Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Afyon kocatepe üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı2,
Görüntülenme :
1195
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul /Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009–2010 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören 30.347 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 10910 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin cinsiyeti ve birimi hakkında bilgi almak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen "Genel Bilgi Formu", öğrencilerin akademik özyeterlik düzeylerini değerlendirmek amacıyla da Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan "Akademik Özyeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere ait demografik bilgiler frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Öğrencilerin akademik özyeterlik ölçeği puanlarının cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri birime göre değişip değişmediği ise t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeyleri ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeyleri ile öğrenim gördükleri birimler arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre Teknik Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin, diğer birimlerde öğrenim gören öğrencilerden daha düşük olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to evaluate the self-efficacy belief levels of Afyon Kocatepe University students who are selected both from four and two year training programs. The population of the study consisted of 30347 students enrolled in programs at faculties, schools or vocational schools affiliated to Afyon Kocatepe University during the academic year of 2009-2010. By using clustered sampling, 10910 students were included in the study. While the study was being conducted, in order to evaluate the participants' academic self-efficacy beliefs "Academic Self- Efficacy Scale" which was developed by Jerusalem and Schwarzer (1981) and adapted to Turkish by Gürçay and Ekici (2007) together with "General Information Form" which was developed by the researchers to collect data regarding the participants' gender and their departments were used. As findings, demographical information collected from the participants was given as frequency levels and percentages. For the statistical processing of the data t-test and ANOVA were utilized to find out whether the participants' academic self-efficacy scores differ according to their gender and their department. According to the findings, it was concluded that there was no significant difference between the students' academic self-efficacy belief levels and their gender while a significant difference was found out between the students' self-efficacy belief levels and the departments they were studying. The level of self-efficacy of students being taught at the Faculty of Technical Education was found to be lower than those being taught at others.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :