Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre duyarlı davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi1

Yazar kurumları :
Gazi Üni. Gazi Eğt. Fak. Biyoloji Eğt. ABD1, M.E.B. Şehit Piyade Er Murat Eroğlu İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
1011
DOI :
Özet Türkçe :

Çevre sorunlarının bugün geldiği noktadan daha iyi duruma gelebilmesi için insanlara önemli görevler düşmektedir. İnsanların bireysel ve toplumsal olarak çevresel sorumluluklarını yerine getirmesi ve çevreye olumsuz etkinin azaltılması ile çevre sorunlarının iyileştirilmesi sürecine katkı sağlanmış olur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının çevre duyarlı davranışlarını cinsiyet, çevre dernek üyeliği ve yaş gibi değişkenlere göre incelemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen çevre duyarlı davranış ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5'li likert tipte olup 18 maddeden oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .71 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada ulaşılan veriler SPSS paket programı ile t-testi ve Anova kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının çevreye duyarlı davranışlarının orta düzey ile yüksek düzey arasında olduğu, çevre duyarlı davranışlarının cinsiyet ve çevre dernek üyeliği değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı, yaşam yeri ve yaşanılan coğrafi bölge değişkenlerine göre değişmediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

People have a significant role in terms of improving the current state of environmental problems. As the humans carry out their environmental duties individually and socially and as their negative effects on the environment decrease, this process of optimizing the environmental problems will be improved. In this respect, the aim of the present study is to examine pre-service biology teachers' environmentally-sensitive behaviors in terms of variables like gender, membership of environmental foundations and age. The survey model was adopted. The sample comprised 120 pre-service teachers studying at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Biology Department. The data collection instrument was an environmentally-sensitive behavior questionnaire devised by the researchers. The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 18 items and the questionnaire's Cronbach's alpha reliability coefficient was found to be .71. The data collected were analyzed by means of t-test and ANOVA in SPSS. At the end of the study, it was found out that pre-service teachers' environmentally-sensitive behaviors ranged from moderate to high levels; pre-service teachers' environmentally sensitive behaviors significantly differed in terms of gender while there was no difference in terms of environmental foundation membership, place of residence and geographical region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :