OKUL YÖNETİMİNDE KARARA KATILIM

Mevcut araştırmada okul müdürlerinin okulda karar verme sürecine öğretmenleri ne ölçüde kattıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile yürütülen bu araştırmanın verileri görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin tamamı okullarında uygulamalar ile ilgili kararlara katılımcı bir şekilde öğretmenleri kattıklarını ifade etmişlerdir.

Participation in Decision Making In School Management

The purpose of this research is to reveal the extent of teacher incorporation in decision-making process in schools decided by school managers. The research was carried out with phenomenologik method of qualitative research methods and the data were collected through interview form. Purposive sampling and maximum variation sampling of purposive sampling methods were applied in the determination of the sample group. The data of the research was collected through semistructured interview form developed by researcher. Inductive analysis of content analysis methods was used in the analysis of the data. All of the managers who participated in the research stated that they incorporate teachers in the decision of the applications in their schools in a participatory way

Kaynakça

Aksay O. & Ural A.(2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin okulla ilgili kararlara katılımı, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 433-460.

Açıkgöz, K. (1984). Öğretmenlerin okuldaki kararlara katılımı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akdemir, A. S. (2009). Resmi ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin karara katılma durumu, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aktan, C. C (2005). Değişim çağında yönetim (2. Baskı). Ankara: Sistem Yayıncılık,

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi (4. Baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Başaran, İ. E. (1994). Yönetimde insan ilişkileri, yönetsel davranış. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Bilgin, T. (1996). Zonguldak merkez ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul yönetimince alınan kararlara katılabilme derecelerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bursalıoğlu, Z. (1982). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.

-------------, (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış, Ankara; Pegem Akademi, No:9.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş & Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.

Can, H. (1994). Organizyon ve yönetim, genişletilmiş (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi,

Can, H. (2005). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Coch, L., ve French.J.R.P.,Jr(1948). Overcoming resistance to change. human relations,1, 512-32.

Delice, M. & Gül, Z. (2012). Kararlara katılımın çalışanlarda oluşturduğu algının incelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği. Ekev Akademi Dergisi, 52.

Eren, E. (1993). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Basım ve Yayınevi.

Freidman, A. İ (1991) High and low burnout schools: schools culture aspects of teacher burnout, Journal of Educational Research, 84 (6), 325-333.

Hoy, Wayne K. & Miskel, G. Cecil (2012). Educational administration, theory, research and practice (7. Baskı). Selahattin Turan (Ed.). Ankara, Nobel Yayınları.

İlmez, M. (2010). Bir kamu kurumunda görevli yöneticilerin ve çalışanların liderlik stilleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Judson, A. S. (1999). Changing behaviour in organizations; minimizing resistance to change, cambridge: Mass, Blackwell.

Lawrence, P., B. (1973). Değişikliğe karşı direnç nasıl giderilebilir. Amme İdaresi Enstitüsü Dergisi, 6 (1).

Lunenburg Fred, C., & Ornstein, Allan C. (2013). Educational administration educational management translation (6. Baskı) . Gökhan Arastaman (Ed.). Ankara, Nobel Yayınları

Memişoğlu, S. (2013). Okulda yönetim süreçleri, kuram ve uygulamada eğitim yönetimi (Editör Niyazi Can) Ankara: Pegem A Akademi.

Oğuz, E. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Özden, Y. (1996). Okullarda katılmalı yönetim. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2 (3).

Yüksel, S. (2011). Fen- edebiyat fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin düşünceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1). 179-198.

Robbins, Stephen, P. & Judge, Timoty A. (2012), Organizational behavior/ örgütsel davranış (14. Baskı). İnci Erdem (Ed.)., Ankara, Nobel Yayıncılık.

Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1996). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitapevi Yayınları,

Schoenfeld, A, H. (2011). how we think: a theory of goal oriented decision making and its educational application, New York: Routledge.

Tortop, N, İşbir, E.G ve Aykaç, B. (1999). Yönetim bilimi. Ankara: Yargı Yayınevi.

Turan, S. ve Aslanargun, E. (2010). Okullarda karar verme. educational edministration: eğitim yönetimi. Wayner K. Hoy ve Cecil G. Miskel (Çeviri Edit: S. Turan). Ankara: Bobel Yayın Dağıtım.

Vroome, V.H., ve Jago, A.G.,(1988). On the Validity of the Vroom-Yetton Model. Journal of Applied Psychology,63,151-162.

Vroome, V.H., ve Yetton,P.W. (1973). Leadership and decision making. Pittsburgh: University of Pirrsburgh Press.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. baskı.), Ankara: Seçkin.

Yin, R. K. (2003). Case study research. design and methods (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA.: Sage

87322 22444

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler