Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi ile Medreselerin Modern ve Klasik Arapça Öğretim Müfredatı Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışmada Medreselerde öğretilen Arapça Öğretimi ile Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde öğretilen Arapçanın, amaç, muhteva, süreç, gibi temel dinamikler açısından karşılaştırması yapılacak ve her iki kurumun Arapça öğretimindeki benzer ve farklı yönleri kısa bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Evaluation of the Traditional and Modern Arabic Teaching in Madrasahs and Haseki Highly Specialized Religious Training Center [Turkish]

In this study the comparision of Arabic teaching in the madrasas and in Haseki Highly Specialized Religious Training of Arabic will be made in the context of basic dynamics such as aim, content, process, and the similar and different aspects of the two education system will be evaluated briefly.

Kaynakça

Akgündüz, Murat; Osmanlı Medreseleri, XIX. Asır, İstanbul 2004.

Akgündüz, Hasan; Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, İstanbul, 1977.

Bilge, Mustafa; İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984.

Bozkurt, Nebi; “Medrese”, DİA, XXVIII, Ankara, 2003.

Doğan, Recai; “Osmanlı Eğitim Kurumları”, AÜİFD, XXXVII, Ankara, 1997.

Ergün, Mustafa; “Ders Programları Ve Ders Kitapları Tarihi-I Medreselerde Okutulan Dersler VeDers Kitapları”, A.K.Ü. Anadolu Dil-Tarih Ve Kültür Araştırmaları Dergisi (Afyon 1996).

Fazlıoğlu, Şükran; “Manzûme Fî Tertîbi’l-Kutub, Fî’l-Ulûm Ve Osmanlı Medreselerindeki DersKitapları”, Değerler Eğitimi Dergisi, Ocak 2003, 1/1.

İbn Haldun, Abdurrahman Ebu Zeyd Veliyyûddin Mâliki El-Hadramî; El-Mukaddime, Kahire, Ts.İzgi Cevat; Osmanlı Medreselerinde İlim I-II, İstanbul, 1997.

Katip Çelebi; Mustafa Bin Abdullah Keşfü'z-Zünûn An Esâmi'l-Kütübi Vel-Fünûn (Nşr. Ş.YaltkayaR.Bilge), MEB, İstanbul 1941-1943.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988.

Yalar, Mehmet; “XV. Yüzyıl Bursa Âlimleri Ve Arap Diline Katkıları” UÜİFD, Bursa, 2002, 11/2Http://www.hasekidiyanet.gov.tr/?syfnmb=2&pt=hakkımızda.