Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında örgütsel iletişim düzeyi ile öğretmenlerin karara katılma davranışlarının analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim okullarında örgütsel iletişim düzeyleri ile öğretmenlerin okulda alınan kararlara katılma düzeyleri karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeline uygun olarak incelenmiştir. Araştırmada karara katılma ölçeği ile örgütsel iletişim ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ve Iğdır illerinde, 2007- 2008 eğitim öğretim yılında görevli bulunan öğretmenlerin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, araştırmanın yapıldığı 2007- 2008 eğitim öğretim yılında Konya ve Iğdır illerinde görev yapan tesadüfî örneklemle seçilen 681 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, ANOVA, regresyon analizi, korelasyon analizi, Tukey HSD testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. İlköğretim Okulu öğretmenlerinin, karara katılma durumları, örgütsel iletişim düzeylerini etkilemektedir. Öğretmen sayısı 1- 10 olan okullarda ve öğretmen sayısı 11- 20 olan okullarda öğretmenlerin örgütsel iletişim düzeylerinin, öğretmen sayısı 21 ve üzeri olan okullardaki öğretmenlerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir. İlköğretim Okulu öğretmenlerinin, örgütsel iletişim algıları, yönetimsel karara katılma ve karara katılma düzeyleri, okuldaki öğretmen sayısına, öğretmenlerin öğrenim durumlarına ve yaşlarına göre farklılaşmamaktadır. İlköğretim Okulu öğretmenlerinin öğretimsel karara katılma düzeyleri, öğretmenlerin öğrenim durumlarına ve yaşlarına göre farklılaşmamaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between the level of organizational communication and the manner of the teachers in decision involment taken on in the schools has been searched according to the survey model of comparative relational. In the research, it was used the scale of decision involment and the scale of organizational communication. The environment of the research has been formed by all the teachers worked in Konya and Iğdır during the period of 2007- 2008 Academic Sension Education and Teaching. The illiustration of the research has been formed by 681 teachers chosen with the random illustration and worked in Konya and Iğdır in the period of 2007- 2008 Academic Sension Education Teaching. Arithmetic means, standart deviation, t-testing, ANOVA, the analysis of regression, the analysis of correlation, the test of Tukey HSD have been used in analysis of the data. Evidences obtained at the end of the research have been summarized below. The decision involment situations of the teachers working in the elementary school have affected on their organizational communication levels. It was determined that the organizational communication levels of the teachers in the schools having number of teachers between 1 and 10 and in the schools having number of teachers between 11 and 20 were more positive than the teachers in the schools having number of twenty and more. The organizational communication perceptions of the teachers, working in the elementary education, their managerial decision involvement, and their levels of involvement to managerial decisions, have not differentiated according to number of the teachers in the school and their education levels and ages. The educational decision involment levels of the teachers working in the Elementary Education have not differentiated according to their education levels and ages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :