Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam boyu öğrenme becerilerinin ders kitaplarinda yer alma düzeyine örnek bir inceleme

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi1
Görüntülenme :
1198
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışma  yaşam  boyu  öğrenme  becerilerine  ders  kitaplarında  yer verilme düzeyini belirlemek için yapılan örnek bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini  Erzurum ilindeki  ilkokullarda  2011-2012  eğitim  öğretim  yılında okutulmakta olan dördüncü sınıf  Türkçe  ders  kitapları;  örneklemi  ise  bu ders  kitapları  arasından  rastgele seçilen  bir  yayın  oluşturmaktadır. Verilerin  toplanmasında  nitel  araştırma yöntemlerinden  doküman incelemesi  yöntemi  kullanılmıştır.  Toplanan  verilerin analizinde  içerik analizi  yöntemi  kullanılmıştır.  Araştırmada  ders  kitabında  yer alan metinlerde  yaşam  boyu  öğrenme  becerilerine  yer  verilip  verilmediği,  en çok ve en az yer verilen becerilerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Her metin araştırmacı tarafından ayrı ayrı ele  alınarak  analiz edilmiş ve önceden  belirlenen beceri  temalarına  uygun  kodlar  kullanılarak metinlerin  içeriğindeki  yaşam  boyu öğrenme  becerileri  tespit  edilmiştir. Yapılan  içerik  analizi  sonucunda  incelenen kırk  metinde  etkili  okumayazma  becerileri,  sosyal  beceriler  ve  öğrenmeyi öğrenme  becerilerine metinlerde  daha  fazla  yer  verildiği  belirlenmiştir.  Yine kendi öğrenmesinden  sorumlu  olma,  derinlemesine  akıl  yürütebilme  becerileri en az yer verilen iki beceridir. Açıklayıcı metinlerin “Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri”ni  kazandırmada  şiir  türünden  daha  etkili  olduğu,   kısa metinlerin uzun  metinlere  göre  daha  az  beceri  özelliği  içerdiği  tespit edilmiştir.  Bu çalışma  “Yaşam  Boyu  Öğrenme  Becerileri”nin  ders kitaplarında  yer  alma düzeylerine  ilişkin  örnek  bir  çalışma  olup  benzer çalışmalar farklı ders kitaplarıyla da gerçekleştirilebilir.

Özet İngilizce :

This study is an example study to determine the level of handling lifelong learning skills  in  the  textbooks.  The  universe  of  the  study  consists  of Turkish Language textbooks studied in  fourth grade elementary schools of Erzurum province during the academic year 2011-2012; and sample is a publication randomly selected among these textbooks. In collection of data document analysis method, which is one of the qualitative re search methods,  has  been  used.  In  the  analysis  of collected  data,  content analysis  method  has  been  used.  In  this  study,  it  has been  tried  to determine  that  whether  lifelong  learning  skills  have  been  used in the passages of textbooks or not and which skills  have been mentioned the most and  which  has  been  mentioned  the  least.  Each  text  has  been investigated  by the  researcher  separately  by  using  pre -defined  codes appropriate  to  skill themes, and  lifelong  learning  skills  contained  in  the texts  have  been  identified. As  a  result  of  the  content  analysis  of  forty texts,  it  has  been  determined  that effective  reading  and  writing  skills, social skills and learning to learn skills are more frequently handled in the texts. Also, being in charge of self-  learning, in-depth reasoning skills are two  least  handled  skills.  It  has  been  determined  that explanatory  texts are more effective than poetries in gaining ‘Lifelong Learning Skills’ and short texts include less skill features compared to long texts. This study is an example study about level of handling ‘Lifelong Learning Skills’ in the textbooks and similar studies can be conducted with different textbooks.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :