Din Kültürü ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleğe Tutumları ile Eğitime Olan İnançları Arasındaki İlişki

Bu çalışmada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ile eğitime olan inanç düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama tekniği ile tasarlanan çalışmanın örneklem grubu İstanbul İlinde çalışmakta olan 354 DKAB öğretmenidir. Araştırma verilerini toplamak için Üstüner tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Eğitime Yönelik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre DKAB öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile genel olarak eğitime olan inançları düşük düzeydedir. DKAB öğretmenlerinin, din eğitimine olan inançlarının düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Eğitime olan inanç ile mesleğe yönelik tutum arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Din eğitiminin amacının gerçekleştirilmesi için eğitime inanan ve mesleğini seven öğretmenlerin eğitim sisteminde bulunması gereklidir. Bu araştırma sonuçlarının, din eğitimi alanında çalışanlara, din eğitimi politikalarını belirleyenlere ve öğretmen yetiştiren kurumlara önemli veri sağlayacağı; ayrıca literatürdeki önemli bir boşluğu kapatacağı düşünülmektedir.

The Relationship Between Religious Teachers’ Attitudes Towards Profession and Their Beliefs in Education

The aim of this study is to determine the attitudes of religious education teachers towards the profession and the belief levels in education. The sample group of the study, which was designed with relational survey model, was 354 RE teachers working in İstanbul. According to the results of the research, RE teachers' attitudes towards teaching profession and their general beliefs in education, are low. RE teachers have a low level of belief in religious education. A significant relationship was found between the belief in education and attitude towards the profession. In order to realize the purpose of religious education, teachers who believe in education and who love their profession should be present in the education system. The results of this research will provide important data to those working in the field of religious education, those who determine religious education policies and teacher training institutions; it is also thought to close a significant gap in the literature.

Kaynakça

Ajzen, Icek. Attitudes, personality, and behavior. McGraw-Hill Education (UK), 2005.

Alkın Şahin, Senar, Nihal Tunca ve Özgür Ulubey. “Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki”. İlköğretim Online 13, sy 4 (2014): 58-75.

Almalki, Sami. “Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research--Challenges and Benefits.” Journal of Education and Learning 5, sy 3 (2016): 288-96.

Anderson, James C., ve David W. Gerbing. “The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis”. Psychometrika 49, sy 2 (1984): 155-73.

Arıcı, İsmail. “Din dersi öğretmeni yetiştirme faaliyetlerinin dünü ve bugünü.” Journal of International Social Research 11, sy 56 (2018): 877-84.

Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar. “Din öğretiminde öğretmenin rolü ve din dersi öğretmeni yeterlilikleri (Türkiye örneği)”. İlahiyat Fakültesi Dergisi 15, sy 1 (2011): 5-13.

Baltacı, Ali. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı ve İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki”. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6, sy 11 (2019): 28-49.

Baltacı, Ali. “Okul müdürlerinin öz-yeterlik algıları ve mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişki”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 3, sy 2 (2017): 35-61.

Baurain, Bradley. “Beliefs into practice: A religious inquiry into teacher knowledge”. Journal of Language, Identity & Education 11, sy 5 (2012): 312-32.

Beck, Ulrich. “Individualism”. The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization, 2012.

Bernard, Harvey Russell. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. New York: Sage, 2012.

Bilgin, Beyza. Türkiye’de din eğitimi ve liselerde din dersleri. Emel Matbaacılık, 1980.

Blazar, David ve Matthew A. Kraft. “Teacher and teaching effects on students’ attitudes and behaviors”. Educational evaluation and policy analysis 39, sy 1 (2017): 146-70.

Büyüköztürk, Şener. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem A Yayıncılık, 2011.

Cebeci, Suat. Din eğitimi bilimi ve Türkiye’de din eğitimi. C. 2. Akcag, 1996.

Cemaloğlu, Necati ve Dilek Erdemoğlu Şahin. “Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi 15, sy 2 (2007): 465-84.

Chmiel, Nik, Franco Fraccaroli, ve Magnus Sverke. An introduction to work and organizational psychology: An international perspective. John Wiley & Sons, 2017.

Comrey, Andrew L., ve Howard B. Lee. A first course in factor analysis. Psychology Press, 2013.

Cortina, Jose M., ve Ronald S. Landis. “The earth is not round (p=. 00)”. Organizational Research Methods 14, sy 2 (2011): 332-49.

Croux, Christophe, ve Catherine Dehon. “Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures”. Statistical methods & applications 19, sy 4 (2010): 497-515.

Çekin, Abdulkadir. “Öğretmen Adaylarinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri”. Kastamonu Eğitim Dergisi 21, sy 3 (2013): 1035-48.

Çelikten, Mustafa. “Öğretmenlik mesleği ve özellikleri”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, sy 19 (2005): 207-37.

Çınar, Fatih. “Din kültürü ve ahlak bilgisi ve imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy 22 (2015): 235-82.

Çınar, Fatih. “Din öğretiminde öğretmen yetiştirme sorunu.” Journal of International Social Research 9, sy 46 (2016): 493-513.

Demirtaş, Hasan, Melike Cömert ve Niyazi Özer. “Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları”. Eğitim ve Bilim 36, sy 159 (2011).

Ennis, Catherine D. “The Influence of Teachers’ Educational Beliefs on Their Knowledge Organization.” Journal of research and development in education 30, sy 2 (1997): 73-86.

Fang, Zhihui. “A review of research on teacher beliefs and practices”. Educational research 38, sy 1 (1996): 47-65.

Feng, Li, ve Tim R. Sass. “Teacher quality and teacher mobility”. Education Finance and Policy 12, sy 3 (2017): 396-418.

Gönülaçar, Şener. “Türkiye’de Öğretmen İmajı ve İtibarı Üzerine Bir İnceleme”. Ankara, 2016.

Hargreaves, Andy. “Presentism, individualism, and conservatism: The legacy of Dan Lortie’s schoolteacher: A sociological study”. Curriculum Inquiry 40, sy 1 (2010): 143-54.

Harrington, Donna. Confirmatory factor analysis. Oxford: Oxford university press, 2009.

Hermans, Ruben, John Tondeur, Johan van Braak, ve Martin Valcke. “The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of computers”. Computers & education 51, sy 4 (2008): 1499-1509.

Hoyle, Rick H. “Confirmatory factor analysis”. Içinde Handbook of applied multivariate statistics and mathematical modeling, 465-97. Elsevier, 2000.

Ilgaz, Gökhan, Tuncer Bülbül ve Cem Çuhadar. “Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, sy 1 (2013): 50-65.

Kiraz, Zafer ve Nejla Kurul. “Türkiye’de Öğretmen İşsizliği ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi.” Mersin University Journal of the Faculty of Education 14, sy 1 (2018).

Koç, Ahmet. “Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yeterlikleri”. Değerler Eğitimi Dergisi 8, sy 19 (2010): 107-49.

Levin, Tamar ve Rivka Wadmany. “Changes in educational beliefs and classroom practices of teachers and students in rich technology-based classrooms [1]”. Technology, Pedagogy and Education, Vol. 14, No. 3, 2005 14, sy 3 (2005): 281-307.

Linnenbrink, Elizabeth A. ve Paul R. Pintrich. “The role of self-efficacy beliefs instudent engagement and learning intheclassroom”. Reading &Writing Quarterly 19, sy 2 (2003): 119-37.

McMillan, James H. ve Sally Schumacher. “Research in Education: Evidence-Based Inquiry, MyEducationLab Series.” Pearson, 2010.

Mehmedoğlu, Ali Ulvi. “İnanç Psikolojisine Giriş”. Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2013.

Meiklejohn, Alexander. Education between two worlds. Newyork: Routledge, 2017.

Osif, Bonnie Anne. “Evolution & religious beliefs: a survey of Pennsylvania high school teachers”. The American Biology Teacher 14, sy 3 (1997): 552-56.

Pajares, M. Frank. “Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”. Review of educational research 62, sy 3 (1992): 307-32.

Petty, Richard E. Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Routledge, 2018.

Richardson, Virginia. “The role of attitudes and beliefs in learning to teach”. Handbook of research on teacher education 2, sy 102-119 (1996).

Riggio, Ronald E. Introduction to industrial/organizational psychology. Routledge, 2017.

Stronge, James H. Qualities of effective teachers. ASCD, 2018.

Subedi, Binaya. “Preservice teachers’ beliefs and practices: Religion and religious diversity”. Equity & Excellence in Education 39, sy 3 (2006): 227-38.

Sünbül, Ali Murat. “Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri”. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 2, sy 4 (1996): 597-608.

Tarhan, Nevzat. “İnanç psikolojisi”. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

Teddlie, Charles ve Fen Yu. “Mixed methods sampling: A typology with examples”. Journal of mixed methods research 1, sy 1 (2007): 77-100.

Tosun, Cemal. “Din eğitimi bilimine giriş”. Pegem Atıf İndeksi, 2017, 1-215.

Urhahne, Detlef. “Teacher behavior as a mediator of the relationship between teacher judgment and students’ motivation and emotion”. Teaching and Teacher Education 45 (2015): 73-82.

Usta, Mehmet Emin. “Siyasi Parti Programlarına Göre Eğitim Politikaları”. TYB Akademi Dergisi,(5) 13 (2015): 55-73.

Üstüner, Mehmet. “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sy 45 (2006): 109-27.

Vogt, W. Paul. “Quantitative research methods for professionals in education and other fields”. Columbus, OH: Allyn & Bacon, 2006.

Woolfolk, Anita E. Barbara Rosoff, ve Wayne K. Hoy. “Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students”. Teaching and teacher Education 6, sy 2 (1990): 137-48.

Yetim, A. Azmi ve Zekeriya Göktaş. “Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri”. Kastamonu Eğitim Dergisi 12, sy 2 (2004): 541-50.