SOMUT VE SANAL MANİPÜLATİF DESTEKLİ GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK YAPILARI İNŞA ETME VE ÇİZMEDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, somut ve sanal manipülatif destekli eğitimin 5. sınıf öğrencilerinin geometrik yapıları inşa etme ve çizme başarılarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul-Pendik ilçesindeki sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan bir ilköğretim okulundaki 56 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanması için araştırmacılar tarafından 21 soruluk “Geometrik Yapıları İnşa Etme ve Çizme Testi” geliştirilmiştir. Geliştirilen “Geometrik Yapıları İnşa Etme ve Çizme Testi”nin güvenirlik katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda somut ve sanal manipülatif destekli eğitim alan gruptaki öğrenciler ile ilköğretim matematik dersi öğretim programının öngördüğü şekilde eğitim alan gruptaki öğrencilerin geometrik yapıları inşa etme ve çizme başarı testi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Her iki gruptaki öğrencilerin de başarılarının arttığı, fakat somut ve sanal manipülatif destekli eğitim alan öğrencilerin performanslarının daha iyi olduğu görülmüştür. Özetle bu bulgular öğrencilerin geometrik yapıları inşa etme ve çizme konusundaki başarılarının somut ve sanal manipülatif destekli eğitim ile arttırılabileceğini ortaya çıkarmaktadır

Concrete and Virtual Manipulative -Assisted Teaching of Geometry's Impact on the Success of Building and Drawing Geometric Structures of 5th Grade Students

The purpose of this study is to determine how concrete and virtual manipulative-assisted education affects 5th grade students’ success of building and drawing geometric structures or not. A quasi-experimental design was used in the experimental part of the study. The research application was carried out in 2012-2013 academic year in a primary school in Pendik, Istanbul, on 56 students whose socio-economic condition was average level. For the collection of research data, 21-item "Building and drawing geometric sructures achievement test" was developed by the researcher. "Building and drawing geometric sructures achievement test" reliability coefficient was found to be .75. As a result of research, building and drawing geometric structures achievement test scores of the students who took concrete and virtual manipulative-assisted education were found to be statistically significant different from building and drawing geometric structures achievement test scores of the students who took primary school mathematics curriculum. The students who were educated in both ways increased their achievements but the students who took concrete and virtual manipulative-supported education were more successful. In summary, this results point out that the achievements of students on building and drawing geometric structures are associated with concrete and virtual manipulative-supported education

Kaynakça

Assaf, S. A. (1986). The effects of using logo turtle graphics in teaching geometry on eight grade students’ level of thought, attitude toward geometry and knowledge of geometry.Dissertation Abstract Index, 46 (10), 2925A.

Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (3. Baskı). Derya Kitabevi, Trabzon.

Baykul, Y. (1997). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bobango, J. C. (1988). Van Hiele levels of geometric thought and student achievement in standard content and proof writing: The effect of phase-based instruction. Dissertation Abstract Index, 48 (10) 2566A.

Breen, J. J. (2000). Achievement of van Hiele level two in geometry thinking by eight grade students through the use of geometry computer-based guided instruction. Dissertation Abstract Index, 60 (07) 2415A.

Carpenter, T. P., Levi, L., ve Farnsworth, V. (2000). Building a foundation for learning algebra in the elementary grades. Madison, WI: National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics Education.

Clements, D. H. ve McMillen, S. (1996). Rethinking Concrete Manipulatives. Teaching Children Mathematics, 2 (5), 270-279.

Clements, D. H. (1999). ‘Concrete’ Manipulatives, ‘Concrete’ Ideas, State Universty of New York, Buffalo, USA. Contemporary Issues in Early Childhood, l (1), 45-60.

Clements, D. H., Battista, M. T. ve Sarama, J. (2002). Logo and geometry. Journal for Research in Mathematics Education. Monograph Number 10.

Doruk, B. K., Kıymaz, Y. ve Horzum, T. (2012). İspat yapma ve ispatta somut modelden yararlanma üzerine sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde

Durmuş, S. ve Karakırık, E. (2006). Virtual Manipulatives in Mathematics Education: A Theoretical Framework. TOJET, 5 (1).

Gündüz, Ş., Emlek, B. ve Bozkurt, A. (2008). Computer Aided Teaching Trigonometry Using Dynamic Modelling In High School, 8th International Educational Technology Conference, 6-7-8-9 May 2008, Anadolu University, Eskişehir, 1039-1043

Heddens, J. W. (1997). Improving Mathematics Teaching by Using Manipulatives. Kent State http://www.hkame.org.hk/html/modules/tinyd2/content/Edumath/v4/v4_47to 50 .pdf adresinden alınmıştır University.

Karakırık, E. (2008). SAMAP: A Turkish Math Virtual Manipulatives Site. 15.08.2013 tarihinde alınmıştır. adresinden

Karaman, T. (2000). The Relationship between gender, spatial visualization, spatial orientation , flexibility of closure abilities and the performances related to

93696 23010

Arşiv