Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri

Bu araþtýrma, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Kurulu tarafýndan hazýrlanan 12.07.2004 tarihli kararý ile 2005-2006 eðitim-öðretim yýlýnda uygulamaya konulan, ilköðretim 6., 7., 8. sýnýf yeni matematik programýna iliþkin öðretmen görüþlerini analiz etmek amacýyla yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn yürütülmesinde tarama yöntemi benimsenmiþtir. Kazaným, içerik, öðretme-öðrenme ve deðerlendirme boyutlarýnda programýn deðerlendirilmesi yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini, 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnda Ýzmir ilindeki resmi ilköðretim okullarýnda görev yapan tüm ilköðretim matematik öðretmenleri oluþturmaktadýr. Araþtýrmanýn örneklemini ise 2007-2008 eðitim-öðretim yýlýnda Ýzmir metropol, ilçe ve köy ilköðretim okullarýnda görev yapan ilköðretim matematik öðretmenlerinden rastlantýsal olarak seçilen 600 öðretmen oluþturmaktadýr. Ancak bu öðretmenlerin 280’i anketi yanýtlamýþtýr. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdeler kullanýlmýþtýr. Bu araþtýrma sonucunda, matematik öðretmenleri, matematik programýnýn kazaným ve içerik boyutunda olumlu görüþ belirtmiþlerdir. Fakat öðrenme-öðretme ve deðerlendirme boyutunda matematik öðretmenlerinin görüþleri, programýn iþleyiþinin iyi olmadýðýný göstermektedir.

TEACHERS’ OPINIONS OF THE NEW PRIMARY MATHEMATICS PROGRAMME

This research aims to analyse the teachers’views on the new mathematics programme for primary school students in class 6, 7 and 8, which was put into operation in the academic year of 2005-2006 in accordance with the decree of July 12, 2004 adopted by the Council of Instruction and Education, the Ministry of National Education. The survey method was employed. The programme was evaluated in terms of its content and advantages as well as teaching-learning and assessment. All the mathematic teachers employed in the public primary schools in the province of Ýzmir in the academic year of 2007-2008 constitute the population of the research. The sample of the research, selected by random sampling, included 600 of the mathematic teachers employed in primary schools in the centre, towns and villages of Ýzmir in the academic year of 2006-2007. However, only 280 of the teachers included in the sample answered the questionnaire. Frequency and percentages were used in the analysis of the data obtained. The research concluded that mathematic teachers favoured the programme with respect to its content and advantages, but that they experienced a number of drawbacks in the application of the programme in terms of teaching, learning and assessment..

Kaynakça

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik öðretimi. Ýstanbul: Bilge matbaacýlýk.

Çoban, A. (2002). Matematik Dersinin Ýlköðretim Programlarý ve Liselere GiriþSýnavlarý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve MatematikEðitimi Kongresi. (16–18 Eylül 2002). Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eðitimde program geliþtirme. Ankara: Pegem AYayýncýlýk

Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Eray, M. & Özkan, M. (2001). Konu alaný derskitabý inceleme klavuzu matematik, Ankara: Nobel yayýn daðýtým.

Ertürk, S. (1972). Eðitimde program geliþtirme. Ankara: Yelkentepe yayýnlarý.Fer, S. (2000). Modüler program yaklaþýmý ve bir öneri. Milli Eðitim Dergisi, Sayý:147. Güngör, C & Yýlmaz, B. Eðitimde ölçme ve deðerlendirmehttp:www.eðitim.com/eðitimciler/0753/0753.1/0753.eðitimdeölçmevedeðerlendirme.asp

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). Ýlköðretimde etkinlik temelli matematik öðretimi.Ankara: Aný Yayýncýlýk.

Yapýcý, M. & Leblebicier, N. H. (2007). Öðretmenlerin yeni ilköðretim programýna iliþkingörüþleri. Elementary Education Online, 6, (3), 480-490.

Yaþar, Þ. & Selvi, K. (1999), Orta öðretim fen öðretimi programýnýn deðerlendirilmesi, 4.Ulusal eðitim bilimleri kongresi bildirileri-1, Eskiþehir: Anadolu Üniversitesi.

88955 22561

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Matematik Öğreniminin Bilimi Tanıma,Yaşam İle İlişki Kurma,Öğrenmeyi Öğrenme,Sorgulayarak Ve İletişim Kurarak Öğrenme Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

Esra BUKOVA GÜZEL

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Ve Başarılarına Etkisi

Berna CANTÜRK GÜNHAN, Neşe BAŞER

Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, Sevilay KİLMEN

Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gülseren DUTOĞLU, Meriç TUNCEL

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Cinsiyet, Bölüm Ve Öss Puan Türüne Göre İncelenmesi

Hilal KAZU, Z. Nur ERSÖZLÜ

Faculty Of Education Students' Attitudes Toward Internet And Implications For Online Learning[English]

Erkan TEKİNARSLAN

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Matematik Programına İlişkin Görüşleri

Hasan Hüseyin AKSU

İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma Ve Yazma Öğretimine Hazırlık Düzeyleri

Süleyman ÇELENK

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlerinin Gönderme Tanılama Yerleştirme İzleme Ve Değerlendirmeye İlişkin Görüş Ve Önerileri

Hakan ÖZAK, Murat VURAL, Hasan AVCIOĞLU

İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Demografik Özellikleriyle İlişkisi

İlknur PALAS AKTAŞ, Dilşad MİRZEOĞLU, - -