Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Bu çalışmada, benlik saygısı ve sürekli öfke arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin aracı ve düzenleyici rolleri cinsiyete göre incelenmiştir. Katılımcılar Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 487 lisans öğrencisidir. Kesitsel veriler Sürekli Öfke Ölçeği, Çokboyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre, erkeklerde benlik saygısı ve sürekli öfke arasındaki ilişkide algılanan sosyal destek tam aracılık yapmıştır. Kızlarda sosyal destek sürekli öfkeyi yordamamıştır. Gerek kızlarda gerekse erkeklerde benlik saygısı ve sürekli öfke arasındaki ilişkide sosyal destek, düzenleyici bir işlev sergilememiştir.Sosyal desteğin üniversiteli erkeklerde benlik saygısı ve sürekli öfke arasındaki olumsuz ilişkinin bir aracısı olmakla birlikte, gerek kız gerekse erkeklerde düzenleyicisi olamadığını ortaya koyan bu araştırma, sosyal desteğin bireyin psikolojik uyumu üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu alanları göstermesi açısından önem taşımaktadır

Self-Esteem And Social Supportas Predictors Of Trait Anger: Mediating And Moderating Roles Of Social Support

In this study, the mediating and moderating roles of perceived social support on the relationship between self-esteem and trait anger were examined by gender. The participants were 487 undergraduate students who were attending a public university in Turkey. Cross-sectional data were collected by using the Trait Anger Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and Rosenberg Self Esteem Scale. Hierarchical regression analysis showed that perceived social support fully mediated the relationship between self-esteem and trait anger in male. The perceived social support did not predict the trait anger in female. The perceived social support did not moderate the relationship between self-esteem and trait anger in both male and female. This research reveals that social support is a mediator of a negative relationship between self-esteem and trait anger in the males studying at the university and cannot be a moderator in both males and females, and is important in terms of indicating the areas where the effect of social support is limited in psychological adjustment of the individual

Kaynakça

Alcázar, R.J., Deffenbacher, J.L., Guzmán, L.H., & Wilson, G.I. (2011). High and low trait anger, and the recognition of anger problems. The Spanish Journal of Psychology, 14(2), 851-858.

Arslan, C. (2010). Öfke ve öfkeyi ifade etme biçimlerinin, stresle başa çıkma ve kişilerarası problem çözme açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/ Educational Sciences: Theory & Practice, 10(1), 7-43.

Aspelmeier, J.E., Love, M.M., McGill, L.A., Elliott, A.N., & Pierce, T.W. (2012). Self- esteem, locus of control, college adjustment, and GPA among first and continuing generation students: A moderator model of generational status. Research in Higher Education, 53(7), 755-781.

Barnes, P.W., & Lightsey, O.R. (2005). Perceived racist discrimination, coping, stress, and Development, 33(1), 48-61. Journal of Multicultural Counseling and

Baron, R.M., & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173– 1182.

Balkaya, F. ve Şahin, H. (2003). Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi,14(3), 192-202.

Bayraktar, F., Sayıl, M. ve Kumru, A. (2009). Liseli ergenler ve üniversiteli gençlerde benlik saygısı: Ebeveyn ve akrana bağlanma, empati ve psikolojik uyum değişkenlerinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 48-63.

Bland, H.W., Melton, B.F., Welle, P., & Bigham, L. (2012). Stress tolerance: New challenges for millennial college students. College Student Journal, 46(2), 362-375.

Bostancı, N., Çoban, Ş., Tekin, Z. ve Özen, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre öfke ifade etme biçimleri. Kriz Dergisi, 14(3), 9-18.

Chao, R.C.L. (2012). Managing perceived stress among college students: The roles of social support and dysfunctional coping. Journal of College Counseling, 15(1), 5-21.

Crocker, J., & Luhtanen, R.K. (2003). Level of self-esteem and contingencies of self- worth: Unique effects on academic, social, and financial problems in college students. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(6), 701-712.

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adölesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Dahlen, E.R. & Martin, R.C. (2005). The experience, expression, and control of anger in perceived social support. Personality and Individual Differences, 39(2), 391- 401.

Deffenbacher, J.L. (1999). Cognitive-behavioral conceptualization and treatment of anger. Journal of Clinical Psychology, 55(3), 295-309.

Deffenbacher, J.L., Oetting, E.R., Thwaites, G.A., Lynch, R.S., Baker, D.A., Stark, R.S., & Eiswerth-Cox, L. (1996). State–trait anger theory and the utility of the trait anger scale. Journal of Counseling Psychology, 43(2), 131-148.

Doğan, T. (2008). Psikolojik belirtilerin yordayıcısı olarak sosyal destek ve iyilik hali. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 30-44.

Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students. Social Behavior and Personality: an international journal, 35(4), 443-452.

Eckhardt, C., Norlander, B., & Deffenbacher, J. (2004). The assessment of anger and hostility: A critical review. Aggression and Violent Behavior, 9(1), 17-43.

Edmondson, C.B., Conger, J.C., & Conger, A.J. (2007). Social skills in college students with high trait anger. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(5), 575- 594.

Eker, D. ve Arkar, H. (1995). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 34, 17-25.

Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.

Ercan, H. (2011). İlişkisel-bireyci-toplulukçu Benlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri ve uyarlama çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 13(21), 37-45.

Frazier, P.A., Tix, A.P., & Barron, K.E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 115–34.

Goodwin, R., Costa, P., & Adonu, J. (2004). Social support and its consequences: ‘Positive’ and ‘deficiency’ values and their implications for support and self- esteem. British Journal of Social Psychology, 43(3), 465-474.

Hoffman, M. A., Ushpiz, V., & Levy-Shiff, R. (1988). Social support and self-esteem in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 17(4), 307-316.

Kartal, A. ve Çetinkaya, B. (2009). Yüksekokul öğrencilerinin algılanan sosyal destek durumları ve sosyal desteği etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 3-20.

Kısaç, İ. (1999). Erkeklik rolü normları. G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, 1(2), 79-89.

Mahon, N.E., Yarcheski, A., Yarcheski, T.J., & Hanks, M.M. (2010). A Meta-analytic study of predictors of anger in adolescents. Nursing Research, 59(3), 178-184.

Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. (2014). Is self-esteem a cause or consequence of social support? A 4-year longitudinal study. Child Development, 85(3), 1275-1291.

Martin, R. C., & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences, 39(7), 1249-1260.

Merianos, A.L.,Nabors, L.A., Vidourek, R. A., & King, K.A. (2013). The impact of self- esteem and social support on college students' mental health. American Journal of Health Studies, 28(1), 27-34.

Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.

Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). Masculinity, femininity, and the Bem sex role inventory in Turkey. Sex Roles, 52(1-2), 103-110.

Palfai, T. P., & Hart, K. E. (1997). Anger coping styles and perceived social support. The Journal of Social Psychology, 137(4), 405-411.

Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., & Rosenberg, F. (1995). Global self- esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. American Sociological Review, 60(1), 141-156.

Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983). Assessing social support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 127-139.

Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 9.

Saygın, Y. ve Arslan, C. (2009). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 207-222.

Soysal, A. Ş., Can, H. ve Kılıç, K. M. (2009). Üniversite öğrencilerinde A tipi davranış örüntüsü ile öfke ifadesi arasındaki ilişkinin analizi ve cinsiyetler açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 12, 61-67.

Stimmel, D.T., Rayburg, J., Waring, W., & Raffeld, P.M. (2005). The relation of internalized and trait anger to psychopathology. Counseling & Clinical Psychology Journal, 2(3), 112-123.

Williams, K.L. & Galliher, R.V. (2006). Predicting depression and self-esteem from social connectedness, support, and competence. Journal of Social and Clinical Psychology, 25(8), 855-874.

Zhao, J., Kong, F., & Wang, Y. (2013). The role of social support and self-esteem in the relationship between shyness and loneliness. Personality and Individual Differences, 54(5), 577-581.

Zhou, X., Zhu, H., Zhang, B., & Cai, T. (2013). Perceived social support as moderator of perfectionism, depression, and anxiety in college students. Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(7), 1141-1152.

54660 14687

Arşiv