Problem Çözme Stratejilerinin Problem Çözme Başarısını Yordama Gücü

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik problemlerinin çözümünde kullandıkları problem çözme stratejilerini belirlemek ve bu stratejilerin problem çözme başarısını yordama gücünü ortaya koymaktır. Araştırma ilköğretim 4. ve 5. sınıfa devam eden rastlantısal örnekleme yoluyla seçilen 162 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Matematik Problemlerini Çözme Stratejilerini Belirleme Ölçeği” ile Sadık (2006) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonunda hem 4. hem de 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma düzeyinin yüksek olduğu ve 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini daha fazla kullandıkları bulunmuştur. Araştırmada problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Problem çözme stratejilerinden problemi okuma ve anlama ile problemi farklı ifade etme stratejilerinin problem çözme başarısını yordamada etkili olduğu görülmüştür.

PREDICTION LEVEL OF PROBLEM-SOLVING STRATEGIES ON PROBLEM SOLVING PERFORMANCE

The purpose of this study is to determine the problem solving strategies in mathematics used by the 4th and the 5th grade primary school students and the prediction level of these strategies on problem solving performance. The subjects of the study are 162 fourth and fifthgrade elementary school students. The data of the study were collected using “Mathematics Problem Solving Strategies Scale” developed by researcher and “Problem Solving Achievement Test” developed by Sadık (2006). The results of the study indicated that both the fourth and the fifth-grade students used highly the problem solving strategies and there was a significant difference between the fourth and the fifth-grade students in favor of the fourth-grade students. There was no significant differences between male and female students in terms of problem solving strategies. The problem solving strategies such as reading and understanding the problem and defining the problem in a different way affected the problem solving performance of the students. 

Kaynakça

Altun, M. (1995). İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları ÜzerineBir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü.

Altun, M., Memnun, D. S. ve Yazgan, Y. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Rutin OlmayanMatematiksel Problemleri Çözme Becerileri ve Bu Konudaki Düşünceleri. İlköğretimOnline, 6 (1), 127-143.

Baykul, Y. (2002). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 4. Baskı. Ankara: PegemAYayıncılık.

Çalışkan, S., Selçuk, G. S. ve Erol, M. (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Problem ÇözmeDavranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,73-81.

Elizabeth, M., Oaks, T. ve Sanders, T. (2002). Improving Students Achievement through Inclusionof Problem Solving in the Math Curriculum. Master of Arts Action Research Project.Saint Xavier University and Skylight Professional Development Field-Based Master’sProgram.

Erden, M. (1984). İlkokul I. Devresine Devam Eden Öğrencilerin Dört İşleme Dayalı ProblemleriÇözerken Gösterdikleri Davranışlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: HacettepeÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gallagher, A. Ve Lisi, R. (1994). Gender Differences in Scholastic Aptitude Test-mathematicsProblem Solving among High-ability Students. Journal of Educational Psychology, 86(2), 204-211.

Gök, T. ve Sılay, İ. (2008). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme sStratejileri Öğretiminin Problem Çözmeye Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. EğitimdeKuram ve Uygulama, 4 (2), 253-266.

Hegarty, M., Mayer, R. E., & Monk, C. A. (1995). Comprehension of Arithmetic Word problems:A Comparison of Successful and Unsuccessful Problem Solvers. Journal of EducationalPsychology, 87, 18–32.

Jonassen, D. H. (2003). Designing Research-based Instruction for Story Problems. EducationalPsychology Review, 15, 267–296.

Kimball, M. M. (1989). A New Perspective on Women's Math Achievement. PsychologicalBulletin, 105, 198-214.

Krutetskii, V. A. (1976). The Psychology of Mathematical Abilities in School Children. Chicago:University of Chicago Press.

Larkin, J. H., & Simon, H. A. (1987). Why a Diagram is (sometimes) Worth Ten ThousandWords. Cognitive Science, 11, 65-99.

Lee, K. W. (1985). Cognitive Variables in Problem Solving in Chemistry. Research in ScienceEducation, 15, 43–50.

Mayer, R. E. (1999). The promise of Educational Psychology, Vol. 1: Learning in The ContentAreas. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

MEB. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı. İlköğretim Matematik Öğretim Programı. Ankara: MilliEğitim Basımevi.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for SchoolMathematics Electronic Version. http://standards.nctm.org. Erişim Tarihi: 21.02.2009.

Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar.Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Özçelik, D. A. (1992). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Quilici, J., & Mayer. R. (1996). Role of Examples in How Students Learn to Categorize StatisticsWord Problems. Journal of Educational Psychology, 88, 144–161.

Sadık, R. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Satranç Bilen Öğrenciler ile Satranç BilmeyenÖğrencilerin Doğal Sayılara İlişkin Dört İşlem ve Problem Çözme BaşarılarınınKarşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Silver, E. A., & Marshall, S. P. (1990). Mathematical and Scientific Problem Solving: Findings,Issues, and Instructional Implications. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions ofThinking and Cognitive Instruction (pp. 265–290). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Timmermans, R., Lieshout, E. V. ve Verhoeven, L. (2007). Gender-related Effects ofContemporary Math Instruction for Low Performers on Problem-Solving Behavior.Learning and Instruction, 17, 42-54.

Turgut, F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargıcı Matbaası.10. Baskı.Uesaka, Y., Manalo, E. ve Ichikawa, S. (2007). What Kinds of Perceptions and Daily LearningBehaviors Promote Students’ Use of Diagrams in Mathematics Problem Solving.Learning and Instruction, 17, 322-335.

Yazgan, Y. (2007). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Rutin Olmayan Problem ÇözmeStratejileriyle İlgili Gözlemler. İlköğretim Online, 6 (2), 249-263.

Yazgan, Y. ve Bintaş, J. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin ProblemÇözme Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 28, 210-218.

Yıldızlar, M. (2001). Matematik Problemlerini Çözebilme Yöntemleri. Ankara: Eylül Yayınevi.

Zohor, A. ve Gershikov, A. (2008). Gender and Performance in Mathematical Tasks: Does theContext Make a Difference? International Journal of Science and MathematicsEducation, 6, 677-693.