Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Teknolojiye İlişkin Yeni Eğilimler

Uzaktan eğitim, uygulanmaya başladığı ilk yıllarda genellikle basılı materyallere dayalı gerçekleştirilmiştir. Zamanla radyo, kaset, film, telefon gibi iletişim araçlarının kullanıldığı denemeler yapılmıştır. Sonraları televizyon yayıncılığı sayesinde biraz daha görsel boyut kazanmış ve geniş kitlelere yayılmaya başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren İnternet’in uluslararası bir ağ olarak yaygınlaşmaya başlamasıyla uzaktan eğitim web teknolojileri ile yapılmaya başlanmış, mesafeler daha da kısaltılmıştır. 2010’lu yıllardan itibaren bilişim teknolojisindeki inanılmaz gelişmeler uzaktan eğitime bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Sayısal kayıt araçları, sanal gerçeklik, bulut bilişim, uydu iletişimi, fiber teknolojiler, mobil ve sayısal ağ teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitimi neredeyse yüz yüze eğitim hâline getirmiştir. Böylece uzaktan eğitim insanlar tarafından daha çok tercih edilmeye başlanmıştır

New Tendencies with Regard to Technology at Web Based Remote Education

In the earliest years of the application of remote education, it was mostly carried out in the basis of printed materials. In time, there became some trials of using such communication media as radio, cassette, film and telephone. Later on, it was carried out visually thanks to television and spread to larger populations. From 1990 onwards, remote education was carried out through remote education web technologies with the extensively using of the Internet as an international web and distances came closer. From the years of 2010s onwards, incredible developments in informatics technologies added a different dimension to remote education. Developments at numerical recording media, virtual reality, cloud computing, satellite communication, fibre technologies and mobile and numeric web technologies have brought about remote education to be almost face-to-face education. Thus, remote education started to be preferred by people more

Kaynakça

Arı, M., Pekel, A. ve Yazar, B. (2011). Uzaktan eğitim teknolojilerindeki fırsatlar ve yönelimler ışığında entegre e-öğrenme/uzaktan eğitim ve kurumsal iletişim platformu: Çankırı Karatekin Üniversitesi uygulaması. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Aydemir, M., Küçük, S. ve Karaman, S. (2012). Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 1, 4, No.18, ISSN:2146-9199.

Doğan D., Küfrevioğlu R., Reisoğlu İ. ve Göktaş Y. (2011). Sanal ortamların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Gautam, N. & Sood, M. (2012). Cloud computing platform for virtual university providing e-learning. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSRJCE) , 6, 2.

Kayaduman H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde fatih projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Küçüksille, E., Özger, F. ve Genç, S. (2013). Mobil bulut bilişim ve geleceği. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23- 25 Ocak 2013, Antalya.

Rao, N. M., Sasidhar, C. & Kumar, V. S. (2010). Cloud computing through mobile learning. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA),1,6.

Süral, İ. (2011). Çevrimiçi toplantı ve ders sunum ortamı olarak bigbluebutton. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Teknoport (2011). ODTÜ’den 3 boyutlu sanal kampüs. 2 Şubat 2011 tarihinde “http://www.teknoport.com.tr” adresinden alınmıştır.

Tsac (2008). Overview wimax. Telecommunications Standards Advisory Committee, Office Of The Telecommunications Authority. TSAC Paper, Hong Kong.

Yamamoto, G., Eby, G. ve Demiray, U. (2012). Türkiye’de e-öğrenme: gelişmeler ve uygulamalar III. Bölüm 10. IPTV’de Eğitim Uygulamalarına Geçiş, Mart 2012, Eskişehir.

Zhao, W., Sun, Y. & Dai, L. (2010). Improving computer basis teaching through mobile communication and cloud computing technology. Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE), 2010 3rd International Conference on Vol.1

Altan, T., Tüzün H. (2011). Teknoloji - zengin bireysel öğrenme ortamlarının FATİH projesindeki yeri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ergenç, S. (2012). Bilişim sistemine trilyonlar harcamaya gerek kalmadı. Çare, bulut bilişim. 11 Şubat 2014 tarihinde “http://www.politikadergisi.com” adresinden alınmıştır.

Bulu, T. (2011). ODTÜ BÖTE Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bulu: İnternetten uzaktan eğitime, 3 boyut kazandırdık. 10 Şubat 2014 tarihinde “http://www.bilisimdergisi.org” adresinden alınmıştır.

Güngör. M., Tekin, M. A., Yılmaz, R. (2009). Wimax: Diğer genişbant telsiz erişim (GTE) teknolojileri ile karşılaştırılması. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Bşk. Ankara

Ergin, O. (2012). Kamuda bulut bilişim. 11 Mayıs 2012, Antalya.