İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde okuyan adayların öğretmenliği tercih nedenlerini ortaya çıkarmak ve bu tercihlerin sırasında sınıf düzeyine bağlı olarak değişim olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla 2013-2014 eğitim öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören 144 İlköğretim Matematik Öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçme aracı ile toplanmış ve analiz edilmiştir. Bulgular İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının matematik öğretmenliğini seçmelerinde en etkili olan faktörün “kişiliğime uygun olması”, en az etkili olan faktörün “geleneksel öğretmenlerin yerini alma isteği” olduğunu göstermiştir. Bu tercihlerin sınıf düzeyine göre farklılaşma durumları incelendiğinde ilk ve son tercihlerin değişmediği aradaki tercihlerde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu farklılıkların istatistiksel olarak önemli olup olmadığına dair analizlerde anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu verilerden yola çıkarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Factors Of Affecting Pre-Service Middle School Mathematics Teachers’ Choice Of Profession: Sample Of Hacettepe University

The purposes of this study were to determine reasons of preservice middle school mathematics teachers in preferring teaching as a profession and to investigate whether these preferences change depending on grade level. For this purpose, in the 2013-2014 academic year, 144 preservice middle school mathematics teachers who enrolled in Hacettepe University were selected for the study. Data was collected with the instrument developed by the researchers and then analyzed. Results of the study showed that the most effective factor for preservice middle school mathematics teachers in preferring mathematics teaching is "my personality is appropriate", the least influential factor is "to replace the traditional teachers". When these preferences were examined for status change in terms of grade level, it was seen that the first and last choices were the same but there were differences in the remaining choices. Analysis of data revealed that these differences are not statistically significant. Based on the data obtained, various suggestions have been made

Kaynakça

Altıntaş, E. (1999). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü Birinci ve Dördüncü sınıf öğrencileri ve ilkokul öğretmenlerinin İlkokul öğretmenliği mesleğini Algılamaları arasındaki fark. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi bildirileri, 1, Eskişehir

Baykul, Y., ve Turgut, F. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM yayınları.

Boz, Y., ve Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144

Bursal, M., ve Buldur, S. (2013). Fen Bilgisi Öğretmen adayları için öğretmenlik tercih nedenlerini derecelendirme ve geleceğe yönelik beklentiler ölçekleri geliştirme çalışması. Turkish Journal of Teacher Education, 2(1), 47-64

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E, K., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Akademi.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237

Çermik, H., Doğan, B. ve Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının Öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 201-212

Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon yayıncılık

Guilford, J. P. (1954). Psychometics Methods. New York: Mc Graw-Hill Book Co.

Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 01-03 Mayıs, 10 Mayis adresinden alınmıştır.

Kan, A. (2008). Psikolojik değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekleme yaklaşımları üzerine bir karşılaştırma, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 2-18

Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 44-66.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kılcan, B., Keçe, B., Çepni, O, ve Kılınç, Ç, A. (2014) Prospective teachers’ reasons for choosing teaching as a profession. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 69-80

Kuzgun, Y. (2008). Meslek Seçiminde Bilinmesi gerekenler, Ösym yayınları, Ankara

Şara, P. ve Kocabaş, A. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf öğretmenliğinni tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance& Counceling, 1(2), 8-17

Tataroğlu, B., Özgen, K. ve Alkan, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının Öğretmenliği tercih nedenleri ve beklentileri, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, 998-1006

Övet, O. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecelerine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159

Özsoy, G., Özsoy, S., Özkara, Y. ve Memiş, A. (2010). Factors affecting pre-service teachers’ choice of teaching as a profession. Elementary Education Online, 9(3), 910-921

49240 13023

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

5E ÖĞRENME MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ EĞİTİM DURUMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ

Cemal BIYIKLI, Esed YAĞCI

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayılar Konusundaki Bilişsel Yapılarına Etkisinin İncelenmesi

Bekir Kürşat DORUK

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nadide YILMAZ, Nuri DOĞAN

Çocuğa Yönelik Anne-Baba İlgisi Ölçeğinin Geliştirme Çalışması

Hale SUCUOĞLU, Neşe ÖZKAL, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Cem Oktay GÜZELLER

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mecit ASLAN, İshak KOZİKOĞLU

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN KAVRAMSAL İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ

Zeynep YÜCE, Arzu ÖNEL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DURUMLARI: KIRKLARELİ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Gökhan ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR