FEMİNİST İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN ANA-AKIM İKTİSAT VE GÜNÜMÜZ EKONOMİSİNE BİR BAKIŞ

Öz Feminist iktisat genel yargı aksine kadını kayıran, üstün tutan bir iktisadi görüş olmamıştır. Aksine tüm bireyler için eşitlik ve adalet istemektedir. Yakın geçmişimize kadar feminist öğreti yokluğunda ileri gelen iktisatçılar dahil kadın emeğini görmezden gelip ekonomi dışında tutmuş, kadını erkeklere ait mal olarak dahi görmüşlerdir. Bu noktada feminist iktisadın doğuşu kaçınılmaz olmuştur. Feminist iktisat öğreti doğrultusunda ana-akım iktisat ve günümüz ekonomisi incelendiğinde görülüyor ki kadının rolü yüzyıllardır değişmemiştir. Kadın iş hayatına girmiş olsa dahi erkeklerle aynı ücretleri almamış, eşit şartlarda çalışamamıştır. Yanı sıra kadınların iş hayatında olmasından daha önemli olan ve sorunun temelinden çözümüne yardımcı olacak düşünce, iktisada kadın bakış açısının getirilmesidir. Ataerkil bir düşünce tarzı aksine, anaerkil yani realist olmasının yanında daha adaletli, keskin hatları daha yumuşatılmış bir düşünce tarzının benimsenmesi, ataerkil yapının kadınları ekonomi dışında tutmaya çalışmasının ortaya çıkardığı düşünceyi temelinden ortadan kaldırabilecek bir çözümdür. Kadın istihdamına bakıldığında ülkeler ve gelişmişlik düzeyleri açısından farklılık gösterse de aslında kadınların yaşadığı sorunlar tüm dünyada aynıdır. Ve bu sorunların temelinde bulunan en büyük neden yüzyıllardır toplumlardaki zihniyetin değiştirilememiş olmasıdır.

Kaynakça

Adak, N. (2007). Kadınların ikilemi: iş ve aile yaşamı. Sosyoloji Dergisi Ülgen Oskoy’a Armağan Özel Sayısı, 138-152.

Albayrak, Ö. ve Memiş, E. (2011). Feminist iktisat. Feminist Eleştiri, ,2 (3), 1-3.

Altınbaş, D. (2010). Feminist tartışmalarda liberal feminizm. Kadın Araştırmaları Dergisi, 9 (0), 21-52.

Aytekin, B. (2018). İktisat politikaları ve kadın emeği. R&S – Research Studies Anatolia Journal, 1(3), 503-510.

Berber, M. Ve Eser, B. (2008). Türkiye’de kadın istihdamı: ülke ve bölge düzeyinde sektörel analiz. “İş, Güç” Endütri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10 (2), 1-16.

Collins, H. (1992). Review of if women counted: a new feminist economics. Review of Income and Wealth, 38 (2), 237-243.

Derya, H., Paksoy, S., Yıldırımcı, E. ve Sarıçoban, K. (2015). Neoliberalizm’de feminist ekonomi. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, 3-14.

D’Souza, H. (1994). The economics of the welfore state. The Journal of Sociology & Social Welfore, 21 (3), 221-224.

Eroğlu, Ö. ve İşler, R. (2004). İktisat düşüncesinde kadının konumu ve feminist iktisat. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46, 54-81.

Ferber, M. (1995). The study of economics: a feminist critgue. American Economic Association, 8(6), 357-361.

Forget, E. (1997). The market for virtue: Jean – Babtiste Say on women in the economy and socienty. Feminist Economics, 3 (1), 95-111.

Işık, E. ve Serdaroğlu, U. (2015). Kadın emeği feminist iktisadın yol haritası üzerinden bir açıklama. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 56 (15), 6-14.

İşler, R.ve Şentürk, C. (2016). Feminist iktisat perspektifinden Türkiye ekonomisinde kadının rolü. Interational Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (2), 613-624.

Kalaycı, İ. (2017). Feminist iktisat: toplumsal cinsiyet eşitliğine seçenek bir bakış. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (4), 533-542.

Kaya, H. ve Belke, M. (2018). Feminist iktisat ve iktisadi düşüncede kadının konumu. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, 60 (5), 55-58.

Konca, B. (2016). İktisatta feminist bir bakış: 2000 sonrası dönemde kadın iş gücünün ekonomideki yeri. Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik, 1-20.

Memiş, E. ve Özayı, Ö. (2011). Ev içi uğraşlardan iktisatta karşılıksız emeğe: Türkiye üzerine yapılan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme. Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, 1-32.

Ravazi, S. (2017). The political and social economy of care in a development context. Gender and Development, 3, 2-39.

Yavuz, R. A. (2016). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekseninde kadın istihdamı ve ekonomik şiddet. Journal of Life Economics, 3 (3), 77-100.

Yörük, A. (2009). Feminizm/ler. Sosyoloji Notları, 7, 63-85.