Cilt: 16 Sayı : 3
Çalışan Sessizliğinin Kültürel Değerlerle Olan İlişkisini Belirlemeye Yönelik İzmir İli Kamu Kuruluşlarında Bir Araştırma
A research on the determination of relationship between employee silence and cultural values in public organisations in Izmir
Banu SARIBAY,Cevdet Alptekin KAYALI

1.4K 129

Bu çalışmanın amacı, kültürel değerler ile çalışan sessizliği arasında bir etkileşim olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, İzmir’de görev yapan 306 kamu kurumu çalışanından anket yönetimi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Öncelikle toplanan veriler aracılığıyla, ankette yer alan ifadelerin, değişkenleri ölçme gücünün açıklanabilmesi için faktör analizi yapılmıştır. Daha sonra hipotezleri test etmek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, çalışan sessizliği ile kültürel değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışan sessizliği türleri açısından bulgular değerlendirildiğinde, kamu kurumu çalışanlarının en fazla puro-sosyal güdülerden kaynaklı sessiz kaldıkları; kamu kurumlarının yapısı gereği, beklenen kabullenici sessizlik davranışı konusunda ise kararsız bir tutum sergiledikleri ortaya çıkmıştır
The purpose of this study is to ascertain whether cultural values have interaction with employee silence. For this purpose sampling data was collected from 306 public employee in İzmir via survey method. In order to measure the statement’s exploratory power of variables, first ,factor analysis was used. Later, multiple regression analyses was conducted to test the hypotheses. Due to the research findings there is a significant statistical relationship between employee silence and cultural values. When the findings are evaluated in terms of the employee silence types; it was seen that public employees remain silent because of pro-social drivers and they show an undecisive (unstable) attitude regarding the expected acquiescent silence behaviour because of the nature of the public institutions
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aktaş, M. (2010) “İzleyicilerin Kültürel Değerleri ve Liderliğe Duydukları İhtiyaç” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Banu SARIBAY,Cevdet Alptekin KAYALI
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.