Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bürokrasi ve ilköğretimde örgütsel sağlık

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Usak Egitim Fakültesi Ögretim Üyesi2
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, ilkögretim okulu ögretmenlerinin görüslerine göre, ilkögretim okullarındaki bürokrasi ile örgütsel saglık arasındaki iliskiyi incelemektir. Çalısmanın evrenini, 2004–2005 ögretim yılında Afyonkarahisar ili merkezinde bulunan bes veya daha fazla ögretmenin çalıstıgı 71 ilkögretim okulundaki 1380 ögretmendir. Özel okullar analizden çıkartılmıstır. Örneklem 40 okuldaki 400 ögretmenden olusmaktadır. Arastırmanın örneklemini belirlemede tabakalı örnekleme kullanılmıstır. Her okulda belirlenen sayıda ögretmen, tesadüfi olarak seçilmistir. Arastırmada kullanılan ölçme aracı Yücel(1999)’in gelistirdigi ‘bürokratiklesme anketi’ ile Hoy, Tarter ve Kottkamp (1991)’ın gelistirdigi ‘lkokullar için Örgütsel Saglık Envanteri’dir. Kullanılabilir olarak geri dönen anket sayısı 340’dır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, korelasyon, t-testi, regresyon analizi kullanılmıstır. Arastırmada bürokrasinin örgütsel saglık üzerinde etkisi oldugu tespit edilmistir. Ayrıca, bürokrasi örgütsel saglıgın bütün boyutlarını etkilemektedir. Ögretmen görüslerine göre bürokratik okul saglıklı okuldur. Örgütsel saglık üzerindeki en etkili bürokrasi boyutu ise kuralların takibidir

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to explore relationship between bureaucracy and organizational health in elementary schools, according to opinions of elementary school teachers. The population of study was 1380 teachers in 71 elementary schools in Afyonkarahisar that employed 5 or more teachers in 2004-2005 school year. Private schools were excluded from the analysis. The sample was composed of 400 teachers in 40 schools. The stratified sampling has been used to determine the study’s sample Determined number of teachers in all schools were randomly selected. In the study ‘bureaucratization questionnaire’ which developed by Yücel (1999) and ‘Organizational Health in Elementary Schools (OHI-E)’ which developed by Hoy, Tarter and Kottkamp (1991) have been used for measuring instruments. The number of questionnaires which returns as usable were 340. Frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation, t- test, regression analyses were used to analyze of data. It was found that bureaucracy influenced on organizational health in the study. Furthermore, bureaucracy effects all organizational health dimensions. According to opinions of teachers, bureaucratic schools are healthy schools. Following the rules is the most efficient dimension of bureaucracy on organizational health.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :