Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal bilgiler programlarında (4.-7. sınıf) yer alan atatürkçülük konularının öğretimine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmes

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, "İlköğretim Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Programlarında (4.-7. Sınıflar) Yer Alan Atatürkçülük Konularına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" olarak belirlenmiştir. Araştırma sürecinin veri toplama araçları, öğretmen adayı kişisel bilgi formu ve sosyal bilgiler programında yer alan Atatürkçülük konuları ölçeğidir. Çalışma 2008-2009 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 507 öğretmen adayı oluştururken, yapılan örnekleme sonucunda belirlenen örneklem büyüklüğünü ise 338 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Atatürkçülük konuları ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve araştırma verilerinin analizi için SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel işlemler ise; frekans, yüzde ve bağımsız t-testi'dir. Araştırma sonucunda, gerek Sosyal Bilgiler gerekse Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programlarında yer alan Atatürkçülük konularının öğretimine yönelik farklı bir eğitim almadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, öğretmen adaylarının Atatürkçülük konularıyla ilgili düşünceleri, ne anabilim dalı ne de sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is defined as searching the opinions of the candidate teachers studying at Primary School Education and Social Studies Teaching Departments on Social Studies Programs (4th – 7th years of education) and Kemalism issues in these programs. The means of data collection are Candidate Teacher Personal Information Form and the scale of Kemalism issues in Social Studies Program. The study is conducted in 2008-2009 education year. The defined sampling size after sampling application is consisted of 308 candidate teachers while the whole study is consisted of 507 candidate teachers. SPSS Statistics Program is used for the validity-reliability study of the scale of Kemalism issues developed by the researchers and the analysis of the study data. The statistical applications used in the analysis of the data are frequency, percentage and t-test. As a conclusion, it appears that the students studying at both Social Studies programs and Primary School Education programs do not get different education directed to the Kemalism issues in social studies teaching programs. That is to say, the candidate teachers' opinions on Kemalism issues differ in accordance with neither departments nor class levels.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :