ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYGU DURUMLARINI OKUL YÖNETİCİLERİNİN DİKKATE ALIP ALMAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma ilkokullarda öğretmenlerin yaşadıkları duygu durumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek ve okul yöneticilerinin öğretmenlerin duyguları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu 2013-2014 eğitimöğretim yılında Bolu merkez ilçe ilkokullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır (n=65). Araştırma verileri görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda öğretmenlere duygu durumlarını etkileyen durumların neler olduğu, yöneticilerin öğretmenlerin duygularını neden dikkate alıp almadıkları, öğretmenlerin gerçek duygularını yansıtıp yansıtmadıkları, yöneticilerinin öğretmenlerin duygularını dikkate alması ve almaması durumunda öğretmenlerin verdiği tepkilerin neler olduğu ve sonuçları sorulmuştur. Araştırma verileri betimsel analiz ve içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmaya göre: Öğretmenlerin duygu durumlarını etkileyen değişkenler kurum, yönetici ve öğretmen özellikleri, yönetsel süreçler, iletişim, akademik etkinlikler ve okul çevresidir. Yöneticiler öğretmenlerin duygularını dikkate alması gerekmekle beraber bu durum uygulamada görülmemektedir. Öğretmenler kişisel ve örgütsel nedenlerden dolayı gerçek duygularını yansıtmamakta, mutluymuş, huzurluymuş gibi sahte duygular yansıtmaktadırlar. Yansıttıkları gerçek duygular ise kızgınlık, öfke, üzüntü gibi olumsuz duygulardır. Öğretmenlerin duygularının dikkate alınmaması olumsuz davranışları artırırken mutsuzluk, kendini değersiz hissetme, işi aksatıp yavaşlatma, yönetici-kuruma güvensizlik, okul başarısını düşürme ve çatışmaları beraberinde getirmektedir

Views Of Teachers Regarding Whether School Administrators Take Teachers’ State Of Emotions Into Consideratıon Or Not

This research has been carried out to determine the parameters affecting teachers’ emotional states in primary schools and to reveal the impacts of school administrators on the feelings of teachers. Research was conducted with qualitative research methods. The working group includes the teacher employed in central district primary schools in Bolu in the education year of 2013-2014 (n=65). The datum in the research has been collected with interview forms. In the interview form, the teachers were asked what the situations affecting their emotional states are, why the administrators take the emotional states of teachers into consideration or not, whether they reflect the actual emotional states of teachers or not, what the reactions of the teachers were when the administrators take their emotional states into consideration or not and what their results are. The research datum has been analyzed by descriptive and inductive which is a type of content analysis. According to research: the parameters affecting teachers’ state of emotions are institution, qualities of teachers and administrators, administrative processes, communication, academic activities and school environment. Although administrators ought to value the feelings of teachers, this point has not been observed in the implementation stage. The teachers don’t reflect their actual feelings due to personal and institutional, and they exhibit fake emotions as if they were happy and in peace. Besides increasing the negative behavior, the fact that feelings of teachers are not taken into consideration brings about sadness, feeling him\herself useless, procrastinating work, insecurity towards the administration–institution, low school success and conflict

Kaynakça

Akbaş, E. (2006). İstanbul İli Fatih İlçesi ilköğretim okulu öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akkoç, Z. (2007). Duygusal zeka. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Akten, S. (2007). Rehber öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Antidote the Campaing for Emotional Literacy (2003). The emotional literacy handbook: Promoting whole-school strategies. London: David Fulton Publishers.

Argon, T. ve Açıkgöz, A. (2010). İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yaklaşımları ve öfke ifade tarzları. e-Journal of New World Sciences Academy, 5, (2), 501- 520.

Ashforth, B.E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of Management Review, 18 (1), 88-115. 15.11.2014 adresinden alınmıştır.

http://amr.aom.org/content/18/1/88.full.pdf+html

Aşcı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve sürekli optimal performans duygu durum-2 ölçeklerinin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport Sciences, 18 (4), 182-196 10.04.2015 tarihinde http://www.sbd.hace ttepe.edu.tr/fulltext/2007_4_4.pdf adresinden alınmıştır.

Avcı, Ü. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13‐26. 10.04.2015 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Avci-Seferoglu_MJER-2011- 9_Tukenmislik.pdf adresinden alınmıştır.

Babaoğlan, E. (2007). Aday öğretmenlerde öfke. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14), 30-36.

Bakioğlu, A. ve Korumaz, M. (2014). Öğretmenlerin okulda yalnızlıklarının kariyer evrelerine göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 39, 25-54. DOI: 10.15285/EBD.2014397395.

Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (1998). Stres ve başa çıkma yolları. İstanbul: Remzi Yayınları.

Baltaş A. (2005). Ekip çalışması ve liderlik. (6. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Basım. N. ve Begenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, 19 (1), http://www2.cbu.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C19S12012/7790.pdf adresinden alınmıştır. 15.11.2014 tarihinde

Begenirbaş, M., Basım, H. N. ve Can Yalçın, R. (2013). Öğretmenlerde kişilik özelliklerinin duygusal tükenmeye etkisi: Duygusal emeğin aracılık rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1477-1496.

Buchanan, B. II (1974). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19 (1): 533-546. 15.11.2014 tarihinde

http://www.jstor.org/stable/2391809

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş & Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.Ankara: Pegem A Akademi.

Celep, C. (2000). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Çukur, C. Ş. (2007). İş yerinde duygular, duygusal düzenleme ve duygusal işçilik. T. Solmuş (Ed.), Endüstriyel klinik psikoloji ve insan kaynakları yönetimi içinde (s. 71-113). İstanbul: Beta Yayınları.

Çukur, C. Ş. (2009). Öğretmenlerde duygusal işçilik ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2), 527-574.

DeGangi, GA (2000). “Self-regulation in Infants and Children. Treatment of Irritability and Other Mood-regulation Problems”.Pediatric Disorders of regulation in Affect and Behavior: A Terapist’s Guide to Assessment and Treatment, London: Academic Press. içinde (ss. 2-31 ve 120-159).

Demirel, Y ve Akça, F. (2008). İşe bağlı stresin duygusal bağlılık üzerine etkisi: Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. İletişim Fakültesi Dergisi, 33, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifd/article/viewFile/10190083 17/1019007691adresinden alınmıştır. 15.11.2014 tarihinde

Demircan, C.N. ve Yıldız, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28): 68-90. 15.11.2014 tarihinde http://www.academia.edu/6796847/ %C3%96RG%C3%9CTSEL_ADALET%C4%B0N_%C3%96RG%C3%9C TSEL_%C3%96ZDE%C5%9ELE%C5%9EME_VE_%C4%B0%C5%9E_T ATM%C4%B0N%C4%B0NE_ETK%C4%B0S%C4%B0 alınmıştır. adresinden

Eisenberger, R. ve Stinglhamber, F. (2011). Perceived organizational support: Fostering enthusiastic and productive employees. Washington DC: APA Books.

Ekici, Ö. O. ve Titrek, O. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel zekâ düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40: 152-163.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ensari, H. (2000). Yılgınlık ile kaygı ve öğretmen tutumlarının ilişkisi. Amme İdaresi dergisi, http://yayin.todaie.gov.tr/resimler/ekler/7c428703204bdc8_e k.pdf?dergi=Amme%20%DDdaresi%20Dergisi adresinden alınmıştır.

Er, N. (2006). Duygu durum sıfat çiftleri listesi. Psikoloji Çalışmaları, 26, 22-43. 10.04.2015 http://www.journals.istanbul.edu.tr/iupcd/article/view/1023013583/10230127 99 adresinden alınmıştır. tarihinde

Er, N. Hoşrik, E., Ergün, H. ve Şerif, M. (2008). Duygu durum değişimlemelerinin otobiyografik bellek üzerindeki etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 1-13. 10.04.2015 http://kutuphane.dogus.edu.tr/makale/13004433/2008/cilt23/sayi62/M00123 96.pdf adresinden alınmıştır. tarihinde

Erdem, M., İlğan, A. ve Çelik, F. (2013). Lise öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (12), http://www.turkishstudies.net/Makaleler/556127383_36ErdemMustafa-vd- sos-5 09-532.pdf adresinden alınmıştır. 10.04.2015 tarihinde

Eren, V. ve Durna, F. (2006). Üç boyutlu bir yaklaşım olarak örgütsel tükenme. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (9): 40-51. 15.11.2014 tarihinde http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/haziran2006/4.pdf adresinden alınmıştır.

Ergin, C. (1993). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uygulanması. R. Bayraktar ve İ. Dağ (Ed.), VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre Kitabı (ss. 143-54). Ankara: TPD Yayını.

Erigüç, G. (2000). Sağlık personelinin kişisel özelliklerine göre iş doyumu üzerine bir inceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5 (3):7-40.

Eroğlu, Ş. G. (2014). Örgütlerde duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 147- 160.

Erol-Korkmaz, H. T. (2014). Çalışanların günlük duygu durumu ve üretim karşıtı davranışları arasındaki ilişki: Genel örgütsel adalet algısının düzenleyici rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 17 (33), 77-87. 15.11.2014 tarihinde http://www.turkpsikolojiyazilari.com/PDF/TPY/33 /06.pdf adresinden

Fisher, C. D. ve Ashkanasy, N. M. (2000). The emerging role of emotions in work life: An introduction. Journal of Organizational Behavior, 21 (2), 123-129. 15.11.2014 tarihinde http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099- 1379(200003)21:2%3C123::AID-JOB33%3E3.0.CO;2-8/pdf alınmıştır. adresinden

George, J.M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. (8), Human http://hum.sagepub.com/content/53/8/1027.full alınmıştır. 53 1027-1055. 15.11.2014 tarihinde adresinden .pdf+html

Grandey, A. (2003). When the show must go on: Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal, 46, 86-96. 15.11.2014 tarihinde http://amj.aom.org/content/46/1/86.full.pdf+html adresinden alınmıştır.

Isenbarger, L. ve Zembylas, S. M. (2006). The emotional labor of caring in teaching. Teaching and Teacher Education, 22 (1), 120-134. 15.11.2014 tarihinde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X05000971 adresinden alınmıştır.

Izgar, H. (2009). An investigation of depression and loneliness among school principles. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (1), 247-258.

Karabekiroğlu, K. (2014). Bilimsel düşünce ve psikiyatri. 15.11.2014 tarihinde http://www. alınmıştır.

t.com/yazi/bilimseldusunce.html adresinden

Karakaş, M. (2013). Çalışan görüşü ve bağlılığı araştırması. 15.11.2014 tarihinde http://www.pwc.com.tr/tr_TR/TR/tax/human-resources- consultancy/yayinlar-pdf/calisan-gorusu-ve-bagliligi-arastirmasi.pdf adresinden alınmıştır.

Kayabaşı, Y. (2008). Bazı değişkenler açısından öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191‐212.

Kırcaali-İftar, G. (2005). “Duygu ve Davranış Bozuklukları”. S. Eripek (Ed.) Özel Eğitim Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1411, Açıköğretim fakültesi yayınları No: 756 içinde (ss:69-80), Eskişehir.

Konuk, N., Kıran, S., Tamam, L. Karaahmet, E., Aydın, H. ve Atık, L. (2007). Duygudurum bozuklukları ölçeğinin Türkçe uyarlamasının bipolar bozukluk taramasında geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi,18 (2), 147-154. 10.04.2015 tarihinde C18S2/duygudurumBozukluklari.pdf adresinden alınmıştır.

http://www.turkpsikiyatri.com/

Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S. ve Bengül S. (2012). İş yeri yalnızlığı ve sosyal fobi arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 213-226.

Okumuş, F., Mete, M., Bakiyev, E. ve Kaçire, İ. (2013). Umutsuzluk, tükenmişlik ve iş memnuniyeti kavramları arasındaki ilişkinin analizi: Eğitim sektöründe bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 191-202.

Onat, O. ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123–143. 10.04.2015 tarihinde http://e- dergi.marmara.edu.tr/maruaebd/article/viewFile /10120 00853/1012000734 adresinden alınmıştır.

Oral, E. T. (1999). Duygudurum düzenleyicileri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9 (1),14-20. http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/9_1_2.pdf adresinden alınmıştır.

Ozan, G. (2013). Duyguları tanımak ve ifade etmek. 15.11.2014 tarihinde http://www.fvcpsikiyatri.com/psikoloji/duygulari-tanimak alınmıştır. adresinden

Önal, M. (2010). Eğitim işgörenlerinin duygusal zekâları ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı, iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özben, Ş. ve Argun, Y. (2003) İlköğretim Öğretmenlerinin Umutsuzluk ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3 (1), 36- 48.

Özdemir, A. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel destek, cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre incelenmesi. TSA, 14 (1), 237-250. 15.11.2014 tarihinde http://dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2010/2010-Nisan/14.pdf adresinden alınmıştır.

Özipek, A. (2006). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerde mesleki tükenmişlik düzeyi ve nedenleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Özgen, I. (2010). Turizm işletmelerinde duygusal emek. Ankara: Detay Yayıncılık.

Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), 57-67. 15.11.2014 tarihinde .cumhuriyet.edu.tr/archive/%C3%96rg%C3%BCtsel%20motivasyon%20ve %20kamu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1%20 motive%20eden%20fakt%C3%B6rler.pdf adresinden alınmıştır.

Öztürk, A. ve Deniz, M. E. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekâ yetenekleri doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 578-599. 10.04.2015 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.

Öztürk Can, H. , Baykal, Z. ve Durmuş, B. (2015). Sınıf öğretmenlerinde premenstruel sendrom görülme durumu ile sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki ilişki. NWSA- Life Sciences, 4B0005, 10, (1), 1-13. 10.04.2015 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsals/arti cle/view/4B0005/pdf adresinden

Piyal, B., Çelen, Ü., Şahin, N. ve Piyal, B. (2000). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanların iş doyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/36/865/10979.pdf adresinden alınmıştır. (4): 241-250. 15.11.2014 tarihinde

Prosen, S., Smrtnik Vitulić, H., & Poljšak Škraban, O. (2014). Teachers’ emotional expression in the classroom. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 226-237.

Recepoğlu, E. (2012). Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim, 194, 149-165.

Riggio, R. E. & Lee, J. (2007). Emotional and interpersonal competencies and leader development. Human Resource Management Review, 17 (4): 418-426. 15.11.2014 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482207000551adresin den alınmıştır. tarihinde

Sabuncuoğlu, Z. ve Tak, B. (2001). Çalışanların iş tatminlerinin müşteri tatmini üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 10.

Sayın, A. ve Aslan, S. (2005). Duygudurum bozuklukları ile huy, karakter ve kişilik ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 16 (4), 276-283. 10.04.2015 tarihinde http://www.turkpsikiyatri.com adresinden alınmıştır.

/c16s4/duygudurumbozukluklari.pdf

Savaş, A. C. (2012). Okul müdürlerinin duygusal zekâ ve duygusal emek yeterliklerinin öğretmenlerin iş doyumu düzeylerine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles 33, /17/files/DERG_/33/139-148.pdf adresinden alınmıştır. tarihinde

Seçer, Ş. ve Tınar, M. Y. (2004). İşyerinde tükenmişlik kaynağı olarak duygusal emek- hemşireler üzerinde yapılan bir araştırma. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Seferoğlu, S. S. , Yıldız, H. ve Avcı Yücel, Ü. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 348-364.

Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Bazı örgütsel değişkenler açısından çalışanların iş doyumu ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 117-128.

Titrek, O., Bayrakçı, M. ve Zafer, D. (2009). Okul Yöneticilerinin Duygularını Yönetme Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (18), 55-73. 10.042015 tarihinde https://edergi. mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/article/view/123/47 adresinden alınmıştır.

Titrek, O. (2013). IQ’dan EQ’ya Duyguları Zekice Yönetme. Ankara: Pegem Akademi.

Türkay, O., Ünal, A. ve Taşar, O. (2011). Motivasyonel ve yapısal etkenler altında duygusal emeğin işe bağlılığa etkisi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 201- 222 http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/28/20 alınmıştır. 15.11.2014 tarihinde adresinden

Uskan, C. (2014). Düşüncelerimiz duygu ve davranışlarımızı nasıl etkiliyor? 15.11.2014 tarihinde davranislarimizi-nasil-etkiliy or adresinden alınmıştır.

Uysal, A. A. (2007). Öğretmenlerde gözlenen duygusal yaşantı örüntülerinin ve duygusal işçiliğin iş doyumu ve tükenmişlik üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Wiener, Y. (1982). Commitment in organization a normative view. Academy Of Management Review, http://www.jstor.org/stable/257334 adresinden alınmıştır. 7 (3), 418‐428. 15.11.2014 tarihinde

Yalçın, İ., Şeker, M. ve Bayram, A. (2014). Yöneticilerin kişilik özellikleri ve duygusal zekâları ile yönetim bilişim sistemleri kullanımları arasındaki etkileşimin tespitine yönelik bir araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies, http://www.uiiid.com/Makaleler/2036036729_13%20SAYI_75_92.pdf 13, 75-92. 10.04.2015 tarihinde

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E. ve Aslan, H. (2013). Öğretmenlerin iş yerindeki yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (3), 59-69.

Yüksel, M. Y., Özcan, Z. ve Kahraman, A. (2013). Orta yaş öğretmenlerinin yalnızlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 277-285.

http://www.fvcpsikiyatri.com/psikoloji/duygulari-tanimak.

56958 14962

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler