Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenen organizasyon: afyonkarahisar kocatepe üniversitesi, ahmet necdet sezer uygulama ve araştırma hastanesi’nin öğrenen organizasyon olabilme potansiyelinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
728
DOI :
Özet Türkçe :

21. Yüzyılda ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, iş dünyasının çevresini anlamlı bir şekilde değiştirmiştir. Artık insanların tek başına değişimi yakalaması mümkün değildir. Önemli bir neden olarak gösterilebilecek bu etken, günümüzde işletmeleri öğrenen birer organizasyon olmaya zorlamaktadır. İşletmelerin, yoğun rekabet ortamında etkinliklerini korumaları ve sürekli olmaları rakiplerinden daha çok ve daha hızlı öğrenmelerine bağlıdır. Öğrenen organizasyon, bir organizasyonda çalışanların rolleri ile temel prensip ve durumun ne olduğu ile ilgilidir. Bu da örgüt kültürünün bir parçasıdır. Bir öğrenen organizasyon oluşturma birçok alanda değişimi gerektirir. Bunlar, güçlü bir liderlik, vizyon, takım temelli yapı, personeli güçlendirme, bilgi teknolojileri, katılımcı bir strateji ve organizasyon kültürüdür. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle öğrenme konusu irdelenmekte ve öğrenen organizasyon oluşturma süreci incelenerek, bu yapının özellikleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Verilen bilgiler gereğince Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesinde öğrenen organizasyon olma potansiyelinin saptanmasına çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 21. Century, rapid development in economic, technological and social fields changed the environment of the business world dramatically. It is not possible anymore for one to catch the changes alone. This effect which can be held as an important cause, forces the companies to be a learning organization. Companies’ continuity and conservation of their activities depends on their faster and more learning than their rivals. Learning organization is related with the roles of employers at an organization and with the conditions and basic principles. This is a part of organization culture. Forming a learning organization requires changes in a lot of fields. These are a strong leadership, vision, team based structure, staff empowerment, information technologies, a participating strategy and organization culture. In this research, as first subject learning is examined and with examining learning organization creation process, the properties of this structure is tried to show. With the given information Afyonkarahisar Kocatepe University, Ahmet Necdet Sezer Application and Research Hospital’s potential of being a learning organization is tried to determine.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :