İlkokul Programında Yer Alan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Bazı Avrupa Ülkelerindeki Benzer Dersler İle Karşılaştırılması

Öz Okulda enönemli öğrenme araçlarından birisi olan oyun ve fiziki etkinlikler öğrencilerinbedensel ve fiziksel beceri gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, kendinegüvenmeyi, mutluluğu sağlayarak ruh sağlığını korumayı ve derslerde başarıyısağlamayı amaçlamıştır. Ülkemizde ve dünyada okul öncesinden yükseköğretimekadar, çeşitli kademelerde oyun ve fiziki etkinlikler eğitimine yönelikderslere rastlanmaktadır.  2012-2013eğitim-öğretim yılında 4+4+4 kesintili eğitim sistemi ile birlikte 1- 4.sınıflara “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersi uygulamaya konulmuştur. Çalışmanın amacı;Türkiye' deki Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin Almanya, Fransa, İngiltere veİtalya’daki benzer derslerin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir.Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Türkiye’ de uygulanmakta olanOyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ile Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya dauygulanmakta olan Beden Eğitimi ve Spor dersleri benzerlik göstermektedir.

Kaynakça

Avrupa Komisyonu/EACEA/Eurydice. 2013. Avrupa’daki Okullarda Beden Eğitimi ve Spor. Eurydice Raporu. Lüksemburg: AB Yayın Ofisi.

Balcı, A. 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bayat, S., Kaymak, M. N., & Balcı, O. 2016. Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri. Journal of Human Sciences, 13 (3), 4917-4930.

Dağdelen, O. ve Kösterelioğlu, İ. 2015. İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (19), 97-128.

Engin, A. O., Seven, M. A. ve Turhan, V. N. 2004. Oyunların Öğrenmedeki Yeri ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4), 109-120.

Er, A. 2008. Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Sınıf İçi Etkinlik Olarak Oyun Kullanımı. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 301-310.

Göde, D. ve Susar, F. 1997. Okul Öncesi Eğitimin Önemi ile Bu Eğitimde Oyunun ve Bedensel Etkinliklerin Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 39-48.

Karasar, N. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB. 2012a. 12 Yıl Zorunlu Eğitim: Sorular-Cevaplar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. 2012b. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Öğüt, E. 2010. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarımına Bir Bakış: Geleneksel Çocuk Oyunlarının Yaşatılması İçin Öneriler. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü.

Ulutaş, A. 2011. Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 232-242.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2016. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.