Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bazı değişkenlerin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini yordama gücü

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı1, 2Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
884
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeylerini ve matematik başarısı, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey değişkenlerinin bu düzeyleri ne kadar yordadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup, Ankara ili Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinin altı ilköğretim okulunda bulunan 360 yedinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak Cornell Eleştirel Düşünme Becerileri Testi Düzey X (CEDTDX) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 11.5 istatistik programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. CEDTDX ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile analiz edilirken, ilişkisel çözümlemede regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre bağımsız değişkenler birlikte CEDTDX toplam puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. Sonuç olarak; öğrencilerin CEDTDX' ten elde edilen verilere göre eleştirel düşünme beceri düzeylerinin "yetersiz" olduğu ve öğrencilerin matematik başarısı, yaşı ve kiracı-ev sahibi olma durumunun eleştirel düşünme beceri düzeylerinin belirlenmesinde yordayıcı oldukları söylenebilir. Diğer değişkenler eleştirel düşünme beceri düzeylerindeki varyansı açıklamaya ilişkin önemli bir bilgi vermemektedir.

Özet İngilizce :

This study was aimed to find out levels of seventh grades tudents' critical thinking skills and how mathematics achievement, age, gender and socioeconomic level affect these levels. The study was planned as a survey model and the research was actualized on 360 seventh grade students in six primary school in Yenimahalle and Çankaya Region in Ankara. Cornell Critical Thinking Skills Test Level X (CCTTLX) and Personal Information Form were used in the study. The data were analyzed with the SPSS 11.5 packet program in the setting of computer. Mean and Standard deviation were calculated for findings. The correlation of CCTTLX and independent variables was analyzed with Pearson Product Moment Correlation coefficient and it was used regression analyze in relational resolution. The findings showed that correlation of CCTTLX and independent variables is middle level and significant. As a conlusion levels of the seventh grade students' critical thinking skills are "insufficient" and students' mathematics achievement, age and renter-householder situation are important variables for determining levels of their critical thinking skills. Other variables have no impact on levels of critical thinking skills.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :