Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet bağımlılığı ölçeğinin türkçeye uyarlanması

Yazar kurumları :
Ahi Evran Ün. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Blm.1, Ahi Evran Ün. Eğitim Fakültesi Böte Blm2
Görüntülenme :
1284
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bireylerin internet bağımlılık düzeylerini ölçmeye yönelik Hahn ve Jerusalem tarafından tasarlanan "İnternet Bağımlılığı Ölçeği"nin Türkçeye uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir İl merkezinde yaşayan ve farklı yaş gruplarından 468 birey oluşturmaktadır. Ölçeğin çevrilen maddeleri alan ve dil uzmanlarının görüşleri doğrultusunda düzeltilerek taslak ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ve madde ayırt edicilik güçleri hesaplanmıştır. Faktör analizleri sonunda ölçeğin 19 maddeden ve 3 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Her bir maddenin ait olduğu faktörle olan ilişkisine göre tüm maddelerin ayrıt edici olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek üzere ise iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları; Cronbach Alpha, Sperman-Brown formülü ve Guttmann split-half güvenirlik formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu değerler çerçevesinde ölçeğin güvenilir ölçümler yapabildiği söylenebilir İnternet bağımlılığı ölçeğinin, Türk kültüründe de bireylerin internete ilişkin bağımlılık düzeylerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to adapt the "Internet Addiction Scale" into Turkish, which was designed by Hahn and Jerusalem. 468 individuals from different age groups and living Kirsehir city centre constitute the study group of this research. The draft scale was finalized by correcting the adapted articles of the scale in accordance with field and language experts. Explanatory and confirmatory factor analyses and distinctiveness powers of articles were estimated to determine the validity of the scale. At the end of factor analyses, it was determined that the scale consisted of 19 items and 3 factors. It was detected that all articles are distinctive with respect to relationship of each article with its related factor. Internal consistency level was estimated to determine the reliability of the scale. Internal consistency coefficients of the scale were calculated using the Cronbach's Alpha, Spearman-Brown formula and Guttman split-half reliability formula. It can be argued that the scale is able to measure reliably within the framework of these values. It was inferred that the internet addiction scale is a valid and reliable instrument that can be employed to determine addiction levels of individuals regarding internet in the Turkish culture as well.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :