Açımlayıcı Faktör Analizinde Tekrar Edilebilirlik: Kavram Ve Uygulama

...
Anahtar Kelimeler:

The Replıcatıon Analysıs In The Explanatory Factor Analysıs: Concept And Applıcatıon

...