Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Bu araştırma, öğretmen adaylarının zihin engelliler öğretmenliği bölümünü tercih motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Görüşme formu kullanılarak verilerin toplandığı araştırma, bir tarama araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümünde 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 120 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda, zihin engelliler öğretmenliğini öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun iş imkânlarının iyi olmasından dolayı tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının çoğu bu alanda lisansüstü eğitim yapmayı istememekte, başka bir alana geçmeyi düşünmemektedirler. Öğretmen adaylarının çoğunluğu devlet sektöründe çalışmak istediğini belirtmiştir

Programme Preference Motivations of Preservice Teachers for Mentally Disabled Students

This study was conducted to determine the programme preference motivations of preservice teachers of mentally disabled students. This study was a survey study, data was obtained from interview form. The sample of the study is 120 preservice teacher who enrolled at the department of mentally disabled individual education in 2012-2013 educational term at Bulent Ecevit University, Eregli Faculty of Education. As a result of the study, it was understood that pre-service teachers prefer this department as there are many job opportunities. Most of the preservice teachers stated that they don’t want to do masters degree in this field, they don’t think of changing their field of study. Besides, they stated that they mostly want to work in the state schools

Kaynakça

Akyüz, Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a). 7. Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Athanasiadis, I., (2010). Training and motivation of special education teachers in Greece. Review of European Studies. 2(1), 96-104.

Atıcı, T., (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları. Turkish Journal of Education, 2(4), 4-12.

Bozdoğan, A., Aydın, D., Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (KEFAD) 8(2), 83-97.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çermik, H., Doğan, B., ve Şahin, A., (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 201-212.

Diken, İ.H. (2010). Özel eğitim (Ed). Ankara: PegemA Yayıncılık

Feng, Y., (2010). Teacher career motivation and professional development in special and ınclusive education in China. Sense Publishers: The Netherlands.

Gömleksiz, M. ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-14.

Hacıömeroğlu, G., ve Şahin-Taşkın, Ç. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1–3 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Övet, O. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul:

Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 17(1), 145-159.

Özbek, R., Kahyaoğlu M., ve Özgen, N., (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.

Özder, A. (2014). Geography teachers' job preferences: A study on influence of the high school geography teacher. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), 54-62.

Özder, A., Konedralı, G., ve Perkan-Zeki, C., (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.

Özen, A., Ergenekon, Y., Batu, E. (2009). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının uygulama okulları ve uygulama sınıf öğretmenleri hakkındaki görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 185–200

Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. ve Memiş, D. A. (2010).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörler. İlköğretim Online, 9(3), 910-921.

Papanastasiou, C., ve Papanastasiou, E. (1997). Factors that influence students to become teachers. Educational Research and Evaluation, 3(4), 305-316.

Şahin, F. ve Şahin, D. (2012). Engelli bireylerle çalışan özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 275-294.

Şara P., ve Kocabaş, A., (2012).Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf öğretmenliğini tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counceling. 1(2), 8-17

Tataroğlu, B., Özgen, K., Alkan, H. (2011, April). Matematik öğretmen adaylarının, öğretmenliği tercih nedenleri ve beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications was presented procedings. Antalya,Turkey

Totan, T.,Aysan, F.,Bektaş, M. (2010). Öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özellikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 19–43.

Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2009). The attitudes of prospective teachers towards the profession of teaching. Education and Science, 34, 151

55408 14795

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Özel Eğitim Alaninda Çalişan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarinin İncelenmesi

Hıdır AYDEMİR, İbrahim H. DİKEN, Ahmet YIKMIŞ, Veysel AKSOY, Osman ÖZOKÇU

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci

Zehranur KAYA, Meltem ÖZTEN ANAY, M. Cem GİRGİN

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Hafta Sonu Özel Grupları

Necate BAYKOÇ, Duygu AYDEMİR

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenleri ve Uygulama Sınıflarına İlişkin Görüşleri

Ahmet YIKMIŞ, Hakan ÖZAK, Çimen ACAR, Alpaslan KARABULUT

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa AYRAL, Şadan ÖZCAN, Rahmi CAN, Ahmet ÜNLÜ, Haydar BEDEL, Gökhan ŞENGÜN, Şenol DEMİRHAN, Kemal ÇAĞLAR

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Bilgisayarda Eğitsel CD İzleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Cem GÖKMEN, Erkan TEKİNARSLAN, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Öğretmen Performansi Dikkate Alinarak Doğrudan Öğretim Yaklaşimiyla Sunulan Hizmet İçi Eğitim Programinin Etkililiği

Emine GÜLTEKİN SEYLAN, Nihal VAROL ÖZYÜREK

Otizmi Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri

Özge ELİÇİN, Ahmet YIKMIŞ

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Ayfer YILDIRIM, Pınar EGE

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP, Volkan KOÇAK, Muradiye ACAR, Esra ORUÇ, Hürü CANÖZ, Bahar KAPUSUZ, Emrah ÇOŞKUN