Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının çoklu zeka algıları

Yazar kurumları :
A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğr. Blm. 1, A.E.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm2
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının zeka profillerine ilişkin öz algılarını ve bölümlerin, bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türünün zeka alanları ile ilişkisini belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikli tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan farklı bölümlerden 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, literatür taraması ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Çoklu Zeka Öz Algı Ölçeği kullanılarak kaynak gruplardan toplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlıklık katsayısı 0,996'dır. Ölçek ile toplanan veriler üzerinde yüzde, aritmetik ortalama, Anova, Schieffe ve Pearson r korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Fark ve ilişkilerin anlamlılık düzeyi olarak ise p<0,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Verilerin analiziyle şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adayları zeka alanlarında orta düzey veya üzerinde gelişmişlik göstermektedir. Bölümlere göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında farklılaşmalar bulunmaktadır. Bölümlerin öğrenci kabulünde kullandıkları puan türüne göre öğretmen adaylarının öz zeka algılarında belirli farklılıklar vardır. Öğretmen adaylarının öz zeka algılarının; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedenselkinestetik ve doğacı zeka türlerinde, bölümlerin, öğrenci kabulünde esas aldıkları puan türüne göre anlamlı bir farklılaşma vardır. Öğretmen adaylarının, zeka türlerine göre öz zeka algı düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine candidate teachers' perceived multiple intelligence profiles. Findings of the study can be used to guide and improve teacher training programs in accordance with students' perceived abilities. The sample of this descriptive study consisted of 337 students attending to several departments in the Faculty of Education at the Ahi Evran University, Kırsehir- Turkey. The "Perceived Multiple Intelligence Form," which was developed by the researchers for the purpose of this study, used for data collection. Their Cronbach alpha coefficient is 0,996. Data analyses consisted of calculation of frequencies, percentiles, means, standard deviations and Pearson correlation coefficients and use of One-Way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe's test. The significance level was p<.05 for all the analyses. In conclusion, candidate teachers have the highest self-perception mean scores in interpersonal intelligence domain and the lowest self-perception mean scores in musicalrhythmic intelligence domain; the departments and the score type their departments take as a basis in their student-admission procedures affect their intelligence profiles.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :