Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları

Bu çalýþmanýn temel amacý, sýnýf, fen bilgisi ve okul öncesi öðretmeni adaylarýnýn matematik öðretimine iliþkin öz-yeterlilik inançlarý, cinsiyet, liseden mezun olduðu alan ve anabilim dallarýna göre farklýlaþýp farlýlaþmadýðýný tespit etmektir. Çalýþma, 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde, Giresun Eðitim Fakültesi Sýnýf, Fen Bilgisi ve Türkçe öðretmenliði anabilim dalý öðretmen adaylarýndan 232’nin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada nitel ve nicel araþtýrma yöntemleri benimsenmiþtir. Veriler, araþtýrmacý tarafýndan geliþtirilen bir ölçek aracýlýðýyla toplanmýþtýr. Nicel verilerin analizinde istatistiksel teknikler, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi uygulamalarý gerçekleþtiriliþtir. Bu araþtýrma sonucunda, öðretmen adaylarýnýn matematik öðretimine yönelik öz-yeterlik inancý ve baþa çýkma davranýþý alt boyutlarý açýsýndan yüksek eðilimlere sahip olduklarý saptanmýþtýr. Cinsiyet, liseden mezun olduklarý alan ve anabilim dallarýna göre incelendiðinde, öz-yeterlik inancý açýsýndan, öðretmen adaylarý arasýnda anlamlý farklýlýklar olmadýðý bulunmuþtur. Öðretmen adaylarýnýn matematik öðretimine ve dersi veren öðretim elemanýna yönelik açýk uçlu soruya verilen cevaplarýn içerik analizinde, genelde olumlu yönde görüþ bildirdikleri tespit edilmiþtir.

PROSPECTIVE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING MATHEMATICS TEACHING

The fundamental aim of this study is to determine whether or not prospective Classroom, Science, and pre-school teachers’ self-efficacy beliefs regarding mathematics instruction differs in terms of gender, field of graduation from high-school, and branches of main sciences. The study was carried out at Giresun University, Faculty of Education in the academic year of 2007 and 2008 with the participation of 232 prospective teachers who were students in Classroom, Science and Turkish teacher training departments. In the study, quantitative and qualitative methods of research were used and the data were collected by means a scale devised by the researcher. Statistical techniques were used in the analyses of the quantitative data, whereas content analysis was used in the analyses of the qualitative data. The results obtained showed that prospective teachers had a high tendency of self-efficacy beliefs and the solution-finding attitude regarding mathematics instruction in terms of subdimensions. It was also found that there were no significant differences between prospective teachers with respect to self-efficacy beliefs when their genders, field of graduation from high school, and their branches of main sciences were considered. The results also indicated that prospective teachers assumed a positive view in the content analyses of the answers given for the open-ended questions regarding mathematics instruction and the teacher who teaches the subject.

Kaynakça

Akbaþ, A. & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sýnýf Öðretmen Adaylarýnýn Fen Öðretimi Öz-yeterlikÝnançlarýnýn Cinsiyet, Öðretnim Türü ve Üniversitelere Göre Ýncelenmesi. MersinEðitim Fakültesi Dergisi, 2, 98-110.

Alabay, E. (2006). Ýlköðretim Okulöncesi Öðretmen Adaylarýnýn Fen ile Ýlgili Öz-yeterlikÝnanç düzeylerinin Ýncelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi, 2(1)

Baydar, C. S. (2000). Beliefs of pre-service mathematics teachers at the Middle East TechnicalUniversity and Gazi University about the nature of mathematics and the teaching ofmathematics. Unpublishhed master’s thesis. Middle East Technical University.Ankara.

Býkmaz, F. H. (2204). Sýnýf Öðretmenliðinin Fen Öðretiminde Öz-yeterlik Ýnancý ÖlçeðininGeçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý. Milli Eðitim Dergisi Sayý: 161

Duadepe-Paksu, A. (2008). Comparing teachers’ beliefs about mathematics in terms of theirbranches and gender. Hacettepe Eðitim Fakültesi Dergisi, 35, 87-97.

Ekici, G. (2006). Meslek Lisesi Öðretmenlerinin Öðretmen Öz-yeterlik inançlarý Üzerine BirAraþtýrma. Eðitim Araþtýrmalarý. 8, 87-96.

Ekici, G. (2008). Sýnýf Yönetimi Dersinin Öðretmen Adaylarýnýn Öðretmen Öz-yeterlik AlgýDüzeyine Etkisi. Hacettepe Eðitim Fakültesi Dergisi, 35, 98-110.

Çoban, (2002) (25) Çoban, A. (2002). Matematik Dersinin Ýlköðretim Programlarý veLiselere Giriþ Sýnavlarý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri veMatematik Eðitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve KongreMerkezi.

Günhan-Cantürk, B. & Baþer, N. (2007). Geometriye Yönelik Öz-yeterlik ÖlçeðininGeliþtirilmesi. Hacettepe Eðitim Fakültesi Dergisi, 33, 68-76.

Hamurcu, H. (2006). Sýnýf Öðretmen Adaylarýnýn Fen Öðretimine Yönelik Öz-yeterlikÝnançlarý. Eðitim Araþtýrmalarý. 8, 112-122

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araþtýrma Yöntemi: Kavramlar, Ýlkeler, Teknikler. Ankara: 3AAraþtýrma Eðitim Danýþmanlýk Ltd.

Özkan, Þ., Namoðlu, N., Iþýk, M.A., Çakýr, O., Mutlu, T. (2008). Ýlköðretim Fen-TeknolojiBilgisi ve Matematik Öðretiminde Fen-Teknoloji Bilgisi, Matematik ve SýnýfÖðretmenlerinin Öz-yeterlik Duygusu ve Sonuç Beklentilerin Belirlenmesi. MilliEðitim Dergisi Sayý: 180.

Türnüklü, A. (2000). Eðitimbilim Araþtýrmalarýnda Etkin Olarak Kullanýlabilecek Nitel BirAraþtýrma Tekniði: Görüþme. Eðitim Yönetimi, 6, 4, [543-559].

Umay, A. (2002). “Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Programýnýn ÖðrencilerinMatematiðe Karþý Özyeterlik Algýsýna Etkisi” V. Ulusal Fen Bilimleri ve MatematikEðitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

Üredi, I. & Üredi, L. (2005). Ýlköðretim 8. Sýnýf Öðrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri veMotivasyonel Ýnançlarýnýn Matematik Baþarýsýný Yordama Gücü. Mersin EðitimFakültesi Dergisi, 1, 250-260.