Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarinin yaratici drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algilari

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı,  Türkçe  öğretmeni  adaylarının  yaratıcı  drama yöntemini  kullanmaya  yönelik  öz  yeterliklerini  belirlemektir.  Çalışmada tarama  yöntemi  kullanılmıştır.  Araştırma  grubunu  Karadeniz  Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünün 4. sınıfında öğrenim gören 112 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Can ve Cantürk-Günhan  (2009)  tarafından  geliştirilen  ‘Yaratıcı Drama  Yöntemini  Kullanmaya  Yönelik  Öz  Yeterlik  Ölçeği’  kullanılmıştır. Ölçek  47  sorudan  oluşmakta  ve  5’li  likert  tipindedir.  Veriler  SPSS  16.0 paket  programında  analiz  edilmiştir.  Ölçeğin  Cronbach  alfa  güvenirlik katsayısı  0.96  hesaplanmıştır.  Yapılan  çalışma  sonucunda  Türkçe öğretmeni  adaylarının  yaratıcı  drama  yöntemini  kullanmaya  yönelik  öz yeterlik  algılarının  ‘orta  derecede  katılıyorum’  düzeyinde  olduğu  ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The self sufficiency perception of the Turkish teacher candidates on using creative drama method is desired to be determined in this study. Survey method  was  used  in  the  study.  The  research  group  is  consisted  of  112 fourth grade students of Turkish Teaching Department at Fatih Education Faculty of Black Sea Technical University in 2011-2012 education terms. “The  self-sufficiency  scale  on  using  creative  drama  method”  which  was built  up  by  Can  ve  Cantürk-Günhan  (2009)  was  used  as  data  collecting device in  this study. The scale consist  of 47 questions and the type is 5 point  likert  scale.  Cronbach  alfa  reliability  coefficient  of  the  scale  is calculated  0,  96.  As  a  result  has  been  determined  that  Turkish  teacher candidates  have  self  sufficiency  “I  reasonably  agree”  level  on  using creative drama method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :