Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faktoring şirketi ve satıcı işletme açısından faktoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi – İİBF – İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1404
DOI :
Özet Türkçe :

Bir finansman tekniği olarak kullanılan faktoring işlemleri, satıcı işletmenin vadeli satıştan doğan alacağını faktoring şirketine devretmesi esasına dayanmaktadır. Faktoring işlemleri, satıcı işletmenin alacaklarını faktoring şirketine devretmesiyle başlayan ve vade sonunda müşteri işletmenin faktoring şirketine ödeme yapmasıyla tamamlanan bir süreci kapsamaktadır. Her ne kadar, faktoring işlemleri daha çok gelişmiş ülkelerde uygulansa da Türkiye'de de ticari toplumun finansman ihtiyacı nedeniyle uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak faktoring şirketlerinin muhasebe uygulamaları daha önemli hale gelmiştir. Zira bir süreç olarak gerçekleşen faktoring işlemlerinin her aşamasının açık ve gerçeği yansıtacak bir biçimde muhasebe kayıt ortamına aktarılması oldukça önemlidir. Türkiye'de faktoring şirketlerinin yasal statüsü ve özel hesap planı nedeniyle, muhasebe uygulamaları satıcı işletmeye göre daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada; faktoring işlemlerinin genel ve kısa sunumu yapıldıktan sonra, satıcı işletmenin ve faktoring şirketinin faktoring sürecinde yapması gereken muhasebe kayıtlarının nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Faktoring şirketinin muhasebe kayıtları 2007 yılında revize edilen yeni hesap planındaki "özel" hesaplar kullanılarak yapılmıştır. Örnek uygulamalar iki popüler faktoring türü (kabili rücu ve gayri kabili rücu) esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet İngilizce :

Factoring transactionsused as a financing techniqueare based on a seller enterprise'stransferringitsreceivablesarising from sales on creditto the factoring company. Factoringtransactionscover a processwhichstartswhenthe seller enterprisetransfersitsreceivablesto a factoringcompanyandendswhenthecliententerprisepaysthefactoringcompany on thematuritydate. Althoughfactoring is a modern technique of financingthat is done especially in thedevelopedcountries, in Turkey it tendstobecome a customarypracticeduetotheneeds of financing of thecommercialsocieties. Paralleltothesedevelopments, accountingapproachesregardingthefactoringbusinessalsobecameimportant. Becausebookkeeping of everystage of factoringtransactions, occurring as a process, in theaccountingrecord in a clearandtruthfulmanner is highlyimportant. Especiallyforfactoringcompanies, because of their legal status in Turkey, specialchart of accounts, accountingtreatmentsaremoreimportantthan seller enterprise. Thispaper has as itsgoal a shortpresentation of thefactoringoperationand of theimplicationsthattheseoperationshaveupontheaccounting of thefactor but also of theadherent. But main focus is on how accountingrecordsarerequiredto be keptregardingfactoringcompaniesusingspecialaccounts in thenewchart of accountswhichwasrevised in 2007. Exampleswerepreparedbasedon two popular type of factoring (firstone is factoringwithrecourseandtheotherone is factoringwithoutrecourse).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :