Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Öz Bu araştırmada,Alkharusi (2016) tarafından geliştirilen Eğitimsel Değerlendirmelerde Etikİlkelere Bağlılık Ölçeği’nin (EDEİBÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır.Araştırma, 420 öğretmenden oluşan bir çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür.Çalışmada ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi(DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlüyapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir. Ortaya çıkan faktörlerölçeğin orijinal formunda olduğu gibi Testin Güvenli Uygulanması, Gizlilik veSaydamlık olarak isimlendirilmiştir. EDEBİÖ’deki alt ölçekler ve ölçeğin geneliiçin hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .61 ile .75 arasındadeğiştiği tespit edilmiştir. Madde analizi sonunda, madde toplamkorelasyonlarının ölçekteki tüm maddeler için .30 alt sınırının üzerinde olduğusaptanmıştır. 

Kaynakça

KAYNAKÇA

55326 14785

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler