Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi2
Görüntülenme :
1155
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmada  üstbiliş  stratejileri  öğretiminin,  ilköğretim  beşinci  sınıf öğrencilerinin  dinlediklerini  anlama  becerileri  ve  dinlemeye  yönelik tutumları  üzerindeki  etkisinin  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu  Kırıkkale ili merkezinde bulunan iki ilköğretim okulunun beşinci  sınıflarında  öğrenim  görmekte  olan  toplam  65  öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırmada,  verilerin  toplanması,  analizi  ve yorumlanmasında  nicel  ve  nitel  araştırma  yöntemlerinin  birlikte kullanıldığı  karışık  yöntem  (mixed  method)  kullanılmıştır.  Araştırma sürecinde,  deney  grubunda,  dinleme  metinlerinden  yararlanarak etkinlikler yoluyla  üstbiliş stratejileri öğretimi gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise  Türkçe  Öğretim  Programı’na  göre  dinleme  çalışmaları yapılmıştır.  Araştırmanın  uygulama  süreci  haftada  iki  ders  saati  olmak üzere  toplam  12  haftada  gerçekleştirilmiştir.  Deney  ve  kontrol gruplarındaki  öğrencilerin  dinlediklerini  anlama  düzeyleri,  dinlemeye yönelik üstbilişsel farkındalıkları ve dinlemeye ilişkin tutumları, uygulama sürecinin başında ve sonunda araştırma kapsamında geliştirilen ölçekler yardımıyla  belirlenmiştir.  Araştırmada  elde  edilen  verilerin  analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır.  Araştırma sonunda, deney ve kontrol  gruplarındaki  öğrencilerin  dinlediğini  anlama,  üstbilişsel dinlediğini  anlama  farkındalığı  ve  dinlemeye  yönelik  tutum  erişileri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The  purpose  of  this  research  is  determining  the  effect  of  teaching metacognition  strategies  to  the  fifth  grade  students  according  to  their listening  comprehension  skills  and  students’  attitudes  toward  listening. The study group of the research consists of 65 fifth grade students at two elementary  schools  in  the  province  of  Kırıkkale.  In  the  study,  mixed method  which  both  quantitative  and  qualitative  research  methods  are used together  for collecting, analysing and interpreting data. During  the research  process,  in  the  experimental  group,  teaching  metacognition strategies  was carried out through the  usage of listening  texts  activities. In  the  control  group,  listening  activities  were  carried  out  according  to Turkish  Teaching  Curriculum.  Implementation  process  of  the  study  was carried out for a total of 12 weeks, for two hours per week. Both control and  experimental  group  students’  listening  comprehension  levels,  their metacognitive  awareness  levels  toward  listening  and  attitudes  toward listening were determined with the sca le developed for the study both at the beginning and at the end of the implementation process.  The data of the study were analysed with SPSS programme. According to the findings of  the  research,  for  control  and  experimental  group  students’  listening comprehension,their  metacognitive  awareness  levels  toward  listening and their attitudes toward listening were found as significant difference in favor of experiment group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :