Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Konya İl Emniyet Müdürlüğü1, S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
960
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyler ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma genel tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 800 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak da; Sosyal beceri düzeylerini ölçmek için Matson, Rotatory ve Hessel (1983) tarafından geliştirilen, Bacanlı ve Erdoğan (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan "Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği" ile 'Kendim Hakkında Düşüncelerim' adı ile anılan 80 maddelik Piers-Harris'in Çocuklarda Öz Kavram Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde için çoklu regresyon, 't' Pearson Korelasyon Katsayısı tekniklerinden kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilköğretim öğrencilerinin benlik saygısı alt boyutlarının olumsuz ve olumlu sosyal beceri puanlarını anlamlı düzeyde açıklamasıdır. Araştırmanın diğer bir bulgusu ise, ilköğretim öğrencilerinin olumsuz sosyal beceri puanları ile mutluluk, kaygı, davranış ve uyum alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunurken, olumlu sosyal beceri puanları ile benlik saygısı alt boyutlarından mutluluk, popülarite, davranış ve uyum, fiziksel görünüm ve zihinsel ve okul durumu puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of the research is to find out the relationship between social skill levels of elementary 2. level students and their self-esteem . This research was made in accordance with general screening model . The working group of this research consists of 800 students. As the data collection tools, 80 itemed Piers- Harris Self-Concept Scale in Children (named as Evaluation scale of Matson social skills in children and my thought about myself) developed by Matson, Rotatory and Hessel(1983) and adapted to Turkish by Bacanli and Erdogan (2003) was used to measure the levels of social skills in the analysis of the data, A multiple regression 't' Pearson Correlation Coefficient technique has been used. As a result, primary school students' self-esteem subscales scores were significantly described as negative and positive social skills scores. Another finding of the study is while there has been found a negative correlation between the negative social skill scores and well-being, anxiety, behavior and the sub dimensions of integration, a positive correlation has been found between the positive social skill scores and happiness, popularity, behavior and compliance physical appearance and mental and school situation which are the sub dimensions of self esteem.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :