İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bazı Fen Kavramlarıyla İlgili Düşüncelerinin Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi

Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin günlük hayatta karşılaştıkları temel fen

ANALYSIS OF 6th, 7th, AND 8th GRADE STUDENTS’ IDEAS ON SOME SCIENCE CONCEPTS

In this research changes in students’ thinking on some basic science concepts such as animals, plants, light, force, etc. by grade were investigated by obtaining data from 6th, 7th, and 8th grade students. The research was conducted in Turhan Feyzioğlu primary school in Ankara in the 2007-2008 academic year. Present study was conducted with 78 students, approximately 26 students from each grade level. The data were collected by applying a diagnostic test which has 18 questions about animals, vegetables, force, light, electricity, and change of state and interviewing 9 students. In the analysis of quantitative data, SPSS was used. In the analysis of interview data, descriptive qualitative analysis was applied. Based on research findings, it was determined that students have scientific knowledge about scientific concepts as well as knowledge that is not scientific. Findings also show that the use of scientific expressions increases as the grade level increases. However, in some of the concepts, 7th grade students showed lower performance than 6th and 8th grade students.  

Kaynakça

Aydın, H. ve Uşak, M. (2003). Fen derslerinde alternatif kavramların araştırılmasının önemi: kuramsal biryaklaşım. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(1), 121- 132.

Bell, B. ve Freyberg, P. (1985). Language in the science classroom, Osborne, R. and Freyberg P. (Eds.)Learning in Science: The Implications of Children’s Science (29-40). Hong Kong: Heinemann.

Boz, Y. (2005). İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğunlaşma konusundaki kavramyanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 48-54.

Driver, R. ve Bell, B. (1986). Students’ thinking and the learning of science: A constructivist view. TheSchool Science Review, 67(240), 443-456.

Gilbert, J. K. ve Osborne, R. J. (1980). ‘I Understand, But I Don’t Get It”: Some problems of learningScience. School Science Review, 61 (218): 664-674.

Gilbert, J. K., Watts, M. D. ve Osborne, R. J. (1982). Students’ conceptions of ideas in mechanics. PhysicsEducation, 17: 62-66.

Gunstone, R. ve Watts. M. (1985). Force and motion. In Rosalind Driver, Edith Guesne ve Andree Tıberghien(Ed.). Children’s Ideas in Science. Philadelphia: Open University Press.

Harlen, W. (1993). Teaching and learning primary science. London: Chapman Publishing Ltd. p. 21.

M.E.B. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara.Osborne, R. J. ve Wittrock, M. C. (1983). Learning science: A generative process. Science Education, 67(4):489-508.

Osborne, R. (1983). Children’s conceptions of the changes of state of water. Journal of Research in ScienceTeaching,20 (9): 825-838.

Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı öğrenme. TheTurkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 24-34.

Palmer, D. (2001). Students’ alternative conceptions and scientifically acceptable conceptions about gravity.International Journal of Science Education, 23(7): 691- 706.Soylu, H. ve İbiş, M. (1999). Bilgisayar destekli fen bilgisi eğitimi. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu.M.E.B. ÖYGM.

Shepardson, D. P. (1999). Learning science in a first grade sceince activity: A Vygotskian Perspective. Science Education, 83: 621-638.

Şimşek, C. L. (2007). İlköğretim öğrencilerinin temel fen kavramlarıyla ilgili düşünceleri, Yayımlanmamışdoktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tekkaya, C., Çapa,Y. ve Yılmaz, Ö. (2007). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındakikavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (18), 140-147.

Watts, M. D. ve Zylbersztajn, A. (1981). A Survey of some children’s ideas about force. Physics Education,16: 360-365.

Watts, D. M. (1985). Student conceptions of light: A case study. Physics Education, 20: 183-187.Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanmasıPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 102-120.

Yıldırım, H. İ. (2002). İlköğretim 6., 7., ve 8., Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusunda Sahip Oldukları YanlışKavramların Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2006). Fizik öğrencilerinin, kuvvet ve hareket konusundaki kavram yanılgılarıve öğretim elemanlarının bu konudaki tahminleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 268-277