Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği AB Dalları2
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ilköğretim Fen Bilgisi dersinde, öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin onların erişi ve tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma İlköğretim 4. sınıfa giden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, deney grubunda üç öğrenme stiline dayalı etkinlikler, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında başarı düzeylerini belirlemede araştırmacı tarafından hazırlanmış 20 sorudan oluşan Fen Bilgisi Başarı Testi ve Fen Bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde bağımsız t-testi ile analizler yapılmıştır. Denel uygulamalar sonunda; öğrenme stillerine dayalı öğretimin uygulandığı gruptaki öğrencilerin erişi ve tutumları ile geleneksel öğretimin yapıldığı gruptaki öğrencilerin erişi ve tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak İlköğretimde fen bilgisi öğrenimi ve öğretimine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the effect of teaching activities based on learning styles of students on their attitudes and achievements in primary school's science lectures has been examined. In the research, the control grouped experimental method has been used. The research has been made with the students who are in the fourth year in primary school. The activities that are based on the three learning styles have been applied to the experimental group, while the traditional instruction has been applied to the control group of the research. In the research, to get data, the Science Success Test with 20 questions that is prepared by the researcher to define the success ranks and Science Lecture oriented attitude criterion have been used. The collected data have been analyzed through application of the independent t-test. As a result of experimental applications, meaningful differences in favor of experimental group have been found between the attitudes and achievements of students in the group of instruction based on learning styles with the attitudes and achievements of the students in the group of traditional instruction. Depend on the gathered results, some suggestions have been developed for the science learning and teaching in primary school.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :