Öğretmen Adaylarının Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenleri ve Uygulama Sınıflarına İlişkin Görüşleri

Bu çalışmada zihin engelliler öğretmen adaylarının görüşlerine göre uygulama sınıf öğretmenleri ve sınıf ortamları hakkındaki görüşler incelenmiştir. Bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Öğretmenliği Programında öğrenim gören öğrenciler ile görüşülmüştür. Araştırmaya 24 gönüllü öğretmen adayı katılmıştır. Görüşmeler 2575 dk. arası sürmüştür. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının görüşlerine göre uygulama öğretmenleri hakkındaki görüşler ve sınıf ortamı hakkındaki görüşler olarak iki başlık altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre uygulama sınıf öğretmenlerinin; uygulama sürecinde rehberlik etme, dönüt verme, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama, davranış değiştirme ve pekiştirme durumlarında öğretmen adaylarına katkılarının yeterli olmadığı, sınıf ortamına ilişkin bulgularda da sınıf ortamlarının fiziksel koşullar bakımından uygun olmadığı görüşlerinin fazla olduğu görülmektedir

The Opinions of Teacher Candidates about the Classroom Teachers of the Mentally Disabled Students and Application Classrooms

In this study, the pre-service teachers of the Department of Special Education Teacher Training in Mental Retardation of Abant İzzet Baysal University were interviewed in order to examine their opinions about the practicum schools and practicum teachers (mentors). The interviews were realized in a semi-structured interview form and the data were analyzed descriptively. 24 volunteer participants were participated in the study and the interviews lasted 25-75 minutes. The results of the study revealed in two major topics: The opinions of student teachers on(a) practicum teachers, and (b) practicum schools. According to the opinions of the teacher candidates it is revealed that practice classroom teachers’ guidance during the implementation process, giving feedback, individualized education program, behavior modification and reinforcement and help for teacher candidates is not sufficient. In terms of the findings related to the classroom environment it is revealed that the classroom environment is not appropriate with regard to the physical conditions

Kaynakça

Ceyhun, A.T. ve Çiftçi-Tekinarslan, İ. (2010). Zihinsel yetersizliği olan çocuklarla çalışan öğretmenlerde iş stresi, algılanan sosyal destek ve iş doyumu. XX. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Gaziantep

Conderman, G., Morin, J. & Stephens, J. T. (2005). Special education student teachingpractices. Preventing School Failure, 49(3), 5-10.

Çolak, A., Acar, Ç., Kurt, O. ve Acar, G. (2002). Özel eğitim öğretmenlerinin öğretmen adaylarının uygulama derslerindeki yeterliklerine ilişkin görüş ve önerileri. XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara

Dedeoğlu, S., Durali, S. ve Tanrıverdi Kış, A. (2004). Özel eğitim bölümü zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalı 3., 4. Sınıf öğrencileri ve mezunlarının kendi bölüm programları, öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri ile ilgili düşünce ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 47-55.

Edwards, A. ve Collion, J. (1996). Mentoring and developing practice in primary schools: supporting student teacher learning in schools. Buckingham- Philadelphia: Open University Press.

Özen, A., Ergenekon, Y. ve Batu, E. S. (2008). Zihin engelliler öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8, 857-891.

Özyürek, M. ve Dayı, E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretme becerilerini edinmelerinde, ipucu ve dönüt ile sadece dönütün kullanıldığı öğretmenlik uygulamasının etkililiği, XX. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Gaziantep

Pavri, S. (2004). General and special education teachers’ preparation needs in providing social support: A needs assessment. Teacher Education and Special Education: The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children, 27(4), 433-443.

Uslu, Z. (2001). Okul Deneyimi Derslerinin Öğretmen Adaylarına Etkileri. Çağdaş Eğitim, 282, 35-39.

Yapıcı, Ş. ve M. Yapıcı. (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüşleri. İlköğretim-Online, 3(2). 54-59.

Zachary, L. J. (2000). The mentor's guide: facilitating effective learning relationships. San Francisco: Jossey-Bass.

57778 15113

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Ayfer YILDIRIM, Pınar EGE

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Yetiştirilme Düzeyleri

Osman YILDIRIM, Nezir ÜNSAL, Bahtiyar TOLUNAY

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özge ÖZLÜ, Cansu KANÇEŞME, Süleyman DOĞRU

Şemaya Dayalı Problem Çözme Stratejisinin Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Problem Çözme Performanslarına Etkisi

Alpaslan KARABULUT, Ahmet YIKMIŞ, Hakan ÖZAK, Havva KARABULUT

İlkokula Devam Eden Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yetersizliği Olan Akranlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Galibiye ÇETREZ İŞCAN, Yeşim FAZLIOĞLU, Cansu PARLAK

Otizmi Olan Öğrencilere Okuma-Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri

Özge ELİÇİN, Ahmet YIKMIŞ

Yetişkin Eğitimi Bakış Açısıyla İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Ailelerle Çalışmak

Zerrin TURAN

Sınıf Öğretmenlerinin, Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi

Soner YATGIN, Habip Mehmet SEVGİ, Soykan UYSAL

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Bilgisayarda Eğitsel CD İzleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Cem GÖKMEN, Erkan TEKİNARSLAN, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Motivasyonları

Hasan Said TORTOP, Volkan KOÇAK, Muradiye ACAR, Esra ORUÇ, Hürü CANÖZ, Bahar KAPUSUZ, Emrah ÇOŞKUN