Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermenilerin kökeni ve geçmişten günümüze türk-ermeni ilişkileri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
1035
DOI :
Özet Türkçe :

Ermeni adına ilk defa M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Pers Kralı Darius’un kitabelerinde rastlanır. Ve asıl ilginç olan nokta sudur ki, Ermeniler kendilerine hiçbir zaman “Ermeni” dememisler, bilâkis kendilerini “Haiklar” olarak adlandırmıslardır. Ermeni adı, Ermeniler tarafından sonradan benimsenmis olup, bu isim aslında cografi bir bölgeye isaret etmektedir. Bu bölge, Dogu Anadolu Bölgesi’dir. Çünkü M.Ö. 3. Binyıla ait Akkad çivi yazılı belgelerinde de Dogu Anadolu bölgesine “Armanu” yada “Armenia” denilmekteydi. Demek oluyor ki, Ermenilerin bu bölgeye gelmesinden yaklasık 1600 yıl önce de Dogu Anadolu Bölgesi “Armenia” adıyla anılıyordu. İste Pers Kralı Darius, hakimiyeti altında bulunan ve muhtemelen batıdan göçmen olarak gelen bu yabancılara “Armenia Bölgesinde oturanlar” anlamına “Ermeniler” ismini vermisti. Su hususu da özellikle belirtmek isteriz ki, Ermenilerin, adı geçen bölgede kendilerinden önce oturan Urartularla da herhangi bir akrabalıkları söz konusu degildir. Çünkü Urartuların dili Asyanik kökenli oldugu halde, Ermenilerin dili Hint-Avrupai dillerdendir. Öyle sanıyoruz ki Ermeniler, M.Ö. 8. yüzyılda vuku bulan Trak göçleri neticesinde Anadolu’ya gelmisler ve iki asır göçebe bir hayat yasadıktan sonra, Urartu Devletinin yıkılmasını fırsat bilerek gelip onların topraklarına yerlesmislerdi. O halde Ermenilerin Anadolu’daki tarihleri M.Ö. 6. yüzyıldan daha geriye gitmemektedir. Halbuki, çivi yazılı metinlerden ögrenildigine göre Türkler, M.Ö. 3. Binyılın sonlarından itibaren Anadolu’da mevcutturlar ve Anadolu’nun kaderinde önemli roller oynamıslardır. Ermeniler, Pers İmparatorlugu’nun yıkılmasından sonra Büyük İskender’in daha sonra sırasıyla Selevkosların, Romalıların, Bizanslıların,Selçuklu Türklerinin ve nihayet Osmanlı Türklerinin egemenliginde yasamıslardır. Ermeniler, Anadolu’da yasadıkları uzun zaman içerisinde hiçbir zaman bagımsız olamamıslar, mütemadiyen himaye altında yasamıslar ve karsılıgında da vergi ödemislerdir. Fakat surası gerçektir ki, en iyi muameleyi Türklerden görmüslerdir. Hatta Osmanlı İmparatorlugu döneminde, kendilerine, devletin üst kademelerinde birçok görevler verilmistir. Ancak, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren emperyalist devletlerin tesvik ve tahrikleriyle, memleket içerisinde karısıklıklar çıkarmaya ve devlet için problem olmaya baslamıslardır. Birinci Dünya Savası sırasında ise devlet isyan ederek sivil Anadolu halkını katletmeye baslamıslardır. Osmanlı yönetimi de 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarmıs oldugu Tehcir Kanunu ile Ermenileri göçe zorlamıstır. Ermeniler, tehcir sırasında Osmanlı ordusunun yüz binlerce Ermeni’ye soykırım uyguladıgını iddia etmektedirler. Halbuki, gerçek bunun tamamen aksini ortaya koymaktadır. Özellikle Dogu Anadolu Bölgesinde yapılan kazılarda çok sayıda toplu mezarlar ortaya çıkarılmıstır ki, Müslüman Türklere ait olan bu mezarlar, Ermenilerin degil Türklerin soykırıma ugradıgının en açık delillerindendir. O halde sunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Sözde Ermeni soykırım iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Soykırıma ugrayanlar Ermeniler degil, Türkler olmustur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The name “Armenia” is first mentioned on the inscriptions of Darius who is thi king of Persians. These inscriptions are dated in thi secondz part of 6th century B.C. It is very interesting that Armenians did not call themselves as Armenians but they called themselves as “Haikes”. The name “Armenia” was appropriated by Armenians in the later times, because this name is in fact a geograptical name. The Land of Armenian is in the Eastern Anatolia. Because, the Eastern Anatolia was called as “Armanu” or “Armenia” in the Akkad documents which are written in cuneiform and dated in thi third millenium B.C. That means to say that, the Eastern Anatolia was called as “Armenia” almost 1600 years ago from coming of Armenians. Darius, the king of the Persians, called them as Armenians because they had come from the West as migrants and they were strangers in this new land. In the mind of Darius, the word “Armenia” carried the meaning “starngers in the Land of Armenia” There is a matter that I want to explain it. Armenians think that Urartions are the ancestors of themselves.Urartions lived in the Eastern Anatolia between 9th and 6th centuries B.C. But they were not the ancestors of Armenians because the language of Urartions was one of the Asianic Languages, wehereas the language of Armenians is one of the Indo-Arien Languages. I suppose that Armenians came into Anatolia in 8th century B.C. when Thrak Migrations occured and lived as nomads in this land almost 200 years. And Urartion State was destroyed in 609 B.C. and then Armenians came and settled ih the Land of Urartions. So the history of Armenians in Anatolia goes to 6th century B.C. and their past in this land is not more. Whereas, according to the information obtained from the cuneiform documents Turks were in Anatolia from the last quarter of the third milleenium B.C. and they played important rolles of the fate of Anatolia. After the decline of the Persian Empire, Armenians lived under the sovereignty of Alexander Great and then lived under the sovereignties of Seleukids, Roma, Byzans, Selsuks and finally Ottoman Turks. Armenians lived in Anatolia for a long time but they could not be independent at all. They lived all under the protect of the various peoples and paid tribute. But it is a real that Turks behaved them very good. Even in the period of the Ottoman Empire a lot of important obligations were given to them. But, they started to create problems in the borders of Ottoman country after the second part of 19th century. Because emperialist states of the world provocated them against to Ottoman Empire. At the end, during of the First World War they rebelled to the state and began to kill the civil Anatolia peoples who were muslim and Turk. The Otoman Government published a law in 27 Mayıs 1915 and forced Armenians to migrate. Armenians claim that the Otoman soldiers had killed almost a million Armenian during the migration. According to them this a jenosite. Whereas the real is not so. The documents prove that Armenians had killed Turks. Especially, in the archaeological excavations made in Eastern Anatolia a lot of collective graves were carried out that killed Turks were burried in them. Namely these graves belonged to Turks not to Armenians. So, We can say that the jenosite claims in word suggested by Armenians are not real.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :