Mesleki Doyum Açısından Din Görevlileri (Bartın – Bayburt Örneği)

Bu araştırmada, Bartın (n=260) ve Bayburt (n=90) il müftülüğü bünyesinde görev yapmakta olan toplam 350 din görevlisinin demografik özellikleri ve meslekî algılamaları ile meslekî doyumları arasındaki ilişki Kuzgun & Sevim & Hamamcı tarafından 2005 yılında hazırlanan ölçek baz alınarak konu edilmiştir. Anket, Bartın ve Bayburt’ta Mart 2019’da tesadüfi olarak seçilen denekler üzerinde uygulanmış, verilerin değerlendirilmesi için T-testi ve Anova analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; ikamet durumu, meslekî bilgi ve beceri, amir tutumu, meslektaş-görev arkadaşları ile ilişki ve hitap edilen çevreyle diyalog açısından her iki ildeki görevlilerin meslekî doyumlarının farklılaştığı görülmüştür. Diğer başlıklarda ise, her iki il kategorisinde de demografik özellikleri ve meslekî algılamaları ile meslekî doyumları arasında ilişki tespit edilmemiştir. Elde edilen bulgular ile konu hakkında yapılmış bazı araştırmalar çeşitli açılardan karşılaştırılmıştır. Din görevlilerinin meslekî doyumlarına yönelik bu tür çalışmalar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gerekli tedbirleri alması ve hizmet kalitesini artırması açısından önem arz edecektir.

Religious Officers in Terms of Professional Satisfaction (Bartin – Bayburt Case)

In this study, the relationship between demographic characteristics and occupational perceptions along with occupational satisfaction of 350 religious officials working in Bartın (n = 260) and Bayburt (n = 90) provincial office of muftis were evaluated based on scale prepared by Kuzgun & Sevim & Hamamcı in 2005. Questionnaire was applied to randomly selected sample in Bartın and Bayburt in March 2019 and T-test and Anova analysis were performed to evaluate data. As a result; it was determined that professional satisfaction of officials working in these provinces differed significantly in terms of residence status, professional knowledge and skills, supervisor attitude, relationship with colleagues and dialogue with social environment. Findings were compared with some researches which had been done before on subject in various perspectives. Such studies evaluating professional satisfaction of religious officials will be important for Presidency of Religious Affairs to take necessary measures and improve the quality of service.

Kaynakça

Acuner Hacı Yusuf, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları: Rize Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9/43, (2016), ss. 2306-2313.

Aydın, Cüneyd “Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutum İle Hayattaki Anlam Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6/4, (2017), ss. 89-108.

Cengil Muammer, “Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticilerinin Tükenmişlik Düzeleri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10/1, (2010), 79-101.

Çoştu Yakup, “Din Görevlilerinde Meslekî Doyum; Çorum İl Merkezi Örneği”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/1, (2013),1-18.

Erdoğan İlhan, İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul, 1996.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf, (Erişim 29.07.2019)

http://sozluk.gov.tr/, (Erişim 29.07.2019)

Kaya Mevlüt; Küçük, Nurettin, “Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri: Safranbolu’da Görev Yapan Din Görevlileri Üzerine Bir Araştırma”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, özel sayı:1, (2015), 1-18.

Kaya Mevlüt; Nazıroğlu Bayramali, “Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26/26-27, (2008), 25-53.

Kayıklık Hasan, “Din Görevlilerinde Yaşamdan Memnuniyet ve Mesleki Doyum: Adana Örneği”, 1. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), I, Ankara, 2008, ss. 34-46.

Karaköse Turgut, Kocabaş İbrahim, “Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2/1, (2006), 3-14.

Kuzgun Yıldız, Sevim Seher Aydemir, Hamamcı Zeynep, “Mesleki Doyum Ölçeği”, PDR'de Kullanılan Ölçekler, ed. Y. Kuzgun, F. Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara, 2005, ss. 82-87.

Mersin Yunus, “Din Görevlilerinde Meslekî Doyum”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)

Sevimli Figen, İşcan, Ömer Faruk, “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 5/1, (2005), 55-64.

Turan İbrahim, “Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13/1, (2013), 47-73.

Yıldız M. Cengiz, “Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)