Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstün yetenekli öğrencilerin hikâyelerle işlenen sosyal bilgiler öğretimine yönelik tutumlarinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
816
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin hikâyelerle işlenen sosyal bilgiler öğretimine yönelik tutumlarını değerlendirmektir. Bu amaçtan yola çıkarak elde edilen sonuçlar bazı değişkenler (cinsiyet, yaş, sınıf ve ailenin eğitim durumu) açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinden amaçlı olarak seçilmiş 260, 4., 5.,6. ve 7. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem olarak seçilen 260 öğrenciye hikâyelerle iĢlenen sosyal bilgiler öğretimine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 22 maddeden oluĢan bir tutum ölçeği geliştirilerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, Üstün yetenekli öğrencilerin, hikayelerle işlenen sosyal bilgiler öğretimine yönelik tutumlarında ilgi, başarı, motivasyon ile ilgili maddelere katıldıkları görülürken yetenek ve merakla ilgili maddelere biraz katıldıkları görülmüştür. Araştırmada cinsiyetin, yaşın, sınıfın ve ailelerin eğitim durumlarının anlamlı bir farklılık oluşturacak değişkenler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the attitudes of gifted students towards teaching of social sciences with stories. The results obtained from this purpose were examined in terms of some variables (such as gender, age, class and education status of the family). The population of the study includes the students studying in Science and Art Education Center in the academic year 2011-2012. The sample of the study was purposive selected from the students of 4th, 5th, 6th and 7th graders in Science and Art Education Center and the number of sample is 260. An attitude scale consisting of 22 items was developed and implemented to those 260 randomly selected students in order to determine their attitudes towards teaching of social studies with stories. The data obtained were analyzed by using t-test and one-way analysis of variance. When the findings are evaluated, it has been observed that gifted students agreed with the items related with interest, success and motivation on the attitudes towards teaching of social studies with stories whereas they agreed with the items related with skill and curiosity to some extent. It has been concluded that gender, age, class and education status of the family are not the variables that can create a significant difference.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :