ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DURUMLARI: KIRKLARELİ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Üniversiteler dünya çapında uluslararası kimlik kazanmaya ve öğrenci profilini çok uluslu hale getirmeye çalışmaktadır. Uluslararası öğrenciler, üniversitelere çeşitlilik kazandırmakla birlikte, bu öğrencilerin üniversite yaşam deneyimleri, kazanımların yönünü, boyutunu ve sürdürülebilir olma durumunu belirlemektedir. Bu araştırmada, uluslararası statüdeki öğrencilerin, Edirne ve Kırklareli’nde sürdürdükleri öğrenimleri sosyal, akademik ve yaşam bağlamları olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır. Çalışma grubu, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinden toplam 38 uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere görüşme tekniği ile her bölümden (akademik, sosyal ve yaşam bağlamları) üçer tane olmak üzere toplam dokuz soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, uluslararası öğrencilerin genel anlamda üniversite yaşamlarından, arkadaş ve öğretim elemanlarından memnun olduklarını, okudukları üniversitenin akademik beklentilerini karşıladığını; ancak barınma ve ulaşım için herhangi bir yardım almadıklarını göstermektedir. Ayrıca Türkçe öğretiminin iyileştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde uluslararası öğrencilerin yaşam, akademik ve sosyal bağlamda halihazırda sahip oldukları memnuniyet düzeylerinin sürdürülebilirliği adına bu öğrenciler için merkezlerin kurulması ve bu merkezler aracılığıyla oryantasyon çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra öğrencilerin üniversiteye geldikleri anda barınma ve ulaşım ihtiyaçlarının bu merkez aracılığıyla sağlanması önem taşımaktadır

Living Conditions Of International Students: A Sample Of Kırklareli And Trakya Universities

Universities are trying to gain an international profile and to multi-nationalize the student profile worldwide. The international students, together with bringing variety to the universities, the university life experiences of these students determine the direction, dimension and sustainability of the gains. In this study, the continuing education of the international students’ in Edirne and Kırklareli are handled under three contexts as social, academic and life. The research data are gathered from 38 international students from Kırklareli University and Trakya University. By interview technique, nine questions, three for each heading (academic, social and life context) are addressed. Data gathered from students have been analysed through content analysis and descriptive analysis. The results obtained from this study puts forward that international students, in the general sense, are content with their university experiences, friends and academic staff and the university they study at meets their expectation level; nevertheless, they don’t receive any support for accommodation and integration. The necessity of improving the skills in Turkish language teaching has also come into view. As a result of obtained data, head offices are needed to be established in the name of maintaining the satisfaction level which the international students currently have in the academic and social context and action for the orientation of the students is to be provided through these head offices. Apart from this, it is crucial that the accommodation and transportation needs of these students should be provided through these head offices at the time they arrive to the university

Kaynakça

Açıkkalın, A., Demirel, Ö., & Önsoy, R. (1996). Türkiye’de yükseköğrenim gören Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin sorunları. Yayınlanmamış araştırma raporu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Artam, A. (1993). Türk Cumhuriyetlerinin sosyal-ekonomik analizleri ve Türkiye ilişkileri. İstanbul: Sabri Artam Vakfı.

Arthur, N., & Flynn, S. (2011). Career development influences of international students who pursue permanent immigration to Canada. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 11, 221-237.

Allaberdiyev, P. (2007). The adaptation levels at the students who come to Turkey for higher education purposes from Turkic Republics [Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye'ye yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Annaberdiyev, D. (2006). Türkiye’de eğitim gören Türk cumhuriyetleri ve Türk üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumları, psikolojik ihtiyaçları ve psikolojik uyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bektaş, D.Y. (2008). Counselling International Students in Turkish Universities: Current Status and Recommendations. Int J Adv Counselling. 30:268–278. DOI 10.1007/s10447-008-9064-y

Bektaş, D. Y., Kocabaş, Ö. E., & Annaberdiyev, D. (2006, July). Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey. Prensented in 18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Spetses Island, Greece.

Biggs, J. (1999). Teaching international students: Teaching for quality learning at university. England: SRHE and Open University Press.

Can, N. (1996). Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları ve Örgütsel Yapı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7, 503-512.

Chen, C. P. (1999). Common stressors among international college students: research and counseling implications. Journal of College Counseling, 2, 49–65.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, 37- 46

Esentürk-Ercan, L. (1998). Yabancı uyruklu ve Türk Üniversite öğrencilerine ait sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Garabayev, B. (2000). Türkiye’de yüksek öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinin uyum sorunları ve Türkiye ve Türklere ilişkin kalıp yargıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Güçlü, N. (1996). Yabancı Öğrencilerin Uyum Problemleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 101-110.

Ilhan, T., Korkut-Owen, F., Furr, S., & Parikh, S. (2012). International counseling students in Turkey and their training experiences. International Journal for the Advancement of Counselling, 34(1), 55-71.

Kesten, A., Kıroğlu, K., & Elma, C. (2010). Language and education problems of international students in Turkey. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.24.

Kılıçlar, A., Sarı, Y., ve Seçilmiş, C. (2012). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Akademik Başarılarına Etkisi: Turizm Öğrencileri Örneği. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 157-172.

Kıroğlu, K., Kesten, A. ve Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Kırklareli Üniversitesi (2015). Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi. 23.02.2015 tarihinde http://yuo.klu.edu.tr/ adresinden alınmıştır.

Kuroda, C. (2014). The New Sphere of International Student Education in Chinese Higher Education: A Focus on English-Medium Degree Programs. Journal of Studies in International Education, 18, (5), 445-462.

Lillyman, S. & Bennett, C. (2014). Providing a positive learning experience for international students studying at UK universities: A literature review. Journal of Research in International Education, 13 (1), 63-75.

Kılıçlar A., Sarı Y. ve Seçilmiş C. (2012). Türk dünyasından gelen öğrencilerin yaşadıkları sorunların akademik başarılarına etkisi: turizm öğrencileri örneği. Bilig Dergisi. 61, 157-172.

Mamiyev, H. (2005). Türkiye’de üniversite eğitimi almakta olan Türkmenistanlı erkek öğrencilerin ebeveyn kabul-reddi ve psikolojik uyum açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB-1983). Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere http://mevzuat.meb.gov.tr/html/113.html adresinden alınmıştır. kanun. 08.08.2014 tarihinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB-1985). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18790_0.html. adresinden alınmıştır.

Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B. ve Şirin, A. (2002). Türkiye’de öğrenim gören Türk ve akraba topluluk öğrencilerinin stres kaynakları, başa çıkma tarzları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi [Educational Sciences: Theory & Practice] 2, 477-499.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD- 2008). Education at a glance 2008. 08 Ağustos 2014 tarihinde,http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_4126 6761_1_1_1_1,00.html adresinden alınmıştır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD-2013). Education Indicators Focus 2013. [Online] 08 Ağustos 2014 tarihinde http://www.oecd.org/education/skills-beyond- school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf. alınmıştır. adresinden

Ramachandran, T. N. (2011). Enhancing international students’ experiences: An imperative agenda for universities in the UK.Journal of Research in International Education. 10(2) 201-220.

Sandra Ma, A. (2014). The Development of International Student Recruitment Policies in Taiwan: A 60-Year Trajectory. Journal of Studies in International Education.18 (2), 120-140.

Smith, L.M. & Rae, A.N. (2006). Coping with Demand : Managing International Student Numbers at New Zeland Universities. Journal of Studies in International Education, 10(1), 27-45.

Trakya Üniversitesi (2014). Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi. 23.02.2015 tarihinde http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89079182 adresinden alınmıştır.

Turkish National Agency. (2010). Studying in Turkey for Erasmus. Ankara: Impress.

Uludağ, I. ve Mehmedov S. (1992). Sovyetler Birliği sonrası bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Türk gruplarının sosyo-ekonomik analizi ve Türkiye ile İlişkileri. İstanbul: TOBB.

Urban, Ewa L. & Palmer, L. B. (2014). International Students as a Resource for Higher Internationalization in International Education, 18 (4), 305-324. Education. Journal of Studies

Ünal, M. ve Özdemir, M.Ç. (2013). Avrupa birliği öğrenci öğrenim hareketliliği programının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2),153-182.

Walker (2014). International Student Policies in UK Higher Education from Colonialism to the Coalition: Developments and Consequences. Journal of Studies in International Education, 18 (4), 325-344.

Yeşilyaprak, B. (1989). Üniversitelerde Mediko-sosyal dairelerince verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Üniversite gençliğinde uyum sorunları sempozyumu bilimsel çalışmaları, Ankara: Bilkent Üniversitesi, Meteksan Anonim Şirketi Yayınları

Yüksek Öğretim Kurumu (2005). Kasım 2005 raporu. 08.08.2014 tarihinde www.yok.gov.tr adresinden alınmıştır.

49676 13077

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER

Mustafa SÖZBİLİR, Şeyda GÜL, Betül OKÇU, Fatih YAZICI, Aydın KIZILASLAN, S. Levent ZORLUOĞLU, Gülşah ATİLLA

İçindekiler

Mehmet BAHAR, Sevilay KİLMEN, Dil EDİTÖRLERİ, Salih Kürşad Dolunay TÜRKÇE, Selmin Söylemez İNGİLİZCE, Nuh YAVUZALP, Uğur ALPAGUT, Murat ALTUN, Yasemin AYDOĞAN, Cemal AVCI, Soner DURMUŞ, Nesrin KALYONCU, Metin ORBAY, Murat ÖZBAY, Mehmet TAŞPINAR, Türkan ARGON, Zeki ARSAL, Bayram BIÇAK, Bahri AYDIN, M

ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkan ARGON

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği Geliştirme Ve Uyarlama Çalışması

Hülya GÜVENÇ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DURUMLARI: KIRKLARELİ VE TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Gökhan ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR

PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNDE SÜPERVİZYONUN ÖNEMİ VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADAKİ ROLÜ

Olcay YILMAZ, Nilüfer VOLTAN ACAR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKULA BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nilgün BELLİCİ

Hemşirelik Bölümü Staj Uygulamalarının Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Ve Rehber Hemşirelerin Görüşleri

Osman TİTREK, Mehmet Akif HAKKAKUL, Samet VARLI

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ

Nadide YILMAZ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN KAVRAMSAL İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ

Zeynep YÜCE, Arzu ÖNEL