Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm ve otel işletmeciliği ile aşçılık programı öğrencilerinin “uygulamalı mutfak dersleri” hakkında tutum ve düşüncelerini ölçmeye yönelik bir uygulama

Yazar kurumları :
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı2
Görüntülenme :
863
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu (AMYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık programlarında öğrenim gören öğrencilerin “Uygulamalı Mutfak Dersleri” hakkındaki tutum ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu iki program öğrencilerinin Uygulamalı Mutfak Dersleri hakkında tutum ve düşüncelerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket 97 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle, anket sorularına verilen cevaplara ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. Daha sonra analiz aşamasında, sonuçları değerlendirmek için, cinsiyet, öğretim türü, program bakımından öğrencilerin düşünceleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız 2 örneklem t testi yapılmıştır. Genel not ortalaması grupları arasında öğrencilerin düşünceleri bakımından farklılık olup olmadığını araştırmak için ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Yapılan t testi sonucunda kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında, sorulara verilen cevaplar bakımından farklılık olmadığı belirlenmiştir. Normal öğretim öğrencileri ile II. Öğretim öğrencileri arasında, sadece “Uygulamalı mutfak derslerinde öğrendiğim bilgiler sektörde (ya da iş hayatında) işe yaramayacaktır” sorusuna verilen cevaplar bakımından farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu soruya normal öğretim öğrencilerinin verdiği puan ortalaması, II. Öğretim öğrencilerinin ortalamasından daha yüksektir. Aşçılık Bölümü ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri arasında ise Uygulamalı mutfak derslerinde hocalarımızın bize karşı yaklaşımlarını beğeniyorum”, “Uygulamalı mutfak derslerinde öğrendiğim bilgiler sektörde (ya da iş hayatında) işe yaramayacaktır” ve “Uygulamalı mutfak dersleri gereksizdir” sorularına verilen cevaplar bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, the behaviour and opinion of Tourism-Hotel Management and Cookery Department students studying at Afyon Kocatepe University, Afyon Vocational School about “Cookery Practice Courses” were tried to be determined. In order to determine the behaviour and opinion regarding “Cookery Practice Courses” of the said two department students, a questionnaire prepared by researchers and was applied on 97 students. In this study, first of all, the frequency and percentage values concerning answers to the questionnaire are given. In order to evaluate the results further at the analysis stage, two independent sampling t-test were applied to determine if there were opinion difference among the students according to sex, education and department. One-Way ANOVA was applied to find out if there was opinion difference among students according to their cumulative GPA. One of the results of the t-test applied revealed that, according to the answers given to the questions, there was no difference between female students and male students. It was also determined that there was answer difference in just one question (among Morning Class and Evening Class students. Difference in answers of three questions asked were observed between Cookery Department and Tourism Hotel Management Department students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :