Zihin Engelli Çocukların Anasınıfına Geçiş Sürecinde Ebeveyn Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, zihin engelli çocukların anasınıfına geçiş sürecinde ebeveynlerinin gereksinimlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma grubunu okul öncesi dönemde yaşları 3 ile 5 arasında zihin engelli çocuğu bulunan 50 anne-baba oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kargın, Akçamete ve Baydık (2001) tarafından geliştirilen "Anasınıfına Geçişte Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı" ile toplanmıştır. Ayrıca çocuğun eğitime başlama yaşı, annenin ve babanın yaşları, eğitim düzeyleri gibi değişkenlerin yer aldığı bir Bilgi Formuyla toplanan bilgilere göre ailelerin gereksinim düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Sonuçta zihin engelli çocuğa sahip ailelerin anasınıfına geçiş döneminde bilgiye gereksinimleri olduğu görülmüştür.

A STUDY ON NEEDS OF PARENTS WITH MENTALLY RETARDED CHILDREN IN TRANSITION TO KINDERGARTEN

This study investigated the information needs of parents with mentally retarded children in transition into public kindergarten. The research group consisted of 50 parents who have children with mentally retarded with ages ranging from 3 to 5. "The Scale Parental Information Needs in Transition to Kindergarten" was used. This research also examined the effects of different variables such as the age at which children began education, age and educational level of parents. The results show that parents with mentally retarded childeren have information needs. 

Kaynakça

Edson, A. (1994): Crossing the great divide: The nursery school child goes to kindergarten.Young Children, 49(5), 69-75.

Fowler, S. A.; Schwartz, 1.& Atwater, J. (1991). Perspectives on the transition from tokindergarten for children with disabilities and their families. Exceptional Children,October/November, 136-145.

Friend, M. (2006). Special education. Contemporary perspectives for school professionals.Boston. Pearson Education.

Gürsel, 0. (2003). Programdan programa geçiş. O Gürsel (Ed.), Bireyselleştirilmiş EğitimProgramlarının Geliştirilmesi. (183-198). Eskişahir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1484. Açıköğretim Fakültesi Yayını No=794.

Gürsel, O, Ergenekon, Y., Batu, E. S.(2007). Gelişimsel geriliği olan bireylere okuldan işe geçişbecerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri. Abant İzzetBaysal Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-84.

Hanline, M. F. (1988). Parent perceptions of the integration transition process: Overcomingartifıcal barriers. Exceptional Children, 55(6), 487-492.

Hanline M. F ve Halvorsen, A.(1989). Parent perception of the integration transition process:“Overcoming artifıcal barriers. Exceptional Children”, 55(6), 487-492.

Kargın, T., Akçamete, G., Baydık, B. (2001). Okulöncesi Yaşta İşitme Engelli çocuğu BulunanAilelerin Anasınıfına Geçiş Sürecindeki Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Özel EğitimDergisi. 3(1), 13-24

Kobal, G. (2003). Erken eğitim programına katılan down sendromlu bebeklerde fizyoterapiprogramının büyük kas gelişimine etkisinin incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi. 4(2).3139.Luckasson, R, Coulter; D., Polloway, E., Reis, S., Schalock, R., Snell, M., Spitalnik, D., Stark, J.

(1992). Mental retardation: defınition, classifıcation and systems of supports. (9th Edition).Washington, DC: American Association on Mental retardation.

Meier, D. & Schafran. A. (1999). Strengthening the preshool to kindergarten transition: Acommuty collaborates. Young Children, May, 40-46.

Pianta, RC. & Kraft - Sayre, M. (1999). Parents observation about their children's transition tokindergarten. Young Children, May, 47-52.

Pianta, RC., Kraft-Sayre, M., Rimm-Kaufman, S., Gercke, N., Higgins, T. (2001). Collaborationin building partnerships between families and schools: The Natioanal center for earlydevelopment and learning's kindergarten transition intervention. Early ChildhoodResearch Quarterly. 16, 117-132.

Snellman, M. K., Smith, T. & Rotatori, A. F. (l994). Perspectives in regular educational initaitivesand transitional programıning involving parents. Advances in Special Education, 8, 171-189).

Smith, D.D. (2007). Introduction to special education. Making a difference. (Sixth Edition).Boston Pearson.