Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının stresle başaçıkma stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1, N.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
942
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada amaç, öğretmen adaylarının bazı demografik değişkenlerine göre stresle başaçıkma stillerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama aracı olarak Özbay ve Şahin (1997) tarafından geliştirilip, Türkçe'ye uyarlanmış olan "Stresle Başaçıkma Tarzları Envanteri" kullanılmıştır. Araştırma örneklemi, Selçuk, Nevşehir ve Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören, eleman örnekleme yöntemiyle seçilmiş 769 kadın ve 733 erkek olmak üzere toplam 1502 öğretmen adayından oluşmuştur. Veriler 2010-2011 bahar döneminde, bu örneklem grubundan toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, sınıf, üniversite memnuniyeti, anne-baba eğitim düzeyi ve iletişim şekli olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişken olarak ise stresle başaçıkma stilleri ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre stresle başaçıkma stilleri ile cinsiyet, sınıf, üniversite ortamından memnun olma, anne-baba eğitim düzeyi ve arkadaşlarıyla iletişim kurma şekli arasında anlamlı düzeyde farklılaşmaların olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether styles of coping with stress of teacher candidates according to some demographic variables, differ or not. In accordance with this purpose, The inventory of styles of coping with stress developed and adopted to Turkish by Şahin and özbay was used to collect data. The sample is composed of 1502 teacher candidates that were selected via personnel sampling method, 768 of whom were girls and 733 of whom were boys, attending selcuk, Nevşehir and Sakarya Universities. The data were collected and analyzed among this sample group in the spring term of 2010-2011. Independent variables of the research was determined as sex, class, pleasure with university, educational level of the parents and style of communication. However, as dependent variable, the styles of coping with stress were discussed. According to the findings, It is found that there is significant differentiation between the styles of coping with stress and sex, class, being pleased with university environment, the education level of the parents and the style of communicating with friends.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :