İslamofobi Bağlamında Müslüman Kadın İmgesi

İslamofobik olaylar, insanların “Biz” ve “Onlar” ayrımı yaparak toplum içinde kalıp yargılar oluşmasına, toplumsal ilişkilerin zayıflamasına ve karşılıklı mesafenin büyümesine neden olmaktadır. Batı dünyası Müslüman kadınların kendini ifade edemediği, ezildiği, baskı altında tutulduğu ve özgürleştirilmesi gerektiği fikrine sahiptir. Maalesef tesettür, İslamofobinin yoğunlaştığı coğrafyalarda Müslüman kadına karşı artan şiddetin temel nedeni haline gelmiştir. Bu çalışmada, Müslümanların özellikle de Müslüman kadınların İslamofobi bağlamında yaşadığı sorunlar değerlendirilecektir. Çalışmada, İslamofobinin kavramsal ve tarihsel kökeni üzerinde durulacaktır. Bu çalışmadaki amacımız, Batıya göre İslam ve Müslüman kadın imgesinin ne’liği, İslamofobi ile mücadelede neler yapılmıştır/yapılması gerekir ve insanlara düşen sorumluluklar nelerdir gibi sorulara cevap bulmak ve konuyla ilgili öneriler sunmaya çalışmaktır.

Muslim Woman Image in the Context of Islamophobia

Islamophobic events lead to those stereotypes  occured  within the society through seperation of “We” and “They”, the weakening of social relations and the increase of mutual distance. The Western world has the idea that Muslim women cannot express themselves, are crushed, oppressed so must be liberated. Unfortunately, hijab has become the reason for the increasing violence against Muslim women in the regions where Islamophobia is concentrated. In this study, the problems of Muslims, especially Muslim women, in the context of Islamophobia will be evaluated. In the study, the conceptual and historical origins of Islamophobia will be emphasized. Our aim in this study is to find answers to the questions such as what is the image of Islam and Muslim women according to the West, what has been done in the fight against Islamophobia and what are the responsibilities of the people, and to try to offer suggestions about the subject.

Kaynakça

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Nefret Suçu Yasaları Pratik Kılavuzu, Varşova, 2009.

AlSayyad, Nezar – Castells, Manuel, Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam: Küreselleşme Çağında Siyaset, Kültür ve Vatandaşlık, İstanbul: Everest Yayınları, 2004.

Amili, Seyyid Rıza, “İslamofobi ve İngiltere Müslümanlarının Kimliği”, https://www.bisav.org.tr/trbulten/17/345/islamfobi_ve_ingiltere_muslumanlarinin_kimligi (erişim: 23.09.2019).

Anadolu Ajansı, “İslamofobiye Karşı Güçlü Bir Medya Merkezi Kuracağız”, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/islamofobiye-karsi-guclu-bir-medya-merkezi-kuracagiz/1602121 (erişim: 04.10.2019).

Balibar, Etienne , Biz, Avrupa Halkı: Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşümünler (çev. Kutlu Tunca), İstanbul: Aralık Yayınları, 2008. Bayraklı, Enes-Hafez, Fared, European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA Publications, 2016.

BBC News, “ABD’de Aynı Aileden Üç Müslüman Evlerinde Öldürüldü”, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/02/150211_abd_uc_musluman (erişim: 09.05.2019).

Bodur, Hüsnü Ezber, “Batı’da İslam Karşıtlığının İcat Edilmiş Dili Olarak İslamofobi (Çatışmacı Sosyolojik Perspektif), İlahiyat Akademi Dergisi, 6(2017), 69-87.

Bullock, Katherine, Müslüman Kadınları ve Tesettürü Yeniden Düşünmek (çev. Muhammet Şeviker), İstanbul: Karakalem Yayınları, 2005.

Canatan, Kadir, “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım”, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm (ed. Kadir Canatan-Özcan Hıdır), Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2007, s. 19-63.

Chris, Allen, Islamophobia, London: Ashgate, e-Book, 2010, 116.

CNN Türk İnternet Gazetesi, “Fransa Cezayir Arasında İslam Karşıtlığı Gerginliği”,

https://www.cnnturk.com/2010/dunya/03/09/fransa.cezayir.arasinda.islam.karsitligi.gerginligi/566961.0/index.htm (erişim: 09.09.2019).

Er, Tuba, Ataman, Kemal, “İslamofobi ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17/2 (2008), 747-770.

Fukuyama, Francis, Tarihin Sonu ve Son İnsan (çev. Zülfü Dicleli), İstanbul: Profil Yayıncılık, 2016.

Göle, Nilüfer, İç içe Geçişler: İslam ve Avrupa (çev. Ali Berktay), İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

Göle, Nilüfer, Mahremin Göçü, Söyleşi: Ayşe Çavdar, İstanbul: Hayy Kitap, 2014.

Göle, Nilüfer, Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar, İstanbul: Metis Yayınları, 2017.

Huntington, Samuel P. , Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması (çev. Mehmet Turan, Cem Soydemir), İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2018.

Kalın, İbrahim, Ben, Öteki ve Ötesi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2016.

Kar, Sait, “Felsefi Açıdan İslamofobi ve Eleştirisi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 47(2017), 199-222.

Karslı, Necmi, “İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13/1(2013), 75-100.

Kettani, Houssain, “Muslim Population in Europe: 1950 – 2020”, International Journal of Environmental Science and Development, 1/2 (2010), 154-164.

Kılıçarslan, Ayten, “İslam Dini ve Dindarlık Tartışmalarının Odağında Kadın - Almanya Örneği”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı 2, İzmir, 13-16 Ekim 2009 içinde (edt. Füsun Çoban Döşkaya), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, 2010, s. 14-24.

Kirman, M. Ali, “İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu?”, Journal of Islamıc Research, 21/1 (2010), 21-39.

Küçükcan, Talip, “İslamofobi, Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık Üzerine Soru ve Cevaplar”, http://www.eurovizyon.co.uk/islamofobi-hosgorusuzluk-ve-ayrimcilik-uzerine-soru-ve-cevaplar-makale,6417.html (erişim: 04.07.2019). ,

Lean, Nathan, İslamofobi Endüstrisi (çev. İbrahim Yılmaz), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015.

Merali, Arzu, Counter Islamophobia Kit Project, France: Islamic Human Rights Commission, 2018.

NTV,“Yeni Zelanda Meclisinde Kur’an-ı Kerim Okundu”, https://www.ntv.com.tr/dunya/yeni-zelanda-meclisinde-kuran-i-kerim-okundu,s1jWQ1ZejU2qU6CCRdP6tQ (erişim:17.04.2019).

Okumuş, Ejder, “Müslümanların İslamofobi ile İmtihanı”, İnsanlığın İslamofobi ile İmtihanı (ed. Ejder Okumuş), Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2018, s. 354-384.

Perspektif Dijital Dergi, “Fransa’da İslamofobik Saldırıların En büyük Mağduru Kadınlar”, https://perspektif.eu/2018/04/17/fransada-islamofobik-saldirilarin-en-buyuk-magduru-kadinlar/ (erişim: 10.04.2019).

Polat, Hasan, “Federal Almanya’da Müslümanlar ve Baden-Württemberg Eyaletinde Alman Vatandaşlığına Geçişte Uygulanan Vicdan Testinin Oluşum Hikâyesi”, Batı Dünyasında İslamofobi ve Antiislamizm (edt. Kadir Canatan-Özcan Hıdır), Ankara: Eskiyeni Yayınları, 2007, s. 329-355.

Sabah İnternet Gazetesi, “Yeni Zelanda’da Cuma Katliamı”,

https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/03/16/yeni-zelandada-cuma-katliami-49-sehit-48-yarali (erişim 17.05.2019).

Samur, Hakan, Avrupa’daki İslamofobinin ‘Avrupalı Sebepleri’, Mukaddime, 7/ 2(2016), 295-319.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum araştırmaları Vakfı, https://www.setav.org/avrupa-islamofobi-raporu-2018-yayinda-eir2018/ (erişim: 22.11.2019)The Press, https://www.pressreader.com/new-zealand/the-press/20190322(erişim: 09.05.2019).

The Runnymede Trust, “Islamophobia: Still a Challenge for Us All” : Report ofthe Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia, Londra, 1997, s. 4.

Time Türk Haber sitesi, Londra’da Yükselen İslamofobi, http://www.timeturk.com/londra-da-yukselen-islamofobi/haber-60438 (erişim: 10.04.2019).TRT Haber, “Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin Adını Bile Anmayacağız”,

https://www.trthaber.com/haber/dunya/yeni-zelanda-basbakani-ardern-teroristin-adini-bile-anmayacagiz-408941.html (erişim 17.04.2019).United Nations Women, “Facts and figures: Ending violence against women”;

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (erişim: 11.05.2019).

Uzun, Nihat, Avrupa’da İslamofobi -İngiltere Örneği-, İstanbul: Pınar Yayınları, 2012.

Yücel, Salih, İslamofobi Batıda Depreşen Hastalık, İstanbul: Paradoks Yayınları, 2012.

Zebiri, Kate, “Çağdaş İngiliz İslamofobisinde Oryantalist Temalar”, Bir Korku ve Nefret

Söylemi Olarak İslamofobi (ed. İbrahim Kalın - John L. Esposito), İstanbul: İnsan Yayınları, 2018, s. 231-251.