KIRSAL KALKINMADA KIRSAL TURİZMİN ROLÜ: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}span.s1 {font: 12.0px Helvetica} İçinde yaşadığımız yüzyılda çevreyle dost üretim tarzlarının benimsenmesinin zorunluluğu tüm dünya ekonomileri tarafından açık bir şekilde anlaşılmıştır. Nihayetinde çevresel dejenerasyon tüm ekonomilerin olduğu gibi, tüm ekonomik sektörlerin de ortak problemidir. Fakat bazı sektörler için çevresel dejenerasyonun yarattığı olumsuzluklar biraz daha fazla olmaktadır. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerin başında da “Turizm Sektörü” gelir. Yeni nesil turizm türlerinden birisi olan kırsal turizm; çevreci özellikleri ile sürdürülebilir kalkınma anlayışına sahip, bir alternatif turizm türüdür. Çünkü kırsal turizm her mevsim yapılabilen, turistik faaliyetlerin coğrafi dağılımında denge unsuru olan, birçok turizm türüyle bütünleşebilen bir yapıya sahiptir. Nihayetinde kırsal turizm tüm alternatif turizm türlerinin hem alternatifi, hem de tamamlayıcısıdır. Bu bağlamda çalışmada yoğun kırsal turizm destinasyonuna sahip Türkiye’nin kırsal kalkınma açısından kırsal turizmi kullanabilirliği tartışılmaktadır. 

THE ROLE OF RURAL TOURISM IN RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF TURKEY

 Nowadays, the obligation of the adoption of environmentally friendly production is clearly understood by the all economies of the world. Since environmental degeneration is a common problem of all the sectors as well as the entire economies. However, the negative effects caused by environmental degeneration is higher for some sectors. Tourism sector stands at the top of these sectors. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica}span.s1 {font: 12.0px Helvetica}A new generation tourism type, rural tourism is a type of alternative tourism that has sustainable development model with its environmentalist features. Because rural tourism has a structure that is available in all seasons, a balance in the geographic distribution of the touristic activities, a combinable with many tourism types. Ultimately, rural tourism is both alternative and supplementary of all alternative tourism types. In conclusion, the availability of rural tourism is argued in this study in terms of rural development of Turkey with its excessive rural tourism destinations. 

Kaynakça

Akça, H. 2006. Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis, Journal of Applied Sciences, 6(13), 2837-2839.

Başarır, E. P. 2008. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Odaklı Kırsal Kalkınma Politikaları, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Uzmanlık Tezi, Ankara.

Chambers, D. 2004. The Development of Tourism Businesses in Rural Communities: The Case of the Maroons of Jamaica. In D. Hall, I. Kirckpatrick and M. Mitchell (Eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Aspects of Tourism:26 (pp.180-200). Great Britain: Cromwell Press.

Corsetti, G. Pesenti, P. and Roubini, N. 1999 Paper Tigers? A Model of the Asian Crises, European Economic Review, 43 (7) 1999:1211-1236.

Countryside Agency and English Tourism Council 2001. Working for the Countryside a Strategy for Rural England, 2001-2005. Cheltenham: Countryside Agency.

Çolak, O. 2009. Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kırsal Turizm ve Kırsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Anabilimdalı.

Darii, S. 2014. Particularities of Communication in Rural Tourism, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 14(2), 261-264.

DPT. 1985.Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), www.dpt.gov.tr (Accessed 11.09.2012).

DPT. 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Turizm Özel Ihtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr (Accessed 11.09.2012).

DPT. 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), www.dpt.gov.tr (Accessed 11.09.2012).

European Commission (EC). 1999. Towards Quality Rural Tourism. Enterprese Directorate General Tourism Unit. Brussels.

Hall, D., Mitchell, M. and Roberts, L. 2003. Tourism and the Countryside: Dynamic Relationships. In D. Hall, L. Roberts and M. Mitchell (Eds.), New Directions In Rural Tourism (pp. 3–15). Aldershot: Ashgate.

Ielenicz, M. and Simoni, S. 2013. Tourism in Rural Environment, Romanian Review of Regional Studies, ( IX/2), 79-86.

Köroğlu,A. and Köroğlu,Ö. 2009. Kırsal Turizmin Yöre Kalkınmasındaki Rolü: Buldan Yöresi Kırsal Turizm Potansiyeli, Buldan Sempozyumu, (pp. 233-242). 23-24 Kasım 2006, Bildiri Kitabı, Denizli.

Kültür ve Turizm Bakanliği. 2007. Türkiye Turizm Stratejisi 2023. Ankara.

Macdonald, R. and Jolliffe, L. 2003. Cultural Rural Tourism: Evidence from Canada, Annals of Tourism Research, 30:307–322.

Mazilu, M. 2010. The Rural Tourism and The Rural Development, Journal of Settlements and Spacial Planning, 1(1), 77-82.

Nylander, M. and Hall,D. 2004. Rural Tourism Policy: European Perspectives. In Hall, D., Kirckpatrick, I. and Mitchell, M. (Eds.), Rural Tourism and Sustainable Business, Aspects of Tourism:26 ( pp. 17-40), Great Britain: Cromwell Press.

Obstfeld, M. and Rogolf, K. 1997. Foundations of International Macroeconomics. Boston, MIT Press.

Özdemir, S. 2012. Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmden Yararlanma Olanakları: Gökçeada Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23, 19-21.

Sanagustin Fons, M. V., Mosene Fierro, J. A. ve Gomez Y Patino, M. 2011. Rural Tourism: A Sustainable Alternative, Applied Energy, 88, 551–557.

Şerefoğlu, C. 2009. Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü - 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara.TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. http://ipard.tarim.gov.tr (Accessed 14.09.2012).

TC Merkez Bankası. http://www.tcmb.gov.tr (Accessed 10.08.2015).

TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu. 2002. Avrupa Birliği'ne Üyelik Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Politikası Raporu, Ankara.TKDK. www.tkdk.gov.tr/Content/File/Yayin/Dergi/KirsalKalkinmaSayi-1.pdf (Accessed.19.08.2015).

Turhan, M.S. 2005. Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Tedbirleri Uygulama Süreci, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara.

TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt. Accessed 10 August 2015.

TÜİK. http://www.tuik.gov.tr/veriBilgi.do?alt_id=1067 (Accessed 10.08.2015).

Tweeten, K., Leistritz, L. and Hodur, N. 2008. Growing Rural Tourism Opportunities, Journal of Extension, April 2008, 46(2).

Ünal, B. A. 2007. Türkiye’nin AB Turizm Politikasına Uyumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

World Tourism Organization (WTO). 2004. Rural Tourism in Europe: Experiences, Development and Perspectives, Paperback – January 1, 2004.