Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin çeşitli faktörlere göre iş doyum düzeyleri (muğla ili örneği)

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
1300
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Muğla il merkezinde görev yapmakta olan Sınıf Öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ile aylık gelir durumları, maaş ve araç-gereç yeterliliği arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, bütün mesleklerde ve işlerde olduğu gibi Sınıf Öğretmenliğinde de başarıya ve verimliliğe etki eden en önemli faktörlerden birisi öğretmenin yaptığı işten aldığı doyum ve mutluluktur. Sınıf Öğretmenleri öğrencilerine, çevrelerine karşı daha faydalı ve daha üretken olabilmeleri için tatminkâr bir gelir düzeyine ve yeterli araç-gerece sahip olmalıdırlar. Bunlar sağlandığı takdirde Sınıf Öğretmeni işinden daha çok zevk alacak, daha çok mutlu olacak, işini daha çok benimseyecek ve sevecektir. Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış olup, "Minnesota İş Doyum Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ise yüzde, frekans ve χ2 testi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ise, Muğla İl merkezinde görev yapan Sınıf Öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ile aylık gelir durumları, maaş ve araç-gereç yeterliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış, okuldaki araç-gereç yeterliliği arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak Sınıf Öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri normal ve yüksek iş doyumu arasında değişiklik göstermekte olup, düşük iş doyumunda hiçbir Sınıf Öğretmeni bulunmamaktadır. Ayrıca Sınıf Öğretmenlerinin %80,6' sı maaşlarını yetersiz, %15,4'ü kısmen yeterli, %4'ü yeterli bulmaktadır.

Özet İngilizce :

This research was conducted in order to determine whether there is a meaningful correlation between the job satisfaction levels and monthly income, salary and equipment sufficiency of the classroom teachers who were employed in Muğla province in 2008-2009 educational term. In this rexpect, one of the most important factors that affect success and productivity of classroom teachers as well as all other proficiencies is the satisfaction and happiness that they obtain from job. The classroom teachers should a satisfactory level of income and enough equipment in order to be more useful and more productive for their students and their surroundings.When these are provided, the classroom teacher will find more pleasure and become happier in job and will be more appropriate for the job and like it more. In this research, description research method was used, and "Minnesota job satisfaction scale" was applied. The data obtained was evaluated by using percentage, frequency and χ² tests. As a result of this study, there was no significant correlation between the job satisfaction levels and monthly of income and sufficiency of salaries of the classroom teachers who are employed in Muğla province; on the other hand, there was a significant relationship between job satisfaction and sufficiency of equipment in the school. In addition, job satisfaction levels of the classroom teachers ranged from high to medium, but no low job satisfaction was found. Besides, 80,6% of the classroom teachers have found their salaries inadequate, 15,4% partly adequate, 4,0% adequate.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :