Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin eğitimöğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim gereksinimlerini belirlemektedir. Tarama modeli kullanılarak desenlenen araştırma, Eskişehir il merkezindeki ilköğretim okullarında görevli 530 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama ve standart sapmaların yanı sıra ikili küme karşılaştırmalarda bağımsız t testi, çoklu küme karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili olarak öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama, materyal geliştirme, öğretim yapma, öğretimi yönetme, başarıyı değerlendirme, rehberlik yapma, temel becerileri geliştirme, özel gereksinimi olan öğrencilere hizmet etme, yetişkinleri eğitme, ders dışı etkinliklerde bulunma, kendini geliştirme, okulu geliştirme, okul-çevre ilişkilerini geliştirme yeterlik alanlarının tümünde eğitim gereksinimi duydukları anlaşılmıştır. Ayrıca, ilköğretim öğretmenlerinin kimi yeterlik alanlarına yönelik hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin cinsiyet, branş, yönetim görevine sahip olma ve daha önce hizmetiçi eğitim alma değişkenine göre farklılık göstermediği; kıdem değişkenine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the in-service training needs of the primary school teachers regarding education-teaching. The study was conducted with the participation of 530 teachers in service in Eskisehir using survey method. In the analysis of the data, besides using frequencies, means and standard deviations, ttest for two group comparisons and one-way ANOVA for multi-group comparisons were used. Analyzing data, it was found that the teachers need inservice education in the areas "getting to know the student", "planning the teaching activities", "material development", "teaching", "teaching management", "success management", "guiding", "developing basic skills", "helping the students need special care", "educating adults", "being in out of class activities", "personal development", "school development", and "developing school-environment relations." Furthermore, it was found that while gender, branch, management duty, and having in-service education before has no effect on the needs, length of service has.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :