ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

Bu çalışmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde okuyan öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve bölümlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 110 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 301 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beck ve ark. (1974) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Seber (1991) tarafından yapılan “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler t testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri ( ̅=4.81) kız öğrencilere ( ̅=3.76) göre daha fazladır. Öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri hem bölümlerine hem de sınıflarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir

A Hopelessness Level Of Physical Education Sport Students At Abant İzzet Baysal Unıversity

In this study, hopelessness level of students at Abant İzzet Baysal University, School of Physical Education and Sport was determined according to their gender, class level and department. 110 female and 191 male students with a total of 301, from 1st, 2nd, 3rd, and 4th class levels of Physical Education Teaching, Coaching and Sport Management departments were participated in this study. Data was collected through Bech Hopelessness Scale which was developed by Beck et all. (1974) and translated into Turkish by Seber (1991). In the analysis of data, one way Anova and t test were used. It was found that there were significant differences in the students’ hopelessness level according to their gender. The male students ( ̅=4.81) have higher level of hopelessness than female students ( ̅=3.76). Also, according to the results, there were no significant differences in hopelessness level of students according to their class level and department

Kaynakça

Aydın, M., Erdoğan, S.,Yurdakul, M. ve Eker, A. (2013). Sağlık yüksekokulu ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinin umutsuzluk düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 4(1), 1-5.

Dilbaz,N., ve Seber, G.(1993). Umutsuzluk kavramı: depresyon ve intaharda önemi. Kriz Dergisi. 1(3), 134-138.

Dereli, F. ve Kabataş,S.(2009). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi. 26, 31- 36.

Doğan, P. (2012). Resim öğretmeni adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36, 115-127.

Duman, S., Taşgın, Ö. ve Özdağ, S.(2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Dergisi. 11(3), 27-32. umutsuzluk düzeylerinin

Durak, A. ve Palabıyıkoğlu, R.(1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği geçerlik çalışması. Kriz Dergisi. 2(2), 311-319.

Girgin, G.( 2009). Evaluation of the factors affecting loneliness and hopelessness among university students in Turkey. Social Behavior and Personality. 37(6). 811- 818.

Kırımoğlu, H.( 2010). Türkiye'deki beden eğitimi ve spor yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin istihdam sorunu açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 18(1), 37-46. umutsuzluk düzeylerinin

Oğuztürk, Ö., Akça, F. ve Şahin, G.(2011). Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi ile problem çözme becerileri arasında ilişkinin bazı değişkenler üzerinden incelenmesi. Klinik Psikiyatri. 14, 85-93.

Özsaker, M. ve Vurgun, N.(2014). A study of the hopelessness of Turkish Physical Education and Sports School Students. Croatian Journal of Education. 16(2), 445-470.

Seber, G.(1991). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Şahin, C.(2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 271-286.

Şengül, S. ve Güner, P.(2012). İlköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi(UFBMEK), Niğde.

Tekin, M.ve Filiz, K.(2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk ve boyun eğici davranış düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Spormetre. 5(1), 27-37.

Ulucan, H., Kılınç, M., Kaya, K.ve Türkçapar, Ü. (2011) .Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 13(3): 349-356.

Ungüren, E. ve Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi.Journal of Yaşar University.41(14), 2093-2127.

Uz Baş, A. ve Kabasakal, Z.(2013). Öğretmen adaylarının umutsuzluk ve algılanan sosyal destek. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.2(1), 19-25.

Yıldız, M., Tekin, M., Lök, S., Taşğın, Ö. ve Mehtap, B. (2009). The surveying of the social comparison and hopelessless levels of students who study at the physical education academy. Ovidus University Annals. 9(2), 217-221.

51926 13560

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıf Öğretmenlerinin “İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi” Dersinin İlkokul 4. Sınıfta Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Halil İbrahim SAĞLAM, Mehmet Akif HAYAL

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER

Mustafa SÖZBİLİR, Şeyda GÜL, Betül OKÇU, Fatih YAZICI, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Gülşah ATİLLA

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mecit ASLAN, İshak KOZİKOĞLU

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ

Nadide YILMAZ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Nadide YILMAZ, Nuri DOĞAN

Sürekli Öfkenin Yordayıcıları Olarak Benlik Saygısı Ve Sosyal Destek: Sosyal Desteğin Aracı Ve Düzenleyici Rolü

Asım ÇİVİTCİ

Hemşirelik Bölümü Staj Uygulamalarının Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Rehber Hemşirelerin Görüşleri

Osman TİTREK, Mehmet Akif HAKKAKUL, Samet VARLI

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Özge ÜSTÜN, Mehmet Kaan DEMİR