Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri ve bu rolleri sınırlayan etkenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü1
Görüntülenme :
749
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerini ve bu rollerini sınırlayan etkenleri saptamaktır. Araştırmanın evrenini; Bingöl ili merkez ve ilçelerinde bulunan okullardaki 31 müdür, 50 müdür yardımcısı ve toplam 592 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma evreninde ulaşılacak denek sayısının fazla olmaması nedeniyle örneklem alma yoluna gidilmeyerek doğrudan evrene ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesi için ikili gruplar için 't' testi, ikiden fazla gruplar için ise Değişkenlik (F testi) uygulanmıştır. Değişkenlik çözümlemesi sonucunda ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla çoklu karşılaştırmalarda kullanılan Tukey's HSD (Tukey's Honestly Significan Difference) çoklu karşılaştırma test tekniği uygulanmıştır. Anlamlılık testlerinde 0.05 düzeyi esas alınmıştır. İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim vizyonu oluşturma boyutuna ilişkin olarak okul müdürleri ile müdür yardımcılarının algıları arasında önemli bir farklılık saptanmıştır. Okul müdürlerinin olumlu öğrenme iklimi oluşturma (I.Ulaşılabilir olma) ,(II.Personeli güdüleme), (III.Olumlu okul iklimini oluşturma) ile Eğitim ve Öğretim Sürecini Denetleme (I.Eğitim etkinliklerini eşgüdümleme), (II. Öğrenci ilerlemesini izleme) boyutlarına ilişkin olarak; müdürlerle-müdür yardımcıları; müdürlerle-öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre, okul müdürlerinin öğretim liderliği boyutları içerisinde sadece öğretim vizyonu oluşturma boyutuna ilişkin algıları arasında (6-10 yıl) ile (21+ yıl) arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Öğretim Vizyonunu Oluşturma, Personeli Güdüleme, Öğrencileri Öğrenmeye Özendirme, Eğitim ve Öğretim Sürecini Denetleme (II. Öğrenci ilerlemesini izleme) boyutlarına ilişkin olarak bayan öğretmenlerle erkek öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to state the principals' achievement levels of teaching leadership roles and the factors that restrict these roles. The research area is consists of totally 592 teachers, 50 principal assistants, 31 principals from the schools in the city centre of Bingöl and its towns. Because of the number of the experimental is not much, not applying the way of sampling but directly achieved to the environment. To analyse the data obtained from the research results; for pairs T test, the groups consists of more than two persons; F test (variability) is performed. To determine the meaningful differences of variability analysis among the groups, Tukey's Honestly Significant Difference multiple comparison test technique is used.0.05 level is accepted for relevance tests. At primary education, an important difference is determined between the principals and principal assistants in the matter of creating teaching vision. It is determined significant differences between principals and principal assistants; principals and teachers' perceiving aspects through creating positive learning atmosphere (1Being reachable), (2 Reinforcing the staff), (3 Creating positive school atmosphere) and also supervising the teaching process (1 Mixing teaching activities), (2 Controlling student's improvement). According to teachers' professional seniority, school principals' creating visions levels differs between (6-10 year) and ( 21+year ). Specific differences are noted down between male and female teachers on the subject of creating teaching vision, motivating the staff, Encouraging students for learning, supervising education teaching process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :