as 3,18. Additionaly it arisen that number of personel involved, workload per person and facilites for Professional development to be improved.