Okuma Ve Yazma Çalışmalarında Şiir Etkinliklerinden Nasıl Yararlanılabilir?

Bu çalýþmada, örneklerle þiir okumanýn yazýlý ve anlatým becerilerinin geliþtirilmesinde nasýl etkili olabileceði üzerinde durulacaktýr. Türkçe dersi; Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji Bilgisi gibi dersler gibi bilgi bilgi dersi deðil, bir ifade ve beceri dersidir. Okuma, yazma, dinleme ve konuþma etkinliklerini içine alan bu beceriler, öteki derslerdeki baþarý düzeyinin yükseltilmesinde bir araç olmak üzere okul yýllarýnda türlü yöntemlerle geliþtirilmelidir. Dilini eksiksiz ve kusursuz kullanan bir öðrenci, bütün derslerinde baþarýlý olacaðý gibi, duygu ve düþüncelerini rahat aktarabilmenin verdiði ruhsal hazzý da yaþayacaktýr. Bu becerilerin geliþmesinde þiir okuma etkinliklerinin de önemli bir payý olacaktýr. Ýyi bilinmelidir ki, beceriler amaca yönelik alýþtýrmalarla kalýcý duruma dönüþür. Son yýllarda bu gerçeðin farkýna varýlmýþ ve konu Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn yeniden yazmýþ olduðu Türkçe 1-5 ve 6-8 Türkçe Programlarýnda yerini almýþtýr

HOW TO BENEFIT FROM POETRY ACTIVITIES IN READING AND WRITING STUDIES ?

This study examines how poetry influences writing and expression skills through case studies. Courses such as Turkish, Social Sciences, Natural Sciences and Technology are not knowledge-based, instead they depend on skills and expressions including reading, writing, listening and speaking activities. These must be developed through various methods in order to be used as an educational tool for improving school success in other courses. Astudent who uses language well becomes successful in all classes and at the same time lives the psychological satisfaction of communicating easily.ppoetry-reading activities occupy a very important place Ýn the improvement of these skill. It should be known that skills are internalized and become permanent through exercises for that aim. In recent years, this has been realized and the topic has been included in Turkish classes programmes of 1-5 and 6-8 grades, which were rewritten by the Turkish Ministry of Education

Kaynakça

AKSAN, Doðan. Þiir Dili ve Türk Þiir Dili, Ankara, Engin Yayýnlarý: l995.Dil, Þu Büyülü Düzen, Ankara Bilgi Yayýnlarý: l996 (b).

Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Þiir Çözümlemeleri, Ankara, BilgiYayýnevi: 2004.

ARÝF, Ahmet. Hasretinden Prangalar Eskittim, Ýstanbul Cem Yayýnevi: 1997.AKYOL, Hayati, Türkçe Öðretimi, Kök Yayýncýlýk, Ankara: 2006.

DAÐLARCA, Fazýl Hüsnü: Kuþ Ayak-Açýl Susam Açýl, Doðan Kitapçýlýk, Ýstanbul:1999.DURUKAFA, Gönül. “Cluster Metodu-Yaratýcý Kompozisyon”, Gazi Eðitim Fakültesi

Dergisi, C. 8, S. 3, s. 84-114, Ankara: l992.

GÖÐÜÞ, Beþir: Türkçe ve Yazýn Eðitimi, Kendi Yayýný, Ankara 1976.

ÝNCE, Özdemir. Þiir ve Gerçeklik, Ýstanbul, Broy Yayýnlarý: 1985.

KIBRIS, Ýbrahim, Çocuk Edebiyatý, Tekaðaç Eylül Yayýncýlýk, Ankara: 2007.KIBRIS, Ýbrahim, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatý, Aný Yayýncýlýk, Ankara: 2007.

Millî Eðitim Bakanlýðý: Türkçe Öðretim Programý Kýlavuzu, 1-5. Sýnýflar, MillîEðitim Basýmevi, Ankara: 2004.

Ýlköðretim Türkçe Dersi, 6, 7, 8. Sýnýflar, Öðretim Programý, Milli EðitimBasýmevi, Ankara: 2005.

Ortaokul Programý, 1957, Millî Eðitim Basýmevi, Ýstanbul 1957

Lise Programý, 1981, Millî Eðitim Basýmevi, Ankara 1981.

Ýlköðretim 1-5 Müfredat Programý Programý, Milli Eðitim Basýmevi, Ankara 1996.

Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük, Ýstanbul, Ansiklopedik Yayýncýlýk: 1982