Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim araştırmaları ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşlerinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitimle ilgili araştırmalara ne ölçüde ulaşabildiklerinin tespiti, eğitimle ilgili bir araştırmada bulunmasını istedikleri özelliklerin belirlenmesi ve hangi konularda araştırma taleplerinin olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada; araştırmacı tarafından Türkçe'ye uyarlanan Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Konya ilinde görev yapan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Konya da görev yapan, tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 204 öğretmen ve yöneticiden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, yüzdelik değerler, t testi, one-way anova test, geçerlik ve güvenirlik testleri SPSS 14.00 ve Lisrel 8.51 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; eğitim araştırmaları ile en ilgili grup, okul öncesi, özel eğitim ve sınıf öğretmenliği branşındaki öğretmenlerdir. Öğretmen ve yöneticiler araştırmalarını daha çok internet aracılığı ile takip etmektedirler, en çok araştırılmasını istedikleri ve sonuçlarından en çok etkilendikleri araştırmalar "etkili öğretim model, yaklaşım ve teknikleri, farklı zeka alanı ve ilgiye sahip öğrenciler için etkili öğretim stratejileri" konulu araştırmalardır. Ayrıca; öğretmen ve yöneticilerde cinsiyete göre "Eğim Araştırmasının Değeri" ölçeğinin "Araştırmanın Uygulanabilirliği" alt boyutunda kadın ve erkeklerin görüşleri farklılaşmaktadır. Araştırmanın diğer değişkenleri bakımından kadın ve erkek öğretmenlerin görüşleri arasında fark yoktur.

Özet İngilizce :

The aim of this study are to determinate how much the teachers reach the research on education, to identify the characteristics they want to see in the research on education and to identify that in which subject they demands on. The data were collected through a Likert type scale adaptation to Turkish for present study. The population of the study has been consisted of teachers and principals who has work in Konya/Turkey. The sample of the study has also been consisted of 204 teachers and principals selected randomly. SPSS 14.00, Lisrel 8.51 was used for percentile values, t test, one-way anova test, and reliability and validity analyses of the scale. The results of the study revealed that the most related groups on educational research are primary school teachers, special education teachers and nursery school teachers. Generally the teachers and principals follow research internet, the subject of research which they want to searched most and those which they were affected most are "the effective education model, strategy and techniques and effective education strategies for students who have different ability groups. Besides in the perceptions of gender of teachers and principals, "research' feasibility" sub dimension of "the value of educational research" are different between male and female teacher.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :