TÜRKİYE’DE MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİNİN GENEL ANALİZİ

Öz Bankalar, tasarruf sahipleriyle, yatırımcıları buluşturarak, köprü görevi gören, finans sektörü içinde özel bir yere sahip kuruluşlardır. Özellikle ekonomik kalkınmada, bankaların fon kaynağı olan mevduatlarının tasarruf sahiplerine özgü tasarlanmış sigorta düzenlemeleriyle korunması gerekliliği de artık tüm dünyada yasalarla desteklenmektedir. Tüm Dünya’da ve ülkemizde bankacılık sektöründe geçmişe baktığımızda mevduatların korunması hususunda birçok sorunla karşılaşıldığı bilinmektedir. Bu sorunlar tasarruf sahiplerine ciddi sıkıntılar yaşamalarına sebep olmuştur. Bu nedenle bankacılık sektöründe yaşanabilecek sorunların oluşmasının neticesinde panik ortamı oluşacaktır. Önemli olan bu panik ortamından en az zararla kurtulmaktır. Panik ortamını yok etmek için mevduat sahiplerine tasarruflarının en kısa sürede geri ödenme garantisini veren bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. İş te bu sistem ise, mevduat sigorta sistemidir. Mevduat sigortasıyla, tasarruf sahiplerinin hakkını yasal düzenlemeler çerçevesinde korumak böylece mümkün olacaktır. Bu sigorta sistemiyle finansal sistemin istikrarı da sağlanmış olacaktır.Her ülke kendi ekonomik ve yasal düzenlemelerine göre mevduat sigorta sistemi uygulanarak mali sektör istikrarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Dünyadaki ve Türkiye’deki mevduat sigorta sistemleri ele alınmıştır. Ülkemizde mevduat sigorta sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin önerilere de yer verilmiştir.

Kaynakça

ARSLAN, Cevdet, (2016), “Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Kriterlerine Göre Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

ALIŞKAN, Murat, (2004), “Türk Banka Hukukunda Mevduat Sigortası”, Beta Yayınları, İstanbul

ALTUNTAŞ, Özgür, (2011), “Tam Korumalı Mevduat Sigorta Sisteminde Ahlaki İlişkinin Ekonomik Krizlerle İlişkisi”, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

ALTUNTAŞ, Yakup, Fikret, (2015), “TMSF Görevleri” , www.tmsf.org.tr, Erişim Tarihi:03.2018

AYDIN, Ünver, Tülay, (2017), “Müşterek Hesap”, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.

BEGAİYM, Matissakova, (2015), “Mevduat Garanti Sistemlerinin Etkinliği Kırgızistan Ve Türkiye Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.

BURÇAK, Tülay, Melike ALPARSLAN ve Pelin ATAMAN ERDÖNMEZ, (1999), “Mevduat Sigorta Sisteminin Çeşitli, Ülkelerde ve Türkiye’de Uygulanması” BankacılarDergisi, Volume, (31), Ankara.

ÇALIK, Atilla, (2003), “Mevduatların Korunması ve Mevduat Sigorta Sistemleri”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

GARCİA, G. G. H. (1999), “Deposit İnsurance: A Survey of Actual And Best Practices” IMF Working Paper, No. 99/54.

İNANÇ, Candan, Yasemin, AYMERGEN ve Şenol, BABUŞÇU, (1996), “Mevduat Sigorta Sistemi ve Türkiye için Model Önerisi”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.

KADILAR, Rıza, (1996), “Türkiye İçin Bir Mevduat Sigorta Sistemi Önerisi”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.

ÖZKURT, Ayşegül, (2010), “Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması”, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.

SÖNMEZ, Turgay, (2013), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mevduat Sigortacılığı Uygulamaları”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

SUNGUR, Turgut, (1999). “Bankacılar İçin Banka Tekniği”, 1. Baskı, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, İstanbul.

ŞUHNAZ, Yılmaz ve Rıza KADILAR, (1996), “Türkiye İçin Bir Mevduat Sigorta Sistemi Önerisi”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul

ŞENTÜRK Zümray, (2007), “Mevduat Sigorta Sistemi ve Banka Riskliliğine Etkisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, İstanbul.

TAKAN, Mehmet, Melek Acar Boyacıoğlu,(2015). “Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem”, Nobel Yayıncılık, Ankara.

TÜLAY, B.; ALPARSLAN, M. ve ERDÖNMEZ, P. (1999), “Mevduat Sigorta Sisteminin Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.

VURUCU, Mehmet, Arı, Ufuk Mustafa,(2015). “Güncel Gelişmeler Işığında Bankacılık Ürün Ve Hizmetleri”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.

WHITE, Eva, (1995), “Deposit insurance. The World Bank Policy Research Department, Finance and Private Sector”, Development Division And Financial Sector Development Department, November

http://www.iadi.org/profiles/canada_cdic.pdf, (20.03.2018).

http://www.iadi.org/profiles/canada_cdic.pdf , (22.04.2018).

https://www.tmsf.org.tr/, (20.04.2018).

http://www.makalem.com, (11.05.2008).